Quyết định 3054/QĐ-UBND

Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm q đã được thay thế bởi Quyết định 2418/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm q


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3054/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 29 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án 30;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dự liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng (tại Công văn số 464/SXD-BC ngày 11/9/2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 29 (hai mươi chín) thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh;

(Có danh mục và nội dung chi tiết kèm theo)

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố những thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành theo qui định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cơ quan KSTTHC của TTg;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trang Website tỉnh;
- TT Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, PKSTTHC (45b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3054/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3054/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2010
Ngày hiệu lực21/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3054/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm q


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm q
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3054/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
     Người kýVõ Kim Cự
     Ngày ban hành21/10/2010
     Ngày hiệu lực21/10/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2015
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2010 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm q