Quyết định 2438/QĐ-UBND

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2438/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phòng chống gian lận thương mại hàng giả Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM Đ
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lâm Đng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

ĐỀ ÁN

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 2438/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng)

I. MỤC TIÊU CỦA Đ ÁN

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự...; huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong việc phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn tỉnh; khai thác có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên các thiết chế thông tin cơ sở.

- Nâng cao hiệu quả công tác định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng trong việc tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền;

- Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần thúc đy sản xuất, lưu thông hàng hóa, n định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

- Thông qua công tác tuyên truyền, tiếp tục huy phát huy tối đa sức mạnh cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội từng bước ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

2. Mc tiêu c thể

- Đến hết năm 2018, trên 85% dân số vùng nông thôn và trên 95% dân số khu vực thành thị có kiến thức cơ bản về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đến năm 2020, phấn đấu có 100% số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn nắm vững các quy định, chính sách hiện hành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trên cơ sở, nâng cao tỷ lệ chủ động hành động tích cực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đội ngũ các chủ thkinh doanh và nhân dân trong toàn xã hội.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tăng cường phổ biến các văn bản pháp luật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

2. Tập trung tuyên truyền công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo 389 của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau các dịp Lễ Tết.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; lên án các hành vi buôn lậu, gian lận, thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả để nhân dân nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe của người dân.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung, xác định trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên truyền hàng năm. Sau khi thống nhất, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền cho các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương như Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, Đài TTTH cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở cấp xã; Hướng dẫn công tác tuyên truyền đối với nội dung đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các cơ quan có liên quan.

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, tập trung vào các dịp Lễ, Tết..., địa bàn trọng điểm như Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc; mặt hàng vật tư, sản phẩm nông nghiệp, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, thực phẩm, giống cây trồng, sản phẩm du lịch...

- Các sở, ban, ngành, UBND các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo 389 căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, tập trung vào các hình thức chủ yếu sau đây:

a. Hình thức tuyên truyền miệng:

- Các sở, ban, ngành, UBND các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo 389 căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị chủ động tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền; Nội dung tuyên truyền thiết thực, ngắn gọn, dễ hiu, dễ nhớ.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm quán triệt sâu rộng và đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của hình thức tuyên truyền miệng đối với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, địa phương liên quan tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm, trao đổi, thảo luận, giải đáp những yêu cầu, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực của nhân dân trong việc tìm hiu kiến thức pháp luật, tham gia đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng các hình thức phổ biến pháp luật theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiu và hiệu quả:

- Các sở, ban, ngành, UBND các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo 389 thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua việc phát miễn phí tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cho đối tượng là nhân dân vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện tiếp cận với thông tin.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền vào các dịp cao điểm, địa bàn trọng điểm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các website, cổng thông tin điện tử của các ngành, địa phương nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền qua các hình thức cđộng trực quan như tranh, ảnh cđộng, triển lãm, panô, áp phích, các hình thức văn nghệ, văn hóa dân gian....

c. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Đài truyền thanh và Truyền hình cấp huyện trong đó thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật, thông tin về tình hình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương; gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đăng phát các tác phẩm dự thi, tác phm được xây dựng phục vụ công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

d. Lồng ghép công tác tuyên truyền với các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vn pháp luật:

- Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, Hội Luật gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ tăng cường các hoạt động: Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật, tài liệu pháp lý; giải đáp pháp luật; hướng dẫn cách ứng xử đúng pháp luật trong từng hoàn cảnh cụ thể để các tổ chức, cá nhân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của mình,... góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và phát huy ý thức tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thời gian thực hiện: liên tục, hàng năm.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án.

- Trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thiết chế thông tin cơ sở và trên môi trường mạng.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung cụ thể của Đề án.

2. Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác định định hướng, kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin cần thiết đSở Thông tin và Truyền thông biên tập nội dung tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án.

3. Sở Tài chính:

- Đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với việc thực hiện Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chi tiêu tài chính đối với Đề án.

4. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền; Chủ trì triển khai xây dựng và nâng cao chất lượng, số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn pháp luật các cấp; Rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn... bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, trao đi kinh nghiệm cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị khác:

- Các cơ quan được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Đề án này, có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo yêu cầu của Đề án.

- Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị; thông qua các hoạt động chuyên môn hoặc tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đthực hiện tuyên truyền có hiệu quả.

- Dự toán, bố trí kinh phí hợp lý, đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành, đoàn th, đơn vị mình.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 10) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án về Sở TTTT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Đề án tại địa phương;

- Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp như: Tuyên truyền trên Đài TTTH cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

- Bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở TTTT, Sở Công thương, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện nội dung, biện pháp tuyên truyền.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 10) báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án về Sở TTTT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

V. KINH PHÍ

1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án, lập dự toán kinh phí triển khai các hoạt động được giao gửi cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Huy động nguồn lực ngoài ngân sách; khuyến khích các nguồn hỗ trợ khác (nguồn lực từ các chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tài trợ; nguồn lực được tạo nên từ hình thức xã hội hóa công tác tuyên truyền) để cùng với ngân sách nhà nước triển khai thực hiện.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2438/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2438/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2438/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2438/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phòng chống gian lận thương mại hàng giả Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2438/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phòng chống gian lận thương mại hàng giả Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2438/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2438/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phòng chống gian lận thương mại hàng giả Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2438/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phòng chống gian lận thương mại hàng giả Lâm Đồng

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực