Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT

Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản đã được thay thế bởi Thông tư 39/2010/TT-BYT tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ nhân viên y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản


BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3653/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 3653/1999/QĐ-BYT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/1998/NĐ-CP">02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng và nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Nguyên Phương

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3653/1999/QĐ-BYT ngày 15 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Nhân viên y tế thôn, bản, buôn, ấp... (sau đây gọi chung là thôn, bản) là nhân viên y tế hoạt động tại thôn, bản, có chức năng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong thôn, bản.

II. NHIỆM VỤ:

Nhân viên y tế thôn, bản có những nhiệm vụ cụ thể sau:

1- Tuyền truyền - Giáo dục sức khoẻ:

- Thực hiện tuyên truyền các kiến thức bảo vệ sức khoẻ và an toàn cộng đồng.

- Hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khoẻ thông thường.

2- Hướng dẫn thực hiện vệ sinh phòng bệnh.

- Hướng dẫn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý.

- Hướng dẫn vệ sinh 3 sạch (ăn sạch, ở sạch, uống sạch), 4 diệt (diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, diệt bọ chét), sử dụng nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Thực hiện các hoạt động tiêm chủng và phòng dịch.

3- Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình:

- Vận động khám thai, đăng ký thai nghén và hỗ trợ đẻ thường khi không kịp đến trạm.

- Hướng dẫn một số biện pháp đơn giản theo dõi sức khoẻ trẻ em.

- Hướng dẫn kế hoạch hoá gia đình, cung cấp bao cao su và thuốc tránh thai.

4- Sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường:

- Sơ cứu ban đầu các cấp cứu và tai nạn.

- Chăm sóc một số bệnh thông thường.

- Chăm sóc người mắc bệnh xã hội tại nhà.

5- Thực hiện các chương trình y tế:

- Thực hiện các hoạt động chương trình y tế tại thôn, bản.

- Ghi chép, báo cáo về dân số, sinh, tử và dịch bệnh tại thôn, bản đầy đủ và kịp thời theo quy định.

- Quản lý và sử dụng tốt túi thuốc của thôn, bản.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1- Nhân viên y tế thôn, bản chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Trạm y tế xã.

2- Nhân viên y tế thôn, bản chịu sự quản lý của Trưởng thôn, Trưởng bản.

3- Nhân viên y tế thôn, bản có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức quần chúng, đoàn thể tại thôn, bản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3653/1999/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3653/1999/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/11/1999
Ngày hiệu lực 30/11/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/11/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3653/1999/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3653/1999/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Đỗ Nguyên Phương
Ngày ban hành 15/11/1999
Ngày hiệu lực 30/11/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/11/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3653/1999/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản