Quyết định 246/QĐ-UBND

Quyết định 246/QĐ-UBND về kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La tại Tờ trình số 40/TTr-STP ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ; Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBMTTQ VN tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, 250b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Ngăn ngừa và hạn chế những vi phạm pháp luật; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và địa phương tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có nề nếp, đạt hiệu quả.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy Nhà nước, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

- Hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Công tác PBGDPL phải bám sát sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên và chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; được tiến hành thường xuyên, liên tục và đồng bộ. Giúp cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh hiểu biết và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đảm bảo công tác PBGDPL ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các ngành thành viên Hội đồng PBGDPL các cấp trong tổ chức thực hiện, để nâng cao hiệu quả của công tác PBGDPL;

- Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục văn hóa và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và tầng lớp nhân dân.

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ pháp chế viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng đối tượng

Năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDL là tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013; Luật Đất đai (sửa đổi), các văn bản pháp luật mới được Quốc hội (Khóa XIII) thông qua tại kỳ họp thứ 6 và các văn bản pháp luật thuộc ngành, địa phương quản lý; đồng thời triển khai các nhiệm vụ PBGDPL theo sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; tùy từng đối tượng để tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan cụ thể như sau:

*/ Đối với các tầng lớp nhân dân

- Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống của nhân dân như: Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Bình đẳng giới; giao thông, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; lao động, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ quốc gia....

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo...; nâng cao nhận thức pháp luật về biên giới, lãnh thổ như: Luật biên giới quốc gia; Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa...

- Chú trọng phổ biến các quy định của pháp luật về nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới; đất đai, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực khác gắn với đời sống, sản xuất của nông dân.

*/ Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Tập trung phổ biến, quán triệt Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản Quy phạm pháp luật khác mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội (khóa XIII).

- Riêng ở cấp huyện và cấp xã: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh ban hành; các văn bản phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước, tập trung các lĩnh vực pháp luật như: Đất đai, dân sự, môi trường, văn hóa, phòng chống tội phạm; tệ nạn xã hội, giao thông quy chế tiếp công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách xã hội, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Xử lý vi phạm hành chính, phí, lệ phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý hộ tịch, hộ khẩu và trật tự an toàn xã hội...

*/ Đối với lực lượng vũ trang

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như: Luật An ninh quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Quốc phòng và an ninh, Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự; các văn bản về lĩnh vực Công an nhân dân như: Bộ Luật hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Xử lý vi phạm hành chính; các văn bản quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, các văn bản quy định về quân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội...

*/ Đối với người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp

- Tập trung phổ biến Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Phá sản doanh nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Hải quan; Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác...

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án tuyên tuyền PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La, giai đoạn 2013 - 2016.

*/ Đối với học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên trên địa bàn

- Tập trung phổ biến các văn bản quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thanh niên; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng chống ma túy; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phòng chống tội phạm, chủ quyền quốc gia và biển đảo Việt Nam...

- Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015" ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016; Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2013 - 2016; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 về thực hiện Đề án tuyên tuyền PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La, giai đoạn II (2013 - 2016); Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2013 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013 - 2016; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" giai đoạn 2013 - 2016.

1.3. Củng cố, kiện toàn, đánh giá về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và hội đồng phối hợp PBGDPL các sở, ngành đảm bảo về số lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành thành viên Hội đồng và nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở trong công tác PBGDPL; thành lập và củng cố tổ chức pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế trực tiếp theo dõi và triển khai công tác PBGDPL của đơn vị.

- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL ở cơ sở và pháp chế viên.

1.4. Tổ chức các hoạt động triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp, cán bộ pháp chế các sở, ngành tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, triển khai thực hiện "ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" ngày 09 tháng 11 để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôn vinh Hiếp pháp và pháp luật.

1.5. Thực hiện kiểm tra công tác PBGDPL

Định kỳ hàng năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh giúp UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc PBGDPL và công tác thi hành pháp luật. Qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện.

2. Giải pháp

Công tác PBGDPL là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp, do đó phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể. Cụ thể:

2.1. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL năm 2012; nhiệm vụ trọng tâm trong quý I là tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013; xây dựng Kế hoạch, tổ chức các Hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến mọi đối tượng.

2.2. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục tham mưu cho UBND cùng cấp tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL ở cấp mình; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

2.3. Bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm của Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án trong Chương trình.

2.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án thuộc Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2012 - 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-Tg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2.5. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đối tượng thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên sinh sống, lao động tại nông thôn và thanh niên lao động tự do.

2.6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2.7. Tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng; Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của liên bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong trường học.

2.8. Các sở, ban, ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ Pháp chế đủ năng lực tham mưu tổ chức triển khai công tác PBGDPL; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Hòa giải viên trên địa bàn toàn tỉnh.

2.9. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và Đề án tuyên tuyền PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2016.

2.10. Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL về xây dựng nông thôn mới với các mục tiêu đã được Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai sâu rộng Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020.

2.11. Tăng cường việc xây dựng Chương trình phối hợp PBGDPL giữa cơ quan Tư pháp với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL đã ký kết. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đảm bảo công tác PBGDPL ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

2.12. Duy trì sinh hoạt "Ngày pháp luật" theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh. Kết hợp chặt chẽ, bảo đảm thiết thực, hài hòa giữa công tác PBGDPL với việc tuyên truyền và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

2.13. Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, khai thác tủ sách pháp luật, thực hiện quy ước (hương ước), giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét xử lưu động, Trợ giúp pháp lý, thi hành án, lễ hội, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thanh niên tình nguyện...

2.14. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về xXây dựng bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế, xây nhà, xưởng, đường sá, cầu cống, hầm lò, bến bãi, trang trí nội thất dưới các hình thức bao thầu thi công, xây lắp hoặc bao thầu cả việc cung ứng nguyên vật liệu., quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2.15. Tổ chức khảo sát, đánh giá để nhân rộng các điển hình tiên tiến về công tác PBGDPL phù hợp, có hiệu quả.

- Tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức: Thi viết, sân khấu hóa kết hợp với các loại hình văn hóa, văn nghệ quần chúng, sáng tác thơ ca, hò, vè có nội dung pháp luật;

- Phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong vận động, thuyết phục, giáo dục người thân trong gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, góp phần giữ vững an ninh - trật tự ở cơ sở bản, tổ dân phố, cụm dân cư;

- Khuyến khích các văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, nghiệp dư, những người có khả năng sáng tác thơ, ca, hò vè, dân ca..., vừa có tính nghệ thuật vừa mang ý nghĩa tuyên truyền pháp luật, đấu tranh loại bỏ những thói hư tật xấu, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

- Trên cơ sở các yêu cầu của nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tiến hành xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2014 cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phối hợp hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và nội dung Kế hoạch PBGDPL năm 2014 của từng ngành, đoàn thể, địa phương.

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý kiểm điểm công tác quý trước và bàn biện pháp chỉ đạo công tác quý sau. Định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện các nội dung cụ thể của Kế hoạch này.

- Giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Là cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, trực tiếp chủ trì, phối hợp triển khai, thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Thường xuyên duy trì sinh hoạt định kỳ của Hội đồng, xây dựng Kế hoạch triển khai các chuyên đề, Đề án tuyên truyền PBGDPL; tổng hợp xây dựng các báo cáo kết quả công tác PBGDPL toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc bố trí, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học

- Căn cứ nội dung yêu cầu của Kế hoạch này, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị mình sát với nhiệm vụ chính trị được giao và gửi Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 28 tháng 02 năm 2014.

- Xây dựng, bố trí kinh phí hợp lý, đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2014 của ngành, đoàn thể, đơn vị theo Nghị quyết số 367/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thực hiện cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 năm 2014 và báo cáo tổng kết trước ngày 15 tháng 11 năm 2014) về tình hình triển khai và kết quả hoạt động PBGDPL với UBND tỉnh ( qua Sở Tư pháp) để theo dõi tổng hợp, chỉ đạo kịp thời.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 28 tháng 02 năm 2014. Chú trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, địa bàn cơ sở đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và xác định rõ nguồn ngân sách trong năm 2014, bố trí kinh phí theo hướng tăng thêm để đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 367/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về quy định mức chi thực hiện cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Tiếp tục kiện toàn về tổ chức và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. Chủ động tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc vận động, giáo dục quần chúng nhân dân tích cực nghiên cứu tìm hiểu pháp luật và tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức và đầu tư kinh phí cho công tác hoà giải ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh tình hình quản lý, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật ở huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

- Định kỳ 6 tháng chỉ đạo Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp mình báo cáo tình hình triển khai và kết quả hoạt động cho UBND tỉnh (báo cáo sơ kết 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 năm 2014 và báo cáo tổng kết trước ngày 15 tháng 11 năm 2014 qua Sở Tư pháp) để tổng hợp và theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật Sơn La
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu246/QĐ-UBND
                Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
                Người kýCầm Ngọc Minh
                Ngày ban hành12/02/2014
                Ngày hiệu lực12/02/2014
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
                Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
                Cập nhật10 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật Sơn La

                      Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/QĐ-UBND năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật Sơn La

                      • 12/02/2014

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 12/02/2014

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực