Quyết định 2429/QĐ-UBND

Quyết định 2429/QĐ-UBND năm 2016 triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 2429/QĐ-UBND cấp Lý lịch tư pháp bưu chính đăng ký trực tuyến Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến";

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Trung tâm LLTPQG - BTP;
- Cục Công nghệ thông tin - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- BLĐVP;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2429/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp lựa chọn nhiều hình thức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

- Thực hiện có hiệu quả việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Các hoạt động triển khai thực hiện phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với thời gian và lộ trình cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Sở, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện kế hoạch.

- Việc triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, qua đăng ký trực tuyến phải bảo đảm bí mật thông tin về nhân thân của người yêu cầu cấp Phiếu theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến về phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên cổng thông tin điện tư tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại trụ sở Sở Tư pháp và các Bưu cục, điểm Bưu điện Văn hóa xã... và các điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư.pháp trực tuyến.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị cung cấp dịch vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Trà Vinh, Đài phát thanh và Truyền hình Trà Vinh.

- Thời gian thực hiện: Quí IV/ 2016 và những năm tiếp theo.

2. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp để kích hoạt triển khai thử nghiệm Phân hệ đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và tích hợp các phần mềm liên quan.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành xây dựng và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính giữa Sở Tư pháp và đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Thời gian thực hiện: Quí IV/2016.

3. Xây dựng quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị cung cấp dịch vụ, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

4. Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho công chức phụ trách công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng trả Phiếu lý lịch tư pháp, thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đội ngũ người lao động làm việc tại các đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị cung cấp dịch vụ, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí IV/2016.

5. Thực hiện thí điểm nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính; đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị cung cấp dịch vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016 và những năm tiếp theo.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị cung cấp dịch vụ, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch đảm bảo theo đúng thời gian, lộ trình theo Kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp (qua Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch; đề xuất các biện pháp để thực hiện Kế hoạch này hiệu quả và đúng tiến độ (nếu có).

2. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và thực hiện hợp đồng đã ký kết trong chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính đúng thời gian quy định, đạt hiệu quả.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan trong phạm vi quản lý phối hợp với Sở Tư pháp tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp phục vụ kịp thời cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Trà Vinh; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh.

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tuyên truyền đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao lập dự toán kinh phí hàng năm trình cơ quan tài chính thẩm định theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2429/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2429/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2016
Ngày hiệu lực03/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2429/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2429/QĐ-UBND cấp Lý lịch tư pháp bưu chính đăng ký trực tuyến Trà Vinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2429/QĐ-UBND cấp Lý lịch tư pháp bưu chính đăng ký trực tuyến Trà Vinh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2429/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýKim Ngọc Thái
        Ngày ban hành03/11/2016
        Ngày hiệu lực03/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2429/QĐ-UBND cấp Lý lịch tư pháp bưu chính đăng ký trực tuyến Trà Vinh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2429/QĐ-UBND cấp Lý lịch tư pháp bưu chính đăng ký trực tuyến Trà Vinh 2016

            • 03/11/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/11/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực