Quyết định 2480/QĐ-UBND

Quyết định 2480/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 2480/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 47/2017/QĐ-UBND quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2480/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020;

Căn cứ Công văn số 383/HĐND-KT ngày 04/11/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thỏa thuận bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Phước.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 636/TTr-STNMT ngày 06/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 (một) khu vực khoáng sản đá xây dựng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau:

- Vị trí: Xã Thanh Lương, thị xã Bình Long

- Diện tích khu vực: 20ha.

- Loại khoáng sản: đá xây dựng

- Trữ lượng: 6.000.000 m3.

- Kỳ quy hoạch: Đến năm 2020.

(có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, PCT.UBND t
nh;
- Như Điều 2;
- Tổng cục ĐC&KS Việt Nam;
- LĐVP,
P. KTN, TTTH-CB,
- Lưu: VT(HH470)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

PHỤ LỤC

KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 2480/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT

Khoáng sản

Tên quy hoạch

Xã, phường

Diện tích (ha)

Trữ lượng, tài nguyên (m3)

Kỳ quy hoạch

Tọa độ VN2000_BP, múi chiếu 3°, kinh tuyến trục 106°15’

Ghi chú

X(m)

Y(m)

 

l. Thị xã Bình Long:

1

Dxd

Đá xây dựng Thanh Lương

Thanh Lương

20

6.000.000

20

1296287

528007

 

1296089

528635

 

1295820

528555

 

1296957

527918

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2480/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2480/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2480/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2480/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2480/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2480/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2480/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2480/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản Bình Phước 2015