Quyết định 246/QĐ-UBND

Quyết định 246/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 246/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan phối hợp soạn thảo:

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động khảo sát thực tế, nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan, xây dựng dự thảo và tờ trình, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; thực hiện việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (nếu có) và lấy ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đảm bảo nội dung và tiến độ theo chương trình đã đề ra.

2. Cơ quan phối hợp soạn thảo và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tham gia ý kiến xây dựng dự thảo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của văn bản.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham gia ý kiến về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chương trình theo đúng quy định.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thảo do cơ quan soạn thảo trình và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo quy định hiện hành. Phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 246/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian ban hành

Công văn yêu cầu
(Lý do ban hành)

1

Chỉ thị

Về việc nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp

 

Quý I

Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3

Chỉ thị

Về việc triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4

Quyết định

Ban hành Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp

Công an tỉnh, Sở Tài chính, Cục thuế

Quý II

Để phù hợp với tình hình thực tế và quy định tại số thứ tự 11 mục 1 phần Lệ phí của Danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006.

5

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra cấp huyện, cấp sở.

Thanh tra tỉnh

Sở Nội vụ và các cơ quan, có liên quan

Quý I

Công văn số 914/TTr-VP ngày 18/11/2013 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và triển khai thực hiện Điều 2 khoản 1 điểm c Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

6

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh

Quý III

Công văn số 1433/LĐTBXH-VP ngày 19/11/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và triển khai Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam .

7

Quyết định

Ban hành Điều lệ quản lý khu công nghiệp - đô thị Tân Phú

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

Công văn số 552/KCN ngày 19/11/2013 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và để triển khai thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

8

Quyết định

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ từ Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh khai thác chợ

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2014

Công văn số 1225/SCT ngày 20/11/2013 của Sở Công thương và để triển khai thực hiện điểm g khoản 2 Điều 14 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

9

Quyết định

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 483/SKHCN ngày 21/11/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ và để triển khai thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính Phủ quy định Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

10

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ

Quý III

Công văn số 2013/SNN-PC ngày 20/11/2013 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để phù hợp với quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

11

Quyết định

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ

Quý II

Công văn số 2013/SNN-PC ngày 20/11/2013 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để triển khai Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bộ phận tham mưu; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

12

Quyết định

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Thay thế Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 4/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh).

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, và UBND các huyện, thành phố

Quý II

Công văn số 425/SGTVT ngày 21/11/2013 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng và để triển khai thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

13

Quyết định

Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý III

Công văn số 1058/SNV-VP ngày 25/11/2013 của Sở Nội vụ. Cho phù hợp Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 của Quốc Hội, Luật Viên chức năm 2010 của Quốc hội.

14

Quyết định

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 1058/SNV-VP ngày 25/11/2013 của Sở Nội vụ và để triển khai thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

15

Quyết định

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

Công văn số 1058/SNV-VP ngày 25/11/2013 của Sở Nội vụ và để phù hợp với Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

16

Quyết định

Ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

Công văn số 1058/SNV-VP ngày 25/11/2013 của Sở Nội vụ và để phù hợp với Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

17

Quyết định

Ban hành Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc

Sở Tài chính

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc

Quý II

Công văn số 2835/STC-VP ngày 21/11/2013 của Sở Tài chính và để triển khai Điều 9 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

18

Quyết định

Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng

Sở Tài chính

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng

Quý II

Công văn số 2835/STC-VP ngày 21/11/2013 của Sở Tài chính và để triển khai Điều 9 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

19

Quyết định

Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Di Linh

Sở Tài chính

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Di Linh

Quý II

Công văn số 2835/STC-VP ngày 21/11/2013 của Sở Tài chính và để triển khai Điều 9 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

20

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

21

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

UBND thành phố Bảo Lộc

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

22

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lạc Dương

UBND huyện Lạc Dương

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

23

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn trên địa bàn huyện Đơn Dương

UBND huyện Đơn Dương

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

24

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đức Trọng

UBND huyện Đức Trọng

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

25

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lâm Hà

UBND huyện Lâm Hà

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

26

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Di Linh

UBND huyện Di Linh

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

27

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

UBND huyện Bảo Lâm

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

28

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Huoai

UBND huyện Đạ Huoai

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

29

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh

UBND huyện Đạ Tẻh

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

30

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên

UBND huyện Cát Tiên

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

31

Quyết định

Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đam Rông

UBND huyện Đam Rông

Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quý I

Cho phù hợp với Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

32

Quyết định

Ban hành Quy định các tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để triển khai Điều 18 Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

33

Quyết định

Ban hành Quy chế quản, sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để triển khai Điều 24 Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

34

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân

Sở Xây dựng

Sở Lao động TB & XH, UBND các huyện, thành phố, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý III

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để triển khai Điều 24 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

35

Quyết định

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố

Quý II

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để triển khai Luật Quy hoạch đô thị. (thay thế Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; trình tự lập, trình duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.)

36

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

Trong năm 2014

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

37

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Xây dựng

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục thuế, UBND các huyện, thành phố

Quý II

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để triển khai Điều 37 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

38

Chỉ thị

Tăng cường công tác quy hoạch - kiến trúc tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Xây dựng

 

Quý II

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để triển khai Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

39

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên & môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố

Quý IV

Công văn số 03/SXD ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng và để phù hợp với khoản 1 Điều 14 Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị.

40

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý kinh phí ngân sách nhà nước về chi ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 530/STTTT-TTr ngày 29/11/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông và thực hiện văn bản số 547/UBND-VX ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

41

Quyết định

Ban hành Quy chế thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 530/STTTT-TTr ngày 29/11/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông.

42

Quyết định

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 530/STTTT-TTr ngày 29/11/2013 của Sở Thông tin và Truyền Thông và để triển khai Điều 9 Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

43

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND các huyện

Quý II

Công văn số 459/BC-STNMT ngày 02/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và để triển khai Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

44

Quyết định

Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND các huyện huyện

Quý II

Công văn số 459/BC-STNMT ngày 02/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và để triển khai Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết Luật Tài nguyên nước - có hiệu lực từ ngày 01/02/2014. (thay thế Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 7/8/2009 của UBND tỉnh.).

45

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 về việc ban hành quy định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở liên quan, UBND các huyện, thành phố

Quý II

Công văn số 459/BC-STNMT ngày 02/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

46

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở liên quan, UBND các huyện, thành phố

Quý II

Công văn số 459/BC-STNMT ngày 02/12/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường và để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

47

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND thành phố Đà Lạt

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

48

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND TP Bảo Lộc

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

49

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Lạc Dương

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

50

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đơn Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Đơn Dương

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

51

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đức Trọng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Đức Trọng

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

52

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lâm Hà

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Lâm Hà

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

53

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Di Linh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Di Linh

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

54

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Bảo Lâm

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

55

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Huoai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Đạ Huoai

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

56

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Đạ Tẻh

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

57

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Cát Tiên

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

58

Quyết định

Ban hành giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện Đam Rông

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, UBND huyện Đam Rông

Tháng 12/2014

Theo quy định của pháp luật về đất đai

59

Quyết định

Ban hành Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc tỉnh Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Công văn số 2278/SGDĐT-GDTX ngày 31/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo và để phù hợp với Điều 34 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định.

60

Quyết định

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Để phù hợp quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.

61

Quyết định

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

Công văn số 1102/KHĐT-TH ngày 05/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và để phù hợp với Luật Đầu tư (thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

62

Quyết định

Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II

Công văn số 1102/KHĐT-TH ngày 05/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và để phù hợp quy định tại Điều 55 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. (Thay thế Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

63

Quyết định

Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Để phù hợp quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

64

Quyết định

Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I

Theo văn bản số 10/LHH ngày 20/01/2014 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 246/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 246/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu246/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 246/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/QĐ-UBND Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 Lâm Đồng

           • 27/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực