Quyết định 2454/QĐ-UBND

Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/QĐ-UBND về quy trình quản lý, mua thẻ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo theo Quyết định 139/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 quản lý mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1198/QĐ-UBND NGÀY 22/5/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ, MUA THẺ, CẤP THẺ BHYT CHO NGƯỜI NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 139/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hểm y tế;

Xét đề nghị của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1032/TTr-LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh về quy trình quản lý, mua thẻ, cấp thẻ BHYT cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT,VX (02). SN25b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2454/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2454/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2013
Ngày hiệu lực18/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2454/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 quản lý mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 quản lý mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2454/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành18/10/2013
        Ngày hiệu lực18/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 quản lý mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 quản lý mua cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Sơn La

            • 18/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực