Quyết định 2455/QĐ-UBND

Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2014 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 2455/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 112/TTr- SLĐTBXH ngày 08/8/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp kèm theo Văn bản thẩm định số 777/STP-KSTT ngày 04/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành, 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa đổi và 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, ban hành kèm theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh (Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, KSTT;
Gửi bản giấy và điện tử.

CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội

1

Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội

1

T-HTI-223266-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2

T-HTI-223278-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

I. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội

1.

T-HTI-223272-TT

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày

05/9/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế các Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 và số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 102/NĐ-CP thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP .

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2455/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2455/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2455/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2455/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2455/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2455/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành22/08/2014
       Ngày hiệu lực22/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/06/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2455/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2455/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Lao động Hà Tĩnh

           • 22/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực