Quyết định 27/2005/QĐ-BYT

Quyết định 27/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vụ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 27/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ bảo hiểm y tế đã được thay thế bởi Quyết định 42/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 27/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 196/2005/QĐ-TTg ngày 08/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế, thuộc Bộ Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ khoảnd mục 2 trong Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Điều trị về bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Thị Trung Chiến

(Đã ký)

QUY ĐỊNH

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Chức năng

Vụ Bảo hiểm y tế là Vụ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án Luật, Pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩmquyền ban hành.

b) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về phát triển sự nghiệp bảo hiểm y tế nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểmy tế;

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các danh mục thuốc, vật tư tiêu hao, danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và các quy định, quy chế trong lĩnh vực bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

đ) Tham gia xây dựng chính sách viện phí làm cơ sở thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các biện pháp đảm bảo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

g) Chủ trì tổ chức kiểm tra; phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế.

h) Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểmy tế.

i) Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao

3. Cơ chế hoạt động và biên chế

a) Lãnh đạo Vụ:

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

b) Chuyên viên:

Chuyên viên trong Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về công việc được giao.

c) Biên chế:

Biên chế của Vụ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu27/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2005
Ngày hiệu lực10/10/2005
Ngày công báo25/09/2005
Số công báoTừ số 38 đến số 39
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 27/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ bảo hiểm y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 27/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ bảo hiểm y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu27/2005/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýTrần Thị Trung Chiến
       Ngày ban hành13/09/2005
       Ngày hiệu lực10/10/2005
       Ngày công báo25/09/2005
       Số công báoTừ số 38 đến số 39
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 27/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ bảo hiểm y tế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 27/2005/QĐ-BYT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vụ bảo hiểm y tế