Quyết định 1346/QĐ-BYT

Quyết định 1346/QĐ-BYT năm 2011 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1346/QĐ-BYT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH, PHỐI HỢP BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 49 Quyết định, 08 Thông tư, 03 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế phối hợp ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật gồm 11 Thông tư liên tịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời điểm hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

262/BYT-QĐ

23/02/1995

Về việc ban hành “Quy chế lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng”

Dược

Từ 29/3/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2010/TT-BYT ngày 12/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng

2

Quyết định

337/BYT-QĐ

02/3/1996

Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trong ngành y tế

Thanh tra, Quản lý chung

Từ 09/02/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

3

Quyết định

659/1998/QĐ-BYT

13/3/1998

Về việc ban hành Quy định tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế

Thanh tra, Quản lý chung

Từ 09/02/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

4

Quyết định

867/1998/QĐ-BYT

04/4/1998

Ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”

Thực phẩm

Từ 18/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

5

Quyết định

2412/1998/QĐ-BYT

15/9/1998

Về việc ban hành Quy chế quản lý chất lượng thuốc

Dược

Từ 01/7/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

6

Quyết định

1333/1999/QĐ-BYT

03/5/1999

Quy định mẫu Hồ sơ bệnh án

Khám chữa bệnh

Từ 13/10/2001

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu Hồ sơ bệnh án

7

Quyết định

2032/1999/QĐ-BYT

09/7/1999

Về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc

Dược

Từ 02/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hủy bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc

8

Quyết định

2033/1999/QĐ-BYT

09/7/1999

Về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc gây nghiện, Danh mục thuốc gây nghiện và Danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp

Dược

Từ 13/6/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện

9

Quyết định

3653/1999/QĐ-BYT

15/11/1999

Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn

Tổ chức cán bộ

Từ 01/11/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2010/TT-BYT ngày 10/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản.

10

Quyết định

2163/2001/QĐ-BYT

08/6/2001

Về việc ban hành bản “Quy định chế độ kiểm tra công tác dược tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”

Dược

Từ 22/10/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm

11

Quyết định

2442/2001/QĐ-BYT

25/6/2001

Về việc ban hành “Quy chế công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế”

Thanh tra

Từ 09/11/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2009/TT-BYT ngày 25/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

12

Quyết định

3046/2001/QĐ-BYT

12/7/2001

Về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc

Dược

Từ 02/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hủy bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc, danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc

13

Quyết định

3047/2001/QĐ-BYT

12/7/2001

Ban hành Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp

Dược

13/6/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

14

Quyết định

3121/2001/QĐ-BYT

18/7/2001

Ban hành Quy chế đăng ký thuốc

Dược

Từ 24/5/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc

15

Quyết định

3556/2001/QĐ-BYT

17/8/2001

Về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược

Dược

Từ 17/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2009/TT-BYT ngày 02/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược

16

Quyết định

102/2002/QĐ-BYT

14/01/2002

Về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán

Bảo hiểm y tế, Khám chữa bệnh

Từ 01/10/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

17

Quyết định

1329/2002/QĐ-BYT

18/4/2002

Về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn, uống

Y tế dự phòng

Từ 01/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”

18

Quyết định

1442/2002/QĐ-BYT

25/4/2002

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Dược

Từ 13/6/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện

19

Quyết định

1443/2002/QĐ-BYT

25/4/2002

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Dược

Từ 13/6/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

20

Quyết định

2554/2002/QĐ-BYT

04/7/2002

Về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Kế hoạch tài chính

Từ 01/10/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2009/TT-BYT ngày 18/9/2009 Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 4/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

21

Quyết định

2557/2002/QĐ-BYT

04/7/2002

Về việc ban hành Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người

Dược, mỹ phẩm

Từ 16/10/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

22

Quyết định

2790/2002/QĐ-BYT

25/7/2002

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế

Kế hoạch tài chính

Từ 25/3/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT ngày 26/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế

23

Quyết định

1847/2003/QĐ-BYT

28/5/2003

Về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

Khám chữa bệnh

Từ 27/7/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

24

Quyết định

4012/2003/QĐ-BYT

30/7/2003

Ban hành Quy chế đăng ký văc xin, sinh phẩm y tế

Dược

Từ 24/5/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc

25

Quyết định

4224/2003/QĐ-BYT

11/8/2003

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Y tế

Quản lý chung

Từ 01/7/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định  số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế

26

Quyết định

07/2004/QĐ-DSGĐTE

10/12/2004

Ban hành “Kỷ niệm chương” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số, Gia đình và Trẻ em”

Quản lý chung

Từ 14/8/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2009/TT-BYT ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số”

27

Quyết định

71/2004/QĐ-BYT

09/01/2004

Về sửa đổi, bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế Quản lý thuốc và hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Dược

Từ 13/6/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 11/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

28

Quyết định

1536/2004/QĐ-BYT

29/04/2004

Về việc ban hành bản “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue”

Khám chữa bệnh

Từ 15/4/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 1536/2004/QĐ-BYT bản Hướng dẫn chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết Dengue">01/2009/TT-BYT ngày 09/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế

29

Quyết định

3238/2004/QĐ-BYT

16/9/2004

Về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007

Quản lý chung

Từ 22/8/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-BYT ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012

30

Quyết định

3947/2004/QĐ-BYT

08/11/2004

Sửa đổi, bổ sung “Quy chế đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế”

Dược

Từ 24/5/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc

31

Quyết định

4173/2004/QĐ-BYT

19/11/2004

Về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”

Quản lý chung

Từ 24/02/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2008/TT-BYT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế

32

Quyết định

03/2005/QĐ-BYT

24/01/2005

Về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh

Khám chữa bệnh, Dược

Từ 14/3/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

33

Quyết định

06/2005/QĐ-BYT

07/3/2005

Về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

HIV/ AIDS, Khám chữa bệnh

Từ 19/8/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2005/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán điều trị nhiễm HIV/AIDS">12/2009/TT-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

34

Quyết định

09/2005/QĐ-BYT

13/3/2005

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Vệ sinh nước sạch.

Y tế dự phòng

Từ 01/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”

35

Quyết định

20/2005/QĐ-BYT

26/7/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam

Tổ chức cán bộ, Y tế dự phòng

Từ 17/02/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và môi trường thuộc Bộ Y tế

36

Quyết định

21/2005/QĐ-BYT

26/7/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam

Tổ chức cán bộ, HIV/ AIDS

Từ 17/02/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế

37

Quyết định

27/2005/QĐ-BYT

13/9/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế

Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm y tế

Từ 17/02/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

38

Quyết định

09/2006/QĐ-BYT

07/02/2006

Về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2006

Y tế dự phòng

Từ 30/5/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2008/QĐ-BYT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008

39

Quyết định

26/2006/QĐ-BYT

06/09/2006

Ban hành Quy chế báo cáo và biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

HIV/ AIDS, Kế hoạch tài chính

Từ 21/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2008/QĐ-BYT ngày 14/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế báo cáo và Biểu mẫu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

40

Quyết định

30/2006/QĐ-BYT

30/9/2006

Ban hành Quy chế bảo mật dữ liệu đối với hồ sơ đăng ký thuốc

Dược

15/4/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

41

Quyết định

33/2006/QĐ-BYT

24/10/2006

Về việc ban hành Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị

Khám chữa bệnh, Dược

Từ 14/3/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

42

Quyết định

34/2006/QĐ-BYT

31/10/2006

Về việc ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao để phòng chống nhiễm khuẩn trong các thủ thuật kế hoạch hóa gia đình và phá thai an toàn

Sức khỏe sinh sản

Từ 10/8/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2009/TT-BYT ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản

43

Quyết định

44/2006/QĐ-BYT

29/12/2006

Ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người”

Y tế dự phòng, Khám chữa bệnh

Từ 30/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2008/QĐ-BYT ngày 19/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người

44

Quyết định

18/2007/QĐ-BYT

27/02/2007

Về quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm

Từ 01/7/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2010/TT-BYT ngày 12/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm

45

Quyết định

28/2007/QĐ-BYT

10/5/2007

Quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Kế hoạch tài chính

Từ 05/01/2010

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2007/QĐ-BYT giá tối đa khối lượng máu toàn phần chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn">20/2009/TT-BYT ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

46

Quyết định

38/2007/QĐ-BYT

25/10/2007

Về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược

Thanh tra, Dược

Từ 17/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2009/TT-BYT ngày 02/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược

47

Quyết định

45/2007/QĐ-BYT

18/02/2007

Về việc ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dươc liệu được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình.

Dược

Từ 29/01/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình

48

Quyết định

33/2008/QĐ-BYT

30/9/2008

Về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Khám chữa bệnh

Từ 08/11/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4392/QĐ-BYT ngày 08/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

49

Quyết định

34/2008/QĐ-BYT

30/9/2008

Về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Khám chữa bệnh

Từ 08/11/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4392/QĐ-BYT ngày 08/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

2. Thông tư của Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời điểm hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

04/BYT-TT

06/4/1996

Quy định việc kết hợp trường Đại học y thuộc ngành y tế và bệnh viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ người bệnh.

Khoa học đào tạo

Từ 09/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân

2

Thông tư

13/1998/TT-BYT

15/10/1998

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ của nước ngoài vào Việt Nam

Dược

Từ 12/02/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

3

Thông tư

14/1999/TT-BYT

27/7/1999

Hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch

Dược

Từ 05/6/2001

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2001/TT-BYT ngày 21/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm miễn dịch dùng cho người giai đoạn 2001 - 2005

4

Thông tư

12/2002/TT-BYT

23/8/2002

Hướng dẫn quảng cáo vắc xin sinh phẩm miễn dịch dùng cho người

Dược

Từ 16/10/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

5

Thông tư

14/2005/TT-BYT

10/5/2005

Hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập

Kế hoạch tài chính, Khám chữa bệnh

Từ 09/3/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

6

Thông tư

04/2006/TT-BYT

10/3/2006

Hướng dẫn tuyển sinh đại học y, dược hệ tập trung 4 năm

Khoa học đào tạo

Từ 26/6/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

7

Thông tư

05/2006/TT-BYT

29/3/2006

Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo đại học và cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, đại học Y tế công cộng hệ vừa học vừa làm

Khoa học đào tạo

Từ 26/6/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

8

Thông tư

06/2006/TT-BYT

16/5/2006

Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm

Dược, mỹ phẩm

Từ 12/02/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

3. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời điểm hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị

02/2007/CT-BYT

08/5/2007

Về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007

Y tế dự phòng, Quản lý chung

Từ 31/12/2007

Toàn bộ

Hết hiệu lực theo thời hạn áp dụng của văn bản

2

Chỉ thị

03/2008/CT-BYT

29/01/2008

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa Đông - Xuân

Y tế dự phòng

Từ 31/12/2008

Toàn bộ

Hết hiệu lực theo thời hạn áp dụng của văn bản

3

Chỉ thị

04/2008/CT-BYT

16/4/2008

Về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2008

Y tế dự phòng, Quản lý chung

Từ 31/12/2008

Toàn bộ

Hết hiệu lực theo thời hạn áp dụng của văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, PHỐI HỢP BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời điểm hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư liên bộ

06/TT-LB

12/4/1995

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định việc kết hợp Trường Đại học Y thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và bệnh viện thuộc ngành y tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ người bệnh

Khoa học đào tạo

Từ 09/9/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân

2

Thông tư liên tịch

14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐ

31/10/1998

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh

Y tế dự phòng và môi trường

 Từ 01/3/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động

3

Thông tư liên tịch

95/2002/TTLT-BTC-UBDSGĐTE

22/10/2002

Bộ Tài chính, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ

Kế hoạch tài chính, Dân số

Từ 27/5/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010

4

Thông tư liên tịch

14/2002/TTLT-BYT-BTC

16/12/2002

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn tổ chức khám, chữa bệnh và lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

5

Thông tư liên tịch

05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-BTS-NHNN

17/8/2004

Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Thủy sản, Ngân hàng nhà nước

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới

Quản lý chung, Thực phẩm

Từ 03/3/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

6

Thông tư liên tịch

21/2005/TTLT-BYT-BTC

27/7/2005

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

7

Thông tư liên tịch

16/2006/TTLT-BYT-BTC

6/12/2006

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

8

Thông tư liên tịch

06/2007/TTLT-BYT-BTC

30/3/2007

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

9

Thông tư liên tịch

14/2007/TTLT-BYT-BTC

10/12/2007

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

10

Thông tư liên tịch

15/2008/TTLT-BTC-BYT

05/02/2008

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

11

Thông tư liên tịch

10/2008/TTLT-BYT-BTC

24/9/2008

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Kế hoạch tài chính, Bảo hiểm y tế

Từ 31/12/2009

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1346/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1346/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/05/2011
Ngày hiệu lực 06/05/2011
Ngày công báo 05/06/2011
Số công báo Từ số 351 đến số 352
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1346/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1346/QĐ-BYT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1346/QĐ-BYT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1346/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành 06/05/2011
Ngày hiệu lực 06/05/2011
Ngày công báo 05/06/2011
Số công báo Từ số 351 đến số 352
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1346/QĐ-BYT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1346/QĐ-BYT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

 • 06/05/2011

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/06/2011

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 06/05/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực