Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI TỰ NGUYỆN CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH, GIAI ĐOẠN 2015-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Chính sách hỗ trợ cho người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1524/TTr-LĐTBXH-PCTNXH ngày 18 tháng 8 năm 2015; Báo cáo thẩm định số 117/BC-STP ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2020 như sau:

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh với thời gian từ đủ 6 tháng trở lên.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Tiền ăn mức 30.000 đồng/người/ngày;

b) Tiền khám sàng lọc, xét nghiệm, tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh nhiễm trùng cơ hội mức 650.000 đồng/người/lần cai nghiện;

c) Tiền thuốc chữa bệnh thông thường, khám sức khỏe định kỳ mức 50.000 đồng/người/tháng;

d) Tiền sinh hoạt văn thể mức 10.000 đồng/người/tháng;

e) Tiền trang bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu mức 970.000 đồng/người/lần cai nghiện;

f) Tiền điện, nước sinh hoạt mức 80.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ tại Điều 1 Quyết định này được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh. Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh.

2. Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

3. Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện hỗ trợ người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy theo quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Lao động - TBXH (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Y tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn TNCSHCM tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ninh;
- Trung tâm Thông tin-VP.UBND tỉnh;
- V0,1,2,3,4;TM2,3,4;NC;VX3
- Lưu VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2474/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2474/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2015
Ngày hiệu lực05/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2474/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2474/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thuỷ
        Ngày ban hành26/08/2015
        Ngày hiệu lực05/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2474/2015/QĐ-UBND hỗ trợ người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy Quảng Ninh

            • 26/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực