Quyết định 2418/QĐ-UBND

Quyết định 2418/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 2418/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 3559/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 27/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2418/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Cán cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của Ủy ban nhân dân tnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 886/SXD-VP ngày 18/6/2015; của Sở Nội vụ tại văn bản số 620/SNV-CCHC ngày 05/6/2015; của Sở Tư pháp tại văn bản s 979/STP-KSTT ngày 17/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 29 (hai mươi chín) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

(Có danh mục các thủ tục hành chính và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 28/8/2009; Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 21/10/2010; Quyết định s3385/QĐ-UBND ngày 20/10/2011; Quyết định s1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2012; Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/5/2013; Quyết định s4165/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lc kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các sở và Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các Phó VP/UB tnh;
-
Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lư
u: VT,XD2.
Gửi:
+ Bản giy: S XD và TP không nhn ĐT (10b);
+ Bản điện tử: Các thành phần khác.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 24/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

STT

Tên thtục hành chính

I. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

2

Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư)

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

5

Gia hạn giấy phép xây dựng

6

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

8

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

9

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

10

Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình

12

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vn đu tư XD

13

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nưc ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư XD

14

Cấp chứng chỉ định giá hạng 2

15

Thẩm định tổng mặt bng sử dụng đất XD công trình (dự án đầu tư)

16

Cấp giấy phép XD công trình không theo tuyến

17

Cấp giấy phép XD công trình theo tuyến trong đô thị

18

Cấp giấy phép XD công trình tôn giáo, tín ngưỡng

19

Cp giấy phép XD công trình tượng đài, tranh hoành tráng

20

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

21

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

22

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

II. Lĩnh vực Quy hoạch

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

2

Thẩm định đồ án quy hoạch

3

Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

III. Lĩnh vực Viễn thông

1

Cấp giấy phép trạm BTS loại 1

IV. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

1

Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án, khu nhà , dự án hạ tầng khu công nghiệp

2

Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản

3

Cp chứng chđịnh giá bất động sn

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA SỞ XÂY DNG TỈNH HÀ TĨNH.

I. Lĩnh vực xây dựng.

1. Cấp giấy pp xây dựng công trình quảng cáo.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đi vi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đi với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận ca cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp thuê đất hoặc công trình đthực hiện quảng cáo, thì phải có hợp đồng thuê đất hoặc hp đồng thuê công trình;

c) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

+ Bn vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển qung cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: SXây dựng Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Mu đơn, theo phụ lục số 8, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

- Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

- Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

- Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị đnh số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung ca Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD.

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:.............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.........................

- Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................

- Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)...................................................

- Tỉnh, thành phố:..............................................................................................................

- Số điện thoại:..................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích...............m2.

- Tại:....................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).......................

- Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:...........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:..........................

- Diện tích xây dựng:.................m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình:.............m

- Nội dung quảng cáo:.......................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:.........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................cấp ngày:.......................................

- Địa chỉ:............................................................................................................................

- Điện thoại:.......................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày..................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

2. Giới thiệu địa điểm xây dựng công trình (đầu tư).

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SXây dựng tnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đi với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bn về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền .

- Tờ trình đề nghị giới thiệu địa đim đầu tư của chđầu tư theo mẫu.

- Bản sao có chứng thực về pháp nhân của chủ đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn gii quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.

8. Lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Mu đơn do Sở Xây dựng ban hành gồm Mẫu số 01.GTDD và Mu số 02.GTDD.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có.

- Thủ tục này áp dụng đi với dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Thông tư s10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định, trình tự thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TTr-CTy

Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH (Đối với khu vực đô thị)

V/v Đề nghị gii thiệu địa điểm xây dựng

...................(Tên công trình)...........................

Tại xã (Tên xã), huyện (Tên huyện)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định s04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tnh;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung vquản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

(Tên chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét, gii thiệu địa điểm xây dựng dự án với các nội dung như sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đu tư:

3. Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích khu đất quy hoạch:

a. Vị trí quy hoạch:

b. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

c. Quy mô: Diện tích ....m2.

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Quy mô đu tư dự kiến: (Ghi rõ các hạng mục chính dự kiến đầu tư)

6. Tổng mức đầu tư dự kiến:

7. Ngun vốn thực hiện (Ghi rõ từng loại nguồn vốn)

8. Tiến độ thực hiện dự án:

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét giới thiệu địa điểm cho đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh Hà Tĩnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện (tên huyện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐC

 

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TTr-CTy

Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH (Đối với khu vực ngoài đô thị)

V/v Đề nghị gii thiệu địa điểm xây dựng

...................(Tên công trình)...........................

Tại xã (Tên xã), huyện (Tên huyện)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cNghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định s04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tnh;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về qun lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

(Tên chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh, SXây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm xây dựng dự án với các nội dung như sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Vtrí, ranh giới, quy mô diện tích khu đất quy hoạch:

a. Vị trí quy hoạch:

b. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

c. Quy mô: Diện tích ....m2.

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Quy mô đầu tư dự kiến: (Ghi rõ các hạng mục chính dự kiến đầu tư)

6. Tổng mức đầu tư dự kiến:

7. Nguồn vốn thực hiện (Ghi rõ từng loại nguồn vốn)

8. Tiến độ thực hiện dự án:

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét, chp thuận chủ trương đu tư và giới thiệu địa điểm cho đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh Hà Tĩnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện (tên huyện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐC

 

3. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bsung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

- Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà riêng lẻ đô thị theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bản phô tô để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Đối với nhà ở từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 phải có Báo cáo khảo sát địa chất kèm theo Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát địa chất.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt mỏng tlệ 1/50, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính tỷ lệ 1/100 - 1/200, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp nước, thoát nước, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 60.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị theo mẫu Phụ lục số 13, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đi với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

- Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã n định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phi phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phvề cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục số 13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ hộ:..................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)....................................................

Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

Số điện thoại:...................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:..................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).....................

- Tỉnh, thành phố:.............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:.........................................................................................

- Cấp công trình:............................................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.....................m2.

- Tổng diện tích sàn:..............m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:...............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:..........(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................cấp ngày:......................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

- Điện thoại:......................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày.................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

4. Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định, trình Lãnh đạo quyết định.

- Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà nh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đi với công trình:

- Đơn đề nghị điều chnh giấy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Các bn vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi trường. Báo cáo kết quả thm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

* Đi vi nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

- Đi với công trình: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đi với nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Nội dung giấy phép xây dng điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Đối với trường hợp không đủ điều kiện để điều chỉnh giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có văn bản trả lời.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sdụng cho công trình theo mẫu phụ lục số 17, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ tại đô thị theo mẫu phụ lục số 18, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về qun lý kiến trúc;

- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưng đến kết cấu chịu lực chính;

- Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bo vệ môi trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư s10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục số 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:...........................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.......................

- Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)....................................................

Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

Số điện thoại:...................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:...................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).......................

- Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh:.........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:................................Cấp ngày:...............................................

- Địa chỉ:............................................................................................................................

- Điện thoại:.......................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................. Điện thoại:............................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):......................................................... cấp ngày.........

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:....................tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 18

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ hộ:..................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)....................................................

Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

Số điện thoại:...................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:..................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).....................

- Tỉnh, thành phố:.............................................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp (số, ngày, cơ quan cấp):.......................................

Nội dung Giấy phép :

-

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh (nếu có):............................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:................................do………………………Cấp ngày:............

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

- Điện thoại:........................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):......................................................... cấp ngày..........

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:....................tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

5. Gia hạn giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SXây dựng tỉnh Hà Tĩnh (S14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định, trình Lãnh đạo quyết định.

- Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SXây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nưc

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng được gia hạn.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 ln. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định s64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Thông tư s10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

6. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trkết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà nh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 1);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 2). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

- 02 ảnh màu chân dung 3x4cm, chụp trong năm xin đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 300.000 đồng/chứng ch

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có quyền công dân, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy đnh của PL; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

- Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định s12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 ca Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và qun lý sdụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

............., ngày.........tháng.........năm......

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ........
(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phtrực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chhành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký
ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục s 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

7. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xlý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SXây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp lại chứng chhành nghề (theo mẫu Phụ lục số 1);

- 02 ảnh màu chân dung 3x4cm, chụp trong năm xin đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 150.000 đồng/chứng ch

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn xin cấp lại chng chỉ hành nghề theo mẫu Phụ lục s1, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có đơn xin cấp lại chứng chhành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chhành nghề cũ;

- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghđịnh số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dn chế độ thu, nộp và qun lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

............., ngày.........tháng.........năm......

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ........
(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phtrực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chhành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Kýghi rõ họ tên)

 

Phụ lục s2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

8. Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết qutrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của SXây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 1);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 2). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

- 02 ảnh màu chân dung 3x4cm, chụp trong năm xin đăng ký.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đi tượng thực hiện thtục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 300.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thtục): Có

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư s12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng,

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có quyền công dân, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của PL; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định.

- Có bng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở đào tạo hp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

- Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

............., ngày.........tháng.........năm......

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ........
(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phtrực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chhành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký
ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục s 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

9. Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy đnh của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 1);

- 02 ảnh màu chân dung 3x4cm, chụp trong năm xin đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có):

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 150.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Bn khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;

- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............., ngày.........tháng.........năm......

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ........
(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phtrực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chhành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký
ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục s 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

10. Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp đến nhận thay thì phi có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 1);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 2). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận;

- 02 nh màu chân dung 3x4cm, chụp trong năm xin đăng ký.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 300.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có quyền công dân, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy đnh của PL; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối vi chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trlên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.

- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trlên (áp dụng đối với trường hp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hp vi loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sđào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư s33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 ca Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............., ngày.........tháng.........năm......

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ........
(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phtrực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chhành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký
ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục s 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

11. Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phHà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết qu cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng h sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu Phụ lục số 1);

- 02 ảnh màu chân dung 3x4cm, chụp trong năm xin đăng ký.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 150.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Bn khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;

- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chhành nghề hoạt động xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............., ngày.........tháng.........năm......

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ........
(Điền loại chứng chỉ hành nghề thích hợp: Kiến trúc sư hoặc Kỹ sư hoặc Giám sát thi công xây dựng công trình vào du ...)

Kính gửi: Sở Xây dựng (tỉnh hoặc thành phtrực thuộc Trung ương)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số, ngày, nơi cấp chứng minh thư nhân dân (hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài):

6. Địa chỉ thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng (Nếu xin cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực nào thì khai kinh nghiệm về lĩnh vực đó):

+ Đã tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng:

+ Đã tham gia thiết kế kiến trúc công trình:

+ Đã tham gia khảo sát xây dựng:

+ Đã thiết kế công trình:

+ Đã làm chủ nhiệm, chủ trì bao nhiêu công trình:

+ Đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng (bao lâu hoặc bao nhiêu công trình):

+ ...

Đề nghị được cấp chứng chhành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng với các nội dung sau (căn cứ vào quy định để xác định xin cấp loại công việc gì cho phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và kinh nghiệm đã tham gia hoạt động xây dựng), Ví dụ:

- Thiết kế quy hoạch xây dựng

- Thiết kế kiến trúc công trình

- Thiết kế nội - ngoại thất công trình

- Khảo sát địa hình (hoặc địa chất công trình,...)

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (giao thông, thủy lợi,...)

- Thiết kế cấp, thoát nước; thiết kế thông gió, điều hòa không khí; phòng cháy, chữa cháy; dây chuyền công nghệ công trình xi măng,...

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình hoặc địa chất thủy văn

- Giám sát “xây dựng và hoàn thiện” công trình dân dụng và công nghiệp

- Giám sát lắp đặt “thiết bị công trình” hoặc “thiết bị công nghệ”

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Ký
ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục s 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

BN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DNG

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng:

STT

Thời gian hoạt động chuyên môn về xây dựng (từ tháng, năm, .... đến tháng năm...)

Hoạt động xây dựng trong cơ quan, tổ chức nào? hoặc hoạt động độc lập?

Nội dung hoạt động xây dựng (thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng, khảo sát xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)? tại công trình nào? chủ trì hay tham gia?

Chủ đu tư, địa điểm xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
hoặc Hội nghề nghiệp

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

12. Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ; Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện thì trong vòng 5 ngày Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho nhà thầu.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định ca pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (theo mẫu Phụ lục số 4);

- Bn sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu) văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;

- Bản sao (kèm theo bn gốc để đối chiếu) giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Bản sao Giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước ngoài cấp phi được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đi với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm hai thanh phần hồ sơ sau:

+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân.

+ Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bao gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ sao).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép: 2.000.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu Phụ lục số 4, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Để được cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:

- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc đưc chọn thầu.

+ Đã có hp đồng giao nhận thầu.

- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đi tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

+ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định ca pháp luật Việt Nam).

- Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Quyết định 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 87/2004/QĐ-TTg;

- Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Ph lc s 4

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU

(Đối với nhà thầu là cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Xây dựng...................................

Tôi: (Họ tên)                                                                                      Nghề nghiệp:

Có hộ chiếu s:                                                                        (sao kèm theo đơn này)

Địa chtại chính quốc:

Số điện thoại:                                                    Fax:                                       E.mail:

Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có):

Số điện thoại:                                                    Fax:                                       E.mail:

Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là ........................................ thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vn công việc ...................................... thuộc Dự án ...................................... tại .................................................... Trong thời gian từ

Đề nghị Sở Xây dựng ................................ xét cấp giấy phép thầu cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1 - Các tài liệu quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu thực hiện các công việc của giai đoạn triển khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hp đề nghị cp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng).

Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) .............................. có địa chỉ tại Việt Nam ............................. số điện thoại .............................. Fax ................................... E.mail ..........................................

Khi được cấp giấy phép thầu, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các qui định trong giy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

 

.........., Ngày ....... tháng ....... năm ..........
Kính đơn
(Ký tên)
Họ và tên người ký

 

13. Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phHà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bsung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện thì trong vòng 5 ngày Sở Xây dựng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho nhà thầu.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (theo mẫu Phụ lục số 1);

- Bản sao (kèm theo bản gốc để đối chiếu) văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

- Bn sao (kèm theo bản gc để đối chiếu) Giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.

- Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh với nhà thầu Việt Nam đi với trường hợp đã ký hợp đồng liên danh khi dự thầu hoặc chào thầu. Hợp đồng với thầu phụ Việt Nam đối với trường hợp đã xác định được danh sách thầu phụ Việt Nam khi dự thầu hoặc chào thầu.

Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ thì phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận nguyên tắc với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp thuận của chủ đầu tư.

- Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (theo mẫu Phụ lục số 3).

Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành lập hoặc giy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điu ước quc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định trên nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bao gồm 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ sao (photocopy)).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép: 2.000.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn xin cấp giấy phép thầu theo mẫu Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng;

- Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu Phụ lục số 3, ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Đđược cấp giấy phép thầu, nhà thầu nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu sau:

- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

- Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đu thầu của Việt Nam:

+ Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.

+ Đã có hợp đồng giao nhận thầu.

+ Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).

- Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Quyết định 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 87/2004/QĐ-TTg;

- Thông tư 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

Phụ lục số 1

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU

(Đối với nhà thầu là tổ chức)
(Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

Văn bản số: .....................

 

 

............., ngày ..... tháng ..... năm ........

 

Kính gửi:

Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ...............)

Tôi: (Họ tên)                                                                      Chức vụ:

Được ủy quyền của ông (bà):                     theo giấy ủy quyền: (kèm theo đơn này)

Đại diện cho:

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:

Sđiện thoại:                                                    Fax:                                       E.mail:

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Sđiện thoại:                                                    Fax:                                       E.mail:

Công ty chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là: .............................. thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc ................... thuộc Dự án .......................... tại ........................, trong thời gian từ ........................ đến ......................

Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thu nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1- Các tài liệu được quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giy phép thu thực hiện các công việc của giai đoạn trin khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đi với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng).

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ........................ có địa chỉ tại Việt Nam ............................ số điện thoại .......................... Fax ................................ E.mail...........................

Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy đnh của pháp luật Việt Nam có liên quan.

 

 

Thay mặt (hoặc tha ủy quyền)..................
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

 

Ph lc số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng)

Tên đơn vị, tổ chức:................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /

..........., ngày      tháng    năm

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số .... ngày .... tháng ... năm .... giữa Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính) là ........................ với Công ty........................:

Tôi tên là:

Chức vụ:.................................

Ủy quyền cho ông/bà.........................................

Chức vụ:.....................................

Shộ chiếu:............................Quc tịch nước: ................................

Ông ............................ được ký các giấy tờ, thủ tục xin cấp giấy phép thầu gói thầu ..............................................

 

 

Nơi nhận:
- Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính);
- Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, .................

GIÁM ĐC(Ký tên, đóng dấu)

 

14. Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tờng hp đến nhận thay thì phải có giấy y quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá (theo mẫu Phụ lục số 5);

- 02 ảnh màu 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản sao có chứng thực (hoặc bn sao có bản gốc để đi chiếu) các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (theo mẫu Phụ lục số 6) có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thi hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có); Có

Lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng: 300.000 đồng/chứng chỉ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu Phụ lục s5, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng;

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu Phụ lục số 6, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Có đy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng;

- Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 3 năm;

- Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc trong số những công việc sau:

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư;

+ Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dng công trình;

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chsố giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định s112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- Thông tư s33/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/3/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sdụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

 

PHỤ LỤC 5

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ ĐỊNH GIÁ XÂY DNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Lần đăng ký
cấp chứng chỉ
..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..........., ngày...... tháng...... năm .......

 

ĐƠN ĐNGHỊ CP CHỨNG CHỈ KỸ ĐỊNH GIÁ XÂY DNG

Kính gửi: Sở Xây dựng..................................

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):

6. Địa chthường trú:

- Số điện thoại liên hệ:

- E.mail:

- Website:

7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):

8. Trình độ chuyên môn:

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp;

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cp.

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình;

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện.

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng:...

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành ngh theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn
(Kýghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 6

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐU TƯ XÂY DNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

1. Họ và tên:

2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vn quản chi phí đu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình):

Số TT

Thời gian

Tên và loại công trình

Nội dung công việc liên quan đến hot đng tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (ghi theo công việc quy định tại Điều 3 của Quy chế này)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này

 

Xác nhận của cơ quan, tchức qun lý
t
rc tiếp hoặc của chủ đầu tư
(Ký và đóng dấu)

Người kê khai
(Kýghi rõ họ tên)

 

15. Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư).

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đi với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

Bước 2. Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thm định, phê duyệt quy hoạch của nhà đầu tư theo mẫu.

- 01 bộ bn đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất và các cơ quan liên quan thỏa thuận (do nhà đầu tư lập).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ); sau khi có báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư phải nộp thêm tối thiểu 09 bộ (đã chỉnh sửa theo báo cáo kết quả thẩm định) để đóng dấu thẩm định.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.

8. Lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Mu đơn do Sở Xây dựng ban hành gồm Mu số 01.MBSDD và Mu s 02.MBSDD.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Sau khi có Văn bản cho phép khảo sát địa điểm, nhà đầu tư tiến hành lập quy hoạch dự án theo quy định sau:

Dự án đầu tư nhà chung cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô dưới 02 ha và các dự án đầu tư khác có quy mô dưới 05 ha: lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đt (theo quy định tại khoản 1, điều 4, Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và qun lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về qun lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô th;

- Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định s21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định s18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định s28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TTr-CTy

Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH (Đối với quy hoạch trong khu vực đô thị)

V/v Đề nghị thẩm định Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất công trình

..................(Tên công trình)....................

Tại xã (Tên xã), huyện (Tên huyện)

n cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số QCXĐVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định, trình tự thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đi với dự án không sdụng ngân sách nhà nước);

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh (đi với dự án sử dụng ngân sách nhà nước);

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về qun lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /      /201    của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án (Tên dự án),

(Tên chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét, thỏa thuận, thm định và phê duyệt quy hoạch với các nội dung như sau:

9. Tên dự án:

10. Chủ đầu tư:

11. Tchức Tư vấn khảo sát:

12. Tổ chức Tư vấn thiết kế quy hoạch:

13. Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích đất quy hoạch:

a. Vtrí quy hoạch:

b. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

c. Quy mô: Diện tích ....m2.

14. Mục tiêu quy hoạch:

15. Bố cục quy hoạch: (Ghi rõ từng hạng mục)

Bao gồm các hạng mục xây dựng: 1-........, ……m2; 2-........., …..m2;

16. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng:

- Tổng diện tích khu đất:

- Tổng diện tích xây dựng:

- Tổng diện tích sàn xây dựng:

- Mật độ xây dựng: (=Tổng diện tích xây dựng/ Tổng diện tích khu đt)% ,

- Hệ số sử dụng đất: (=Tổng diện tích sàn xây dựng/ Tổng diện tích khu đất) lần.

- Tầng cao:...............tầng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) để (Chủ đầu tư) sớm triển khai thực hiện dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh Hà Tĩnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện (tên huyện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐC

 

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TTr-CTy

Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH (Đối với quy hoạch ngoài khu vực đô thị)

V/v Đề nghị thẩm định Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất công trình

..................(Tên công trình)....................

Tại xã (Tên xã), huyện (Tên huyện)

Căn cLuật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định s04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định, trình tự thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đối với dự án không sử dụng ngân sách nhà nước);

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tnh Hà Tĩnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh (đi với dự án sử dụng ngân sách nhà nưc);

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định s28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /    /20    của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát Dự án (Tên dự án),

(Tên chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét, thỏa thuận, thẩm định và phê duyệt quy hoạch với các nội dung như sau:

17. Tên dự án:

18. Chủ đầu tư:

19. Tchức Tư vấn khảo sát:

20. Tổ chức Tư vấn thiết kế quy hoạch:

21. Vị trí, ranh giới, quy mô diện tích đất quy hoạch:

a. Vtrí quy hoạch:

b. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

c. Quy mô: Diện tích ....m2.

22. Mục tiêu quy hoạch:

23. Bố cục quy hoạch:

Bao gồm các hạng mục xây dựng: 1-........, ...........m2; 2-............, ................m2;

24. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng:

- Tổng diện tích khu đất:

- Tổng diện tích xây dựng:

- Tổng diện tích sàn xây dựng:

- Mật độ xây dựng: (=Tổng diện tích xây dựng/ Tổng diện tích khu đất)%

- Hệ số sử dụng đất: (=Tổng diện tích sàn xây dựng/ Tổng diện tích khu đất) lần.

- Tầng cao:...............tầng.

(Chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND huyện (tên huyện) xem xét, giải quyết đDự án sớm được triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh Hà Tĩnh;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện (tên huyện);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐC

 

16. Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật, trình UBND tỉnh quyết định.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ s cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bản photo để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ thiết kế kthuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50- 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, các bn vẽ kết cấu chịu lực chính tỷ lệ 1/100 - 1/200, kèm theo sơ đồ đấu ni với hệ thng hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, tlệ 1/50 - 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của SXây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình không theo tuyến theo mẫu Phụ lục 06, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy đnh về chgiới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về; Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, n, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Đối với công trình trong đô thị phải:

- Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô th, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị, không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:...........................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.......................

- Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

- Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã).................................................

- Tỉnh, thành phố:............................................................................................................

- Số điện thoại:................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.....................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích.............m2.

- Tại:.................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).....................

- Tỉnh, thành phố:..............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:.........................

- Diện tích xây dựng tầng 1:....................m2

- Tổng diện tích sàn:.................m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:..............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do.................. Cấp ngày:......................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

- Điện thoại:........................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày...................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

17. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tchức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xlý theo quy định của pháp luật.

- Buớc 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Tờng hợp đến nhận thay thì phi có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bản photo để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đt theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ thiết kế kthuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mi bộ gồm:

+ Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công tình;

+ Bn vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bn vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vhệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đi với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy.

* Riêng đi với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cp tỉnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến theo mẫu Phụ lục 11, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính (nếu có): Có

a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chgiới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tchức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Đối vi công trình trong đô thị phải:

- Phù hợp vi: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy đnh chi tiết thi hành một sđiều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phvề cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định s41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục số 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:.............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.........................

- Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................

- Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)...................................................

- Tỉnh, thành phố:..............................................................................................................

- Số điện thoại:..................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.......................................................................................................

- Tuyến công trình:...........................m

- Đi qua các địa điểm:.......................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).....................

- Tỉnh, thành phố:.............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:.........................

- Tổng chiều dài công trình:.............m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:..............m (ghi rõ cốt qua từng khu vực))

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:..............m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình:............m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................cấp ngày:........................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

- Điện thoại:........................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày...................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

18. Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo.

1. Trình t thc hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- c 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trc tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bản photo để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ Bản vẽ thiết kế thi công có ký tên, đóng du của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50- 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính tỷ lệ 1/100 - 1/200, kèm theo sơ đồ đu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, tỷ lệ 1/50-1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nm trong danh mục dự án, công trình PCCC áp dụng theo Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng

7. Kết quthực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của SXây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình tôn giáo, tín ngưỡng theo mẫu Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư,

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chgiới đường đỏ, ch gii xây dựng; đm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Đối vi công trình trong đô thị phải:

- Phù hợp vi: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phtrong đô thị đã ổn đnh nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế qun lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghđịnh số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục 6

(Mẫu 1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20
tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:........................

- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

- Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)..................................................

- Tỉnh, thành phố:.............................................................................................................

- Số điện thoại:.................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:...................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).......................

- Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:...........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:..........................

- Diện tích xây dựng tầng 1:....................m2

- Tổng diện tích sàn:.................m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:..............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:...........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................cấp ngày:.........................................

- Địa chỉ:..............................................................................................................................

- Điện thoại:.........................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

19. Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng.

1. Trình t thc hin:

- Bước 1: Tchức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bản photo để đối chiếu với bn gốc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đt theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án;

- Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ thiết kế bản vẽ thi công có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mỗi bộ gồm:

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt (nếu có);

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

+ Bn vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, các bản vẽ kết cấu chịu lực chính tỷ lệ 1/100 - 1/200.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đi với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nằm trong danh mục dự án, công trình PCCC áp dụng theo Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối vi trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng theo mẫu Phụ lục 07, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính (nếu có): Có

a) Yêu cu hoặc điều kiện 1: Phù hp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bo đm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kthuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d)Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Đối với công trình trong đô thị phải:

- Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế qun lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế qun lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:........................

- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

- Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)..................................................

- Tỉnh, thành phố:.............................................................................................................

- Số điện thoại:.................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:...................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).......................

- Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:...........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:..........................

- Diện tích xây dựng:.................m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình:.............m

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................Cấp ngày:.......................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

- Điện thoại:........................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày...................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

20. Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy y quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ scơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm;

* Đối với công trình không theo tuyến:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bn photo để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

- Quyết định phê duyệt dự án;

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bn vẽ thi công có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mỗi bộ gồm:

+ Giai đoạn 1: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt; Bản vẽ mặt bng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình; Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, các hạ tầng kỹ thuật khác, tỷ lệ 1/100 - 1/200).

+ Giai đoạn 2: Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; Các bn vẽ kết cu chịu lực chính tỷ lệ 1/100 - 1/200).

Cơ quan cấp phép xây dựng chỉ kiểm tra tính hợp lệ của các bản vẽ kết cấu chịu lực. Tổ chức, cá nhân thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

b) Đi với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục 11 của Thông tư 10/BXD;

- Bản sao được công chứng hoặc bản photo để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản cho phép và thỏa thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền;

- Quyết định phê duyệt dự án;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (nếu có);

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ thiết kế kỹ thuật hoc thiết kế bản vẽ thi công có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mỗi bộ gồm:

+ Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+ Bn vẽ mặt bằng tổng thể của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/1000;

+ Các bản vẽ theo từng giai đoạn: Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100- 1/500, Đối với công trình ngầm yêu cầu phi có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối vi công trình không theo tuyến - Phụ lục số 10, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thị - Phụ lục số 11, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Áp dụng đi với công trình cấp I đã được thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chgiới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thm đnh, phê duyệt theo quy định.

đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Đối với công trình trong đô thị phải:

- Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã n đnh nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thvà Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Yêu cầu hoặc điều kiện 6: Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị:

- Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định s41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:....................................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.................................

- Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)....................................................

Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

Số điện thoại:...................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:......................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:...................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).......................

- Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:...........................................................................................

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:..........................

- Diện tích xây dựng:.................m2.

- Cốt xây dựng:...........m

- Chiều cao công trình:.............m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:..............m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:...............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:..........(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:.......................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................cấp ngày:.....................................

- Địa chỉ:..........................................................................................................................

- Điện thoại:....................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày...............

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

 

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:........................

- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)....................................................

Tỉnh, thành phố:................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.......................................................................................................

- Tuyến công trình:………………m

- Đi qua các địa điểm:.......................................................................................................

- Phường (xã):…………………………………. Quận (huyện)............................................

- Tỉnh, thành phố:..............................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:..........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:.........................

- Tổng chiều dài công trình:.............m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:..............m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:..............m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình:............m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:.........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................cấp ngày:.......................................

- Địa chỉ:............................................................................................................................

- Điện thoại:.......................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày..................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

21. Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy y quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

- Quyết định phê duyệt dự án;

- Báo cáo khảo sát địa chất kèm theo Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát địa chất (đối với công trình yêu cầu phải khảo sát địa chất theo quy định).

- Hai bộ bản vẽ thiết kế được trích từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế. Mỗi bộ gồm:

+ Các bản vẽ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, tỷ lệ 1/100 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, các bản vẽ kết cu chịu lực chính tỷ lệ 1/100 - 1/200, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, nước bẩn, xử lý nước thải, cấp điện, thông tin liên lạc, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, tỷ lệ 1/50 - 1/200. Cơ quan cấp phép xây dựng chỉ kiểm tra tính hợp lệ của các bản vẽ kết cấu chịu lực. Tổ chức, cá nhân thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nằm trong danh mục dự án, công trình PCCC áp dụng theo Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu ca Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngày sau thủ tục): Có.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án theo mẫu Phụ lục 12, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

a) Yêu cầu hoặc điu kiện 1: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đt, mục tiêu đầu tư.

b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3. Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Đối với công trình trong đô thị phải:

- Phù hợp vi: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Đi vi công trình xây dựng khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phi có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị:

- Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp vi vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bn;

- Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phvề cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cht lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định s41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
cho công trình thuộc dự án.......................

Kính gửi:.... (cơ quan cấp GPXD).........................

1. Tên chủ đầu tư:..............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:..........................

- Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................

Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã).......................................................

Tỉnh, thành phố:..................................................................................................................

Số điện thoại:......................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:.........................................................................................................

- Lô đất số:..................................Diện tích......................m2. Tại:....................................... Đường..................................... Phường (xã).................... Quận (huyện)........

- Tỉnh, thành phố:................................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:............................................................................................

- Tên dự án:........................................................................................................................

- Đã được:.........................phê duyệt, theo Quyết định số:....................ngày....................

- Gồm: (n) công trình..........................................................................................................

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:...........................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.................m2.

- Tổng diện tích sàn:...............m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:..............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:..............................................................................................................

4. Tổ chức tư vấn thiết kế: .............................................................................................

+ Công trình số (1-n):......................................................................................................

- Địa chỉ....................................- Điện thoại.....................................................................

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế:..............cấp ngày:.....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án:.................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

22. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà theo mẫu;

- Bản sao được công chứng hoặc bản phô tô để đối chiếu với bản gốc một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền qun lý, sử dụng công trình;

- Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

- Đi với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

* Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bsung các tài liệu sau:

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng du thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC đối với các công trình nằm trong danh mục dự án, công tình PCCC áp dụng theo Phụ lục IV, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;

+ Quyết định phê duyệt dự án;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

- Đi với công trình: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với nhà ở riêng lẻ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp l.

5. Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

+ Đối với công trình: 130.000 đồng/giấy phép;

+ Đối với nhà ở riêng lẻ: 60.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thtục): Có

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dng sử dụng cho trường hợp sửa chữa, cải tạo theo mẫu Phụ lục 16, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một snội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

- Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Phụ lục 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Cải tạo/sửa chữa........................

Kính gửi:.........................................

1. Tên chủ đầu tư:.............................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.........................

- Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................

- Số nhà:................... Đường.....................Phường (xã)...................................................

- Tỉnh, thành phố:..............................................................................................................

- Số điện thoại:..................................................................................................................

2. Hiện trạng công trình:...................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích..............m2.

- Tại:...................................................................................................................................

- Phường (xã)....................................................................... Quận (huyện).......................

- Tỉnh, thành phố:...............................................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:...........................

- Diện tích xây dựng tầng 1:...............m2.

- Tổng diện tích sàn:..............m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung đề nghị cấp phép:...........................................................................................

- Loại công trình:............................................................ Cấp công trình:..........................

- Diện tích xây dựng tầng 1:.................m2.

- Tổng diện tích sàn:...............m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:..............m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:..........................................................................

- Chứng chỉ hành nghề số:...................do..................Cấp ngày:.......................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................

- Điện thoại:........................................................................................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):................................................ cấp ngày...................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:.......................tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

.......... ngày ....... tháng ....... năm ..........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ; Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thm định, phê duyệt.

- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ.

- Bản vẽ in màu:

+ Đối với quy hoạch chung:

Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000

+ Đối với quy hoạch phân khu:

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị.

Bản đồ ranh giới nghiên cu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000

+ Đối với quy hoạch chi tiết:

Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị.

Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ); sau khi có báo cáo kết quả thẩm định Chủ đầu tư phải nộp thêm tối thiểu 07 bộ (đã chỉnh sửa theo báo cáo kết quả thẩm định) để đóng dấu thẩm định của Sở Xây dựng.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thm định.

8. Lệ phí (nếu có): Có (theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013). Cụ th như sau:

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch. Trong đó Chi phí nhiệm vụ quy hoạch được xác định theo bảng sau:

TT

Chi phí lập đồ án quy hoạch
(triệu đồng)

Danh mục công việc

<200

500

700

1000

2000

5000

7000

≥10000

1

Thm định nhiệm vụ quy hoạch

12,8

9,6

8,0

7,2

5,2

3,6

2,9

2,6

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có.

- Mu đơn kèm theo do Sở Xây dựng ban hành, gồm Mu số 01.NVQH và Mu số 02.NVQH.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Đi với các Dự án đầu tư nhà ở chung cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô trên 02ha và các dự án đầu tư khác có quy mô trên 05ha: Phải lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500 (Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tnh).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô th;

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 19/2010/TT'BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN- 01/2008/BXD;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tnh;

- Quyết định s28/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TTr-CTy

Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH (Đối với khu vực đô thị)

V/v Đề nghị thẩm định Đề cương nhiệm vụ và Dự toán quy hoạch

...................(Tên đồ án quy hoạch)...........................

Tại xã (Tên xã), huyện (Tên huyện)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cNghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng số QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định s04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định s28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBNĐ tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /    /20     của UBND tỉnh về việc cho phép khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng (tên đồ án quy hoạch) (nếu có)

(Tên chủ đầu tư) đề nghị Sở Xây dựng xem xét, thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch với các nội dung như sau:

25. Tên đồ án:

26. Chủ đầu tư:

27. Nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch (nếu có)

28. Nhà thầu lập dự toán khảo sát, quy hoạch:

29. Vtrí, ranh giới, quy mô diện tích khu đất quy hoạch:

a. Vị trí quy hoạch:

b. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

c. Quy mô: Diện tích ....m2.

30. Tính chất đồ án quy hoạch:

31. Một schỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của đồ án quy hoạch:

a. Dự báo quy mô dân số:

b. Các số liệu đầu vào khác:

32. Kinh phí khảo sát và lập quy hoạch

a. Kinh phí khảo sát:

b. Kinh phí quy hoạch:

33. Tiến độ thực hiện dự án:

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Xây dựng xem xét, thẩm định để đơn vị sớm triển khai trình phê duyệt và lập quy hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐC

 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /TTr-CTy

Hà Tĩnh, ngày      tháng    năm 20...

 

TỜ TRÌNH (Đối với khu vực  ngoài đô thị)

V/v Đề nghị thẩm định Đề cương nhiệm vụ và Dự toán quy hoạch

...................(Tên đồ án quy hoạch)...........................

Tại xã (Tên xã), huyện (Tên huyện)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quy chuẩn kthuật quốc gia về quy hoạch xây dựng s QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định s04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định s03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng quy định nội dung thể hiện bản vẽ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Quyết định s28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012;

Căn cứ Quyết định số       /-UBND ngày     /   /20    của UBND tỉnh về việc cho phép khảo sát địa điểm, lập quy hoạch xây dựng (tên đồ án quy hoạch) (nếu có)

(Tên chủ đầu tư) đề nghị Sở Xây dựng xem xét, thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch với các nội dung như sau:

34. Tên đồ án:

35. Chủ đầu tư:

36. Nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch (nếu có)

37. Nhà thầu lập dự toán khảo sát, quy hoạch:

38. Vtrí, ranh giới, quy mô diện tích khu đất quy hoạch:

a. Vị trí quy hoạch:

b. Ranh giới:

- Phía Bắc giáp:

- Phía Nam giáp:

- Phía Đông giáp:

- Phía Tây giáp:

c. Quy mô: Diện tích ....m2.

39. Tính chất đồ án quy hoạch:

40. Một schỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của đồ án quy hoạch:

a. Dự báo quy mô dân số:

b. Các số liệu đầu vào khác:

41. Kinh phí khảo sát và lập quy hoạch

a. Kinh phí khảo sát:

b. Kinh phí quy hoạch:

42. Tiến độ thực hiện dự án:

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Xây dựng xem xét, thẩm định để đơn vị sớm trin khai trình phê duyệt và lập quy hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐC

 

2. Thẩm định Đồ án quy hoạch

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và xử lý theo quy định

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án theo mẫu.

- Thuyết minh nội dung đồ án (thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt nội dung đồ án) bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ.

- Dự tho quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Các bản vẽ in màu đúng tỉ lệ theo quy định. Cụ thể như sau:

+ Đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã:

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/250.000.

Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chdùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt).

Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

+ Đối với quy hoạch chung thị trấn, đô thloại V chưa công nhận là thị trấn:

Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị tỷ lệ 1/5.000 (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này ch dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt);

Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

+ Đối với quy hoạch phân khu:

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chgiới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tlệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

+ Đối với quy hoạch chi tiết:

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.

Bản đồ chỉ gii đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tlệ 1/500.

Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500.

Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500.

Thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ gii xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

b) Slượng hồ sơ: 01 (bộ); sau khi có báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư phải nộp ti thiểu 09 bộ (đã chỉnh sửa theo báo cáo kết quả thẩm định) để đóng dấu thẩm định.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí thẩm định Đồ án quy hoạch, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ lệ %

TT

Chi phí lập đồ án quy hoạch
(triệu đồng)

Danh mục công việc

<200

500

700

1000

2000

5000

7000

≥10000

1

Thm định đồ án quy hoạch xây dựng

11,8

8,8

7,6

6,8

4,8

3,4

2,8

2,4

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

Đối với các Dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô trên 02 ha và các dự án đầu tư khác có quy mô trên 05ha: Phải lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị phải theo trình tự sau đây:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị;

- Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị;

- Lập đồ án quy hoạch đô thị;

- Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Ngh đnh số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tnh;

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

 

3. Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng thuộc nguồn vn ngân sách nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định (theo mẫu Phụ lục 2);

- Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát; hợp đồng; phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt (bản sao có chứng thực)

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh) (bản chính).

- Các văn bản pháp lý có liên quan, như: chủ trương chấp thuận của cấp có thm quyền,... (bản sao không cần chứng thực).

- Đĩa CD lưu toàn bộ hồ sơ

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí thẩm định theo tỷ lệ % (phần trăm) chi phí thực hiện công việc theo Thông tư 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 giữa BTài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

- Tờ trình thẩm định theo mẫu Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 19/6/2011 của Bộ Xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghđịnh s12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

- Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 19/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng;

- Thông tư số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bn đồ và quản lý đất đai.

 

III. LĨNH VỰC VIN THÔNG

1. Cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xlý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được y quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm (được qui định tại Điều 6 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”):

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục 1);

- Hợp đồng thuê lắp đặt trạm với chủ sử dụng đất kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp (bản sao có chứng thực);

- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm tra, thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của trạm và cột ăng ten; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước (bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng: 130.000 đồng/giấy phép

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Có

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng trạm BTS theo mẫu Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin truyền thông.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị đnh 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng.

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn chi tiết một snội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng.

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư liên tịch s12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở đô thị;

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 Ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

- Quyết định s41/2014/QĐ-UBND ngày 20/08/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sdụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất - BTS loại 1)

Kính gửi:...............................................

1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................................

- Người đại diện:....................................................................... Chức vụ:.......................

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:..............................., Đường.....................................................

- Phường (xã)................................, Tỉnh, thành phố:......................................................

- Điện thoại số:................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ..................................................................................................

- Lô đất số:...................................................................................... Diện tích.............m2.

- Tại số nhà:............................, Đường:.........................., Phường (xã)...........................

- Quận (huyện)............................................., Tỉnh, thành phố:........................................

- Nguồn gốc đất ..............................................................................................................

3. Nội dung xin phép:

- Loại trạm BTS: ..............................................................................................................

- Diện tích xây dựng: .................................................................................................. m2.

- Chiều cao trạm:.......................................................................................................... m.

- Loại ăng ten: ...................................................................................................................

- Chiều cao cột ăng ten: ....................................................................................................

- Theo thiết kế: ..................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:

- Địa chỉ..............................................................................................................................

- Điện thoại ........................................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ........................................................

- Địa chỉ: ................................................................................ Điện thoại...........................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .........................., cấp ngày.......................................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .........................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:....................................................... tháng.

8. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

............... Ngày        tháng            năm 20…
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

IV. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án, khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đi với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

Bước 2 Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được y quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phn, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản chính đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ (theo mẫu);

- Bản sao công chứng các loại giấy tờ sau: Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê duyệt dự án; hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Bản sao báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng kèm theo bản gốc đđối chiếu;

- Bản chính cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết (theo mẫu phụ lục 2 của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ XD);

- Bản sao văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới theo quy định tại Điểm 2 Phần I của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ XD kèm theo bản gốc để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

8. Lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ - Phụ lục 1

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ:

+ Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, quản lý đất đai mà không có giải pháp khắc phục kịp thời theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung dự án hoặc sau 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà không triển khai thực hiện dự án hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt

- Dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng vi nội dung, tiến độ thực hiện dán đã được phê duyệt;

- Chủ đầu tư mới phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản có các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 3 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.

+ Đáp ứng điều kiện về tài chính đối vi chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ;

+ Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN XIN CHUYN NHƯỢNG D ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.........................

+ Tên doanh nghiệp:..........................................................................................................

Địa ch:...............................................................................................................................

Hiện đang là chủ đầu tư dự án :........................................................................................

Thuộc địa bàn xã......................huyện......................tỉnh...................................................

Đnghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án ......................... với các nội dung chính như sau:

1- Tên dự án:.....................................................................................................................

2- Địa điểm :......................................................................................................................

3- Nội dung và Quy mô dự án :.........................................................................................

4- Diện tích sử dụng đất:...................................................................................................

5- Diện tích đất xây dựng :................................................................................................

6- Tổng mức đầu tư :........................................................................................................

Trong đó: Chi phí xây dựng:.............................................................................................

Chi phí thiết bị:..................................................................................................................

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:.............................................................

Chi phí khác:.....................................................................................................................

Chi phí quản lý dự án:......................................................................................................

Chi phí dự phòng:.............................................................................................................

7- Nguồn vốn đầu tư :.......................................................................................................

8- Tình hình triển khai dự án :..........................................................................................

9- Lý do xin chuyển nhượng :...........................................................................................

10- Đề xuất chủ đầu tư mới là:.........................................................................................

- Tên chđầu tư mới:.......................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

- Năng lực tài chính:.........................................................................................................

- Kinh nghiệm:..................................................................................................................

11- Phương án giải quyết về quyền lợi và nghĩa vụ đối với khách hàng và các bên có liên quan:.

.........................................................................................................................................

12- Cam kết :...................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
-
Lưu

.......... Ngày ....... tháng ....... năm ..........
Chủ đầu tư
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu)

 

2. Cấp Chứng chỉ môi gii bất động sản.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý hồ sơ. Viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ và hp lệ.

Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

- Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ (có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú), có dán nh 4*6 (ảnh được đóng dấu của nơi xác nhận đơn).

- 02 Ảnh 3x4 chụp trong năm xin cấp chứng chỉ.

- Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới bất động sản kèm theo bản gốc để đối chiếu;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có):

Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản:

Mức phí: 200.000 đồng/01 chứng chỉ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thtục): Đơn xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản- phụ lục 6

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXĐ ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sn;

- Quyết đnh số 1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ XD về việc hướng dẫn thực hiện một snội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

 

Ph lc số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

............., ngày........tháng........năm.........Ảnh 4x6

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ)

Kính gửi: Sở Xây dựng........................

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6. Địa ch thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bng, chứng chỉ đã được cấp.

- Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về môi giới (định giá) bất động sản do ................ tổ chức ................ (bảo sao).

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi
cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

3. Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh (Số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành ph Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân.

- Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý và xlý theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, slượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ (có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú, có dán ảnh 4*6 (ảnh được đóng dấu của nơi xác nhận đơn).

- 02 nh 3x4 chụp trong năm xin cấp chứng chỉ.

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.Đ ối tượng thực hiện thtục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Lệ phí (nếu có): Có

Lệ phí cấp chứng chỉ định giá bất động sản: 200.000 đồng/chứng chỉ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn đăng ký cấp chứng chỉ định giá theo mẫu - Phụ lục 07.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Có

- Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết đnh của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

- Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

- Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưng kiến thức về môi giới bất động sn, định giá bất động sn và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;

- Quyết định s1408/QĐ-BXD ngày 04/12/2008 của Bộ trưng Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ XD về việc hướng dẫn thực hiện một snội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

 

Ph lc số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

............., ngày........tháng........năm.........Ảnh 4x6

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Sở Xây dựng........................

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu và giấy phép cư trú):

6. Địa ch thường trú:

7. Trình độ chuyên môn:

- Văn bng, chứng chỉ đã được cấp.

- Chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo về định giá bất động sản do ................ tổ chức ................ (bảo sao).

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của UBND xã, phường nơi
cư trú (hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2418/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/11/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2418/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2418/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2418/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh