Quyết định 2480/QĐ-UBND

Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2018 về thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 2480/QĐ-UBND 2018 thí điểm giao Sở Xây dựng giúp Ủy ban quản lý nước sạch Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÍ ĐIỂM GIAO SỞ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 799/TTr-SNV ngày 18 tháng 4 năm 2018 về việc thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Trình UBND Thành phố ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố.

3. Hướng dẫn, quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình nước sạch nông thôn; Chủ trì phối hợp thẩm định, điều chỉnh, bổ sung, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật, của Thành phố.

4. Là thành viên hội đồng bàn giao cơ sở công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn.

Điều 3. Biên chế

Điều chỉnh giao Sở Xây dựng 01 (một) biên chế công chức từ số lượng biên chế đã giao của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Thời gian thực hiện thí điểm

Thời gian thực hiện thí điểm 02 (hai) năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Sau thời gian thí điểm, Sở Xây dựng có trách nhiệm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm bàn giao về Sở Xây dựng quản lý toàn bộ các hồ sơ, tài liệu... có liên quan về lĩnh vực quản lý nhà nước nước sạch nông thôn. Trường hợp có vướng mắc phải báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ các hồ sơ, tài liệu có liên quan và nhân sự (nếu có) từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

3. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước nước sạch nông thôn, có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận chức năng thuộc Sở Xây dựng để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP,
Phòng: TKBT, NC, KT, ĐT, TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2018
Ngày hiệu lực02/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2480/QĐ-UBND 2018 thí điểm giao Sở Xây dựng giúp Ủy ban quản lý nước sạch Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2480/QĐ-UBND 2018 thí điểm giao Sở Xây dựng giúp Ủy ban quản lý nước sạch Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành23/05/2018
        Ngày hiệu lực02/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2480/QĐ-UBND 2018 thí điểm giao Sở Xây dựng giúp Ủy ban quản lý nước sạch Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2480/QĐ-UBND 2018 thí điểm giao Sở Xây dựng giúp Ủy ban quản lý nước sạch Hà Nội

            • 23/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực