Quyết định 2480/QĐ-UBND

Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2013 phân cấp phê duyệt, quản lý, in ấn, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2480/QĐ-UBND 2013 phân cấp quản lý in ấn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ, IN ẤN, CẤP PHÁT ĐIỆN BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ; Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh về ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngay 27 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-LĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của liên bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế, Tái chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-LĐ-TBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25 tháng 7 năm 2007 của liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Quốc phòng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1042/TTr-LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp phê duyệt, quản lý, in ấn, cấp phát thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La cụ thể như sau:

1. Đối tượng được phân cấp

a) Cựu chiến binh.

b) Đối tượng bảo trợ xã hội.

c) trẻ em dưới 6 tuổi.

d) Người thuộc hộ gia đình nghèo.

đ) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

e) Người dân tộc thuộc các bản ĐBKK.

f) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

g) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

h) Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

i) Người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc.

j) Các đối tượng khác được hưởng theo quy định.

2. Cơ quan được phân cấp: UBND các huyện, thành phố.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng và ban hành hướng dẫn liên ngành để triển khai thực hiện việc phân cấp bảo đảm hiệu quả, kịp thời, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (02). SN25b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2013
Ngày hiệu lực23/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2480/QĐ-UBND 2013 phân cấp quản lý in ấn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2480/QĐ-UBND 2013 phân cấp quản lý in ấn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành23/10/2013
        Ngày hiệu lực23/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2480/QĐ-UBND 2013 phân cấp quản lý in ấn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2480/QĐ-UBND 2013 phân cấp quản lý in ấn cấp phát thẻ bảo hiểm y tế Sơn La

             • 23/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực