Quyết định 2484/QĐ-UBND

Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2484/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 569/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 21/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2484/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2484/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BÃI BỎ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tc hành chính lĩnh vực Báo chí Xuất bản

1

Đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương của cơ quan, tổ chức nước ngoài

2

Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

3

Tổ chức họp báo tại địa phương của cơ quan, tổ chức nước ngoài

4

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

5

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7

Gia hạn lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

8

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

9

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính chuyển phát

1

Cấp Giấy phép Bưu chính

2

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mt hoặc hư hỏng không sử dụng được

4

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

5

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

6

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỒ SƠ

Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí Xuất bản

1

Cấp phép lp đặt màn hình điện tử

T-LDG-024686-TT

Thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính chuyển phát

 

1

Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh

T-LDG-025313-TT

2

Cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư trong phạm vi nội tỉnh

T-LDG-025307-TT

Phần II

NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI

I. NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Lĩnh vực: Báo chí Xuất bản

1. Thủ tục: Đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương của cơ quan, tổ chức nước ngoài

1.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nộp hồ sơ tới Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyn thông theo thành phn hsơ (hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ xin phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của cơ quan, tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản trả lời.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

1.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị (theo mu);

+ Bản thảo tin, bài phát biểu dự kiến đăng;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

1.8. Lệ phí: không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định s 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu đơn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày…..  tháng…..  năm 20…

 

ĐƠN Đ NGHỊ ĐĂNG TIN, BÀI, PHÁT BIỂU
T
RÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:

Website:                                               Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số:                    Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Mục đích thông tin:

3. Nội dung tin, bài, phát biểu:

4. Ngày, giờ dự kiến đăng, phát tin, bài, phát biểu:

5. Cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng:

6. Tên, chức danh người phát biểu hoặc người viết:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

 

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 

2. Thủ tục: Phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại địa phương

2.1. Trình t thc hin

a) Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Lâm Đồng không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí tại, gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng (Trường hợp phát hành thông cáo báo chí có tổ chức họp báo, đề nghị gửi hồ sơ đề nghị tổ chức họp báo.)

b)Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ xin phép phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cu bổ sung qua địa chỉ của cơ quan, tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cu cơ quan, tổ chức bsung các tài liệu cn thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản trả lời.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

+ Bản thảo Thông cáo báo chí dự kiến phát hành;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: Sở TTTT trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức sau 24 tiếng đồng hồ (tính theo ngày làm việc) kể từ khi nhận được hồ sơ hp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí. Nếu Sở TTTT không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó đương nhiên được phép phát hành thông cáo báo chí.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở tại Lâm Đồng

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

2.8. Lệ phí: không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị phát hành thông cáo báo chí

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:

+ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

b) Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

+ Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;

+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;

+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyn thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư s13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

+ Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế Xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

Mu đơn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày….  tháng….  năm 20…

 

ĐƠN Đ NGHỊ PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị phát hành thông cáo báo chí:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:

Website:                                               Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số:        Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm phát hành thông cáo báo chí:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

3. Tên (trích yếu) thông cáo báo chí:

4. Địa điểm xuất bản:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:

5. Mục đích thông tin:

6. Nội dung thông tin:

7. Đối tượng phục vụ:

8. Phạm vi phát hành:

9. Thể thức phát hành thông cáo báo chí:

- Thời gian:

- Số lượng:

- Ngôn ngữ thể hiện:

10. Nơi in:

11. Phương thức phát hành (qua bưu điện, tự phát hành):

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

 

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng du)

 

3. Thủ tục: Tổ chức họp báo tại địa phương của cơ quan, tổ chức nước ngoài

3.1. Trình tự thực hin

a) Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài có nhu cầu tổ chức họp báo tại Lâm Đồng gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. (Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của cơ quan, tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản trả lời.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

3.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị (theo mẫu);

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn đề nghị họp báo (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

3.8. Lệ phí: không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị họp báo

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

+ Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

+ Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.

+ Phải có đơn đề nghị ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Mu đơn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày ….. tháng …. năm 20…

 

ĐƠN Đ NGHỊ HỌP BÁO

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

1. Tên cơ quan, t chức đề nghị/thông báo họp báo:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:

Website:                                               Email:

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số:                    Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm họp báo:

Họ và tên:                                             Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu)                      Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

3. Tên cơ quan chủ quản đón đoàn khách nước ngoài đề nghị/thông báo họp báo:

4. Nội dung họp báo:

5. Mục đích họp báo:

6. Ngày, giờ họp báo:

7. Địa điểm họp báo:

8. Thành phần tham dự họp báo:

9. Tên, chức danh người chủ trì họp báo:

10. Các hoạt động bên lề (trưng bày tài liệu, hiện vật, phát tài liệu, phát quà...) nếu có:

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

 

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng du)

 

4. Thủ tục: Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

4.1. Trình t thc hin

a) Bước 1: Cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở ở Lâm Đồng có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của cơ quan, tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản trả lời.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

4.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

+ Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính..

4.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức nước ngoài

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

4.8. Lệ phí: không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tchức nước ngoài tại Việt Nam.

Mu đơn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày …. tháng …. năm 20…

 

ĐƠN Đ NGHỊ TRƯNG BÀY TRANH, ẢNH VÀ
CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC NGOÀI, T CHỨC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

1. Tên cơ quan, t chức đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:

Website:                                               Email:

Đang hoạt động hp pháp tại Việt Nam theo:

Giấy phép/Quyết định thành lập số:                                Cấp ngày:

Cơ quan cấp giấy phép:

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):

2. Ngưi đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là người chịu trách nhiệm trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác:

Họ và tên:

Quốc tịch:

Chức danh:

Số CMND (hoặc hộ chiếu):

Nơi cấp:

3. Nội dung tin, tranh, ảnh trưng bày (ghi cụ thể kích thước):

4. Hình thức trưng bày:

 

5. Mục đích trưng bày:

 

6. Địa điểm trưng bày:

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

 

Người đại diện theo pháp luật
của cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng du)

 

5. Thủ tục: Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp

5.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp hồ sơ tới Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông theo thành phần hồ sơ (hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành:

- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động; Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước); Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương; Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương; Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương).

- Văn bản đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép (đối với các cơ quan báo chí tại địa phương).

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho tổ chức.

5.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (theo mẫu)

- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Bản sao có chứng thực bng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.

- Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính:

+ Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;

+ Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hp với các quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 4, 5 Thông tư này;

+ Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.

- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, Văn bản đề nghị cấp phép.

5.8. Lệ phí: không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây (Trích Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014):

a) Điều kiện về nhân sự:

- Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội;

- Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.

- Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

- Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp, mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

- Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật.

Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng quy định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Điều kiện về tài chính, kỹ thuật

- Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định tại khoản 2 Điều này để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.

- Điều kiện về kỹ thuật

+ Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

+ Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

+ Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

+ Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

+ Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 2 Điều này.

c) Điều kiện về quản lý thông tin và tên miền

- Điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

+ Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

+ Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

+ Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email);

5.11. Căn cứ pháp lý ca thủ tục hành chính

- Luật Báo chí 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ TTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Mu đơn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

............., ngày .... tháng .... năm ........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG

Kính gửi: ………………………………………………….

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

3. Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

4. Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp; các chuyên mục:

5. Đối tượng phục vụ:

6. Nguồn tin:

7. Số trang web:

8. Tên miền:

9. Phạm vi cung cấp thông tin (mạng internet, mạng viễn thông di động):

10. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:

11. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam:

12. Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp:

- Họ và tên:

- Chức danh:

- Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động):

13. Trụ sở:

Điện thoại                                          : Fax:

Email:

14. Thời gian đề nghị cấp phép:..... năm..... tháng.

Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số /TT-BTTTT ngày tháng năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan chủ quản (nếu có);
.........................................

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

 

6. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Tổ chức có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp hồ sơ tới Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông theo thành phần hồ sơ (hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành giấy phép.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho tổ chức.

6.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

6.3. Thành phần, s lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung)

- Các tài liệu chứng minh có liên quan

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

6.8. Lệ phí: không.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

6.10. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

Tổ chức có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hp sau:

- Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;

- Thay đổi tên miền;

- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

- Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Báo chí 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ TTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

7. Thủ tục: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp

7.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Tổ chức có nhu cầu gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp hồ sơ đề nghị tới Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông theo thành phần hồ sơ (hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành giấy phép gia hạn.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho tổ chức.

7.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn)

- Bản sao giấy phép

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.4. Thi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép gia hạn

7.8. Lệ phí: không.

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cp đến cơ quan cấp giấy phép.

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Báo chí 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ TTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

8. Thủ tục: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

8.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nộp hồ sơ đề nghị tới Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông theo thành phần hồ sơ (hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành giấy phép.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho tổ chức.

8.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép)

- Bản giấy phép bị hư hỏng (trường hp giấy phép bị hư hỏng)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

8.8. Lệ phí: không.

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường hp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép.

- Trường hp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Báo chí 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ TTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

 

9. Thủ tục: Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tng hợp trên mạng

9.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: Tổ chức được Sở TTTT cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện báo cáo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở TTTT, nộp báo cáo tới Bộ phận một cửa của Sở TTTT (hoặc gửi hồ sơ qua hộp thư công vụ trên mạng Internet hay dịch vụ bưu chính, chuyển phát).

b) Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, nếu:

- Đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Báo chí Xuất bản) xem xét giải quyết;

- Chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức bổ sung (Nếu hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thì bộ phận một cửa gửi yêu cầu bổ sung qua địa chỉ của tổ chức).

c) Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (chỉ được yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.

d) Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và cập nhật thông tin quản lý.

9.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc gửi trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (Báo cáo định kỳ hàng năm - theo mẫu)

- Báo cáo đột xuất (Theo văn bản yêu cầu cụ thể và biểu mẫu kèm theo của Sở TTTT)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

9.4. Thi hạn giải quyết: Không.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không

9.8. Lệ phí: Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trách nhiệm gửi báo cáo định kỳ đến Sở TTTT trước ngày 15 tháng 01 hàng năm; Gửi báo cáo đột xuất theo thời hạn tại văn bản yêu cầu của Sở TTTT.

9.11. Căn c pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Báo chí 1989;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 của Bộ TTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Mu đơn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

................, ngày      tháng      năm

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TRÊN MẠNG

(từ tháng      năm     đến tháng     năm      )

Kính gửi: .............................................(Cơ quan cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp)

I. Thông tin về giấy phép

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số do…cấp ngày…tháng…năm

II. Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:

- Địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

- Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Tên miền:

- Nội dung thông tin đang cung cấp, các chuyên mục chính;

- Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện trang thông tin điện tử tổng hợp; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung:

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật:

- Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam (ghi rõ nơi đặt):

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài (nếu có):

- Danh mục nguồn tin; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Tần suất cập nhật tin, bài (tính bằng đơn vị/ngày); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Lượt xem (PV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Lượt truy cập (UV/tháng); tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước.

- Các biện pháp quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Số lượng đơn thư kiến nghị của các cá nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp: nội dung kiến nghị, trình tự, kết quả giải quyết kiến nghị.

- Các vấn đề về kỹ thuật đã gặp phải trong kỳ báo cáo (nếu có):

- Kiến nghị, đề xuất (nếu có): Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …..

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

 

Lĩnh vực: Bưu chính chuyển phát

1. Thủ tục: Cấp Giấy phép Bưu chính

1.1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

- Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011.

1.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT

- Qua hệ thống bưu chính.

1.3. Thành phần, s lượng hồ sơ

(Quy định tại Khoản 2, Điều 6 - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011) gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

- Phương án kinh doanh;

- Mu hp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Mu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công báp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hp với quy định của pháp luật về bưu chính;

- Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

- Tài liệu đã được hp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều 6 - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

- Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

+ Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, sfax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) ca doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

+ Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

+ Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

+ Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

+ Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

+ Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

+ Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao).

1.4. Thi hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An tỉnh

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

1.8. Lệ phí

- Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ bưu chính có thời hạn 5 năm: 5.000.000đ

- Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ bưu chính có thời hạn trên 5 đến 10 năm thu bằng 1,5 lần số lệ phí quy định trên.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đối với trường hp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

- Mức vốn tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

- Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan cấp giấy phép).

Căn cứ Luật bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số …../20…../NĐ-CP ................................................................. ;

(Tên doanh nghiệp) ……… đề nghị (cơ quan cấp giấy phép) ……… cấp giấy phép bưu chính với các nội dung sau:

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ...................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư): .............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại .............................................................................

4. Vốn điều lệ: ...........................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: .......................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...........................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên ………………………………….. Giới tính: ......................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .......................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ...........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ..............................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: ....................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: ..................................................................

Phần 2. Mô tả tóm tắt về dịch vụ

1. Loại dịch vụ đề nghị cấp phép: ................................................................................

2. Phạm vi cung ứng dịch vụ: ......................................................................................

3. Phương thức cung ứng dịch vụ: ..............................................................................

Phần 3. Thời hạn đề nghị cấp phép

Thời hạn đề nghị cấp phép: …………… năm

Phần 4. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................

Phần 5. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp giấy phép bưu chính, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

2. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

2.1. Trình tự thực hiện

- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì khai báo đy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 12 Nghị định s 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT

- Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

2.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT.

- Qua hệ thống bưu chính.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Quy định tại Khoản 2, Điu 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;

- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nht do doanh nghiệp tự đóng du xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

- Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.5. Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

2.8. Lệ phí: Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .....................................................................................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày ……………… tại ....................................

4. Vốn điều lệ: ...........................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: .......................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...........................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ....................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .......................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ..........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ............................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: ..................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: ................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: .....................................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

3.1. Trình tự thực hiện

- Trường hp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng

- Việc cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

3.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT tỉnh Lâm Đồng (đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh)

- Qua hệ thống bưu chính.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Quy định tại Khoản 2, Điu 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

- Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

3.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

3.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

3.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .....................................................................................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày ……………… tại ....................................

4. Vốn điều lệ: ...........................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: .......................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...........................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ....................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .......................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ..........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ............................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: ..................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: ................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: .....................................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

4. Thủ tục: Sửa đi, bổ sung Giấy phép bưu chính

4.1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TTTT

- Việc thẩm tra và cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

4.2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở TTTT

- Qua hệ thống bưu chính.

4.3. Thành phần, s lượng hồ sơ

(Quy định tại Khoản 3, Điu 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Bản sao giấy phép bưu chính đã được cấp lần gần nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

4.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phi hợp (nếu có): Công an tỉnh

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

4.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

4.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép bưu chính).

Phần 1. Thông tin về doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư):

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư):

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư số: ………….. do ………. cấp ngày …………………………… tại ............................................

4. Vốn điều lệ: ...........................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: .......................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...........................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ....................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .......................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ..........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ............................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: .................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: ................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

(Tên doanh nghiệp) đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính theo các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung: .......................................................................................

Lý do sửa đổi, bổ sung: ............................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong Giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

5.1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giy tờ cn thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011).

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng.

- Việc thẩm tra, xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

5.2. Cách thức thc hin

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở TTTT

- Qua hệ thống bưu chính.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

(Quy định tại Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:

+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;

+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đi với các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc bao gồm:

+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;

+ Bản sao văn bản chấp thuận đăng ký nhượng quyền thương mại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao, đi với trường hợp nhận nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;

+ Bản sao giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

+ Hp đồng với đối tác nước ngoài;

+ Tài liệu đã được hp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đi tác nước ngoài;

+ Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc bao gồm:

+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;

+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng du xác nhận và chịu trách nhiệm vtính chính xác của bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

5.8. Lệ phí: Không

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.

- Nghị định s 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.

 

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ)

(Tên tổ chức, doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

Kính gửi: …………………… (tên cơ quan đã cấp giấy phép, xác nhận thông báo).

Phần 1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập, ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .....................................................................................................................................

Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (tên ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập): .........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập):

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép thành lập số: ………….. do ………. cấp ngày ……………… tại ....................................

4. Vốn điều lệ: ...........................................................................................................

5. Điện thoại: ………………………………. Fax: .......................................................

6. Website (nếu có) …………………. E-mail: ...........................................................

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ………………………………….. Giới tính: ....................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: .......................................................

Số CMND/hộ chiếu ……………………….. Cấp ngày …………. tại ..........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Điện thoại: …………………………… E-mail: ............................................................

8. Người liên hệ thường xuyên:

Họ tên: ………………………… Giới tính: ..................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................................

Điện thoại: ………………………… E-mail: ................................................................

Phần 2. Nội dung đề nghị cấp lại

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính với lý do như sau: .....................................................................................................................................

Phần 3. Tài liệu kèm theo

Tài liệu kèm theo gồm có:

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong giấy đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và các quy định trong giấy phép bưu chính/văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2484/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2484/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2014
Ngày hiệu lực13/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2484/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2484/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2484/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2484/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành13/11/2014
        Ngày hiệu lực13/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/03/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2484/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2484/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng