Quyết định 2488/QĐ-UBND

Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất nộp một lần dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2488/QĐ-UBND 2017 giá đất thu tiền thuê đất Công viên Ấn tượng Hội An Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2488/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH THU TIỀN THUÊ ĐẤT NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT MỘT LẦN DỰ ÁN CÔNG VIÊN VĂN HÓA CHỦ ĐỀ “ẤN TƯỢNG HỘI AN” TẠI PHƯỜNG CẨM NAM, THÀNH PHỐ HỘI AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

n cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy đnh về giá đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư s36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể;

Căn cứ Quyết định số 2352/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2895/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tổng mặt bằng dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An; số 3283/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về việc thu hi đất, cho thuê đất thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề “n tượng Hội An”, tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An và số 70/QĐ-UBND ngày 06/1/2017 về việc điều chnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 548/TTr- STNMT ngày 06/7/2017 (kèm Công văn số 1341/STC-GCS ngày 20/6/2017 của Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất nộp một lần dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An.

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần GaMi Hội An.

3. Vị trí, diện tích đất: Dự án gồm 04 thửa đất, có vị trí như sau:

a) 02 thửa đất nằm giữa sông Hoài (cồn lớn, cồn nhỏ), gồm:

+ Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 7 (cồn nhỏ), diện tích: 2.513,1 m2.

+ Thửa đất số 5, tờ bản đồ số 7 (cồn lớn), diện tích : 84.644,6 m2.

b) 02 thửa đất ven bờ sông Hoài, thuộc tuyến đường Lương Như Bích, gồm:

+ Thửa đất 13, tờ bản đồ số 7, diện tích: 607,2 m2.

+ Thửa đất số 315, tờ bản đồ số 6, diện tích: 1.126,4 m2.

4. Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ.

5. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm).

6. Giá đất cụ thể:

a) Thửa đất số 4 và số 5, tờ bản đồ số 7 (cồn lớn, cồn nhỏ): 550.000 đ/m2;

b) Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 7 và thửa đất số 315, tờ bản đồ số 6 thuộc tuyến đường Lương Như Bích:

+ Thửa đất số 13: 2.240.000 đ/m2.

+ Thửa đất số 315 (đã tính trừ chi phí nhà đầu tư san lấp mặt bằng, xây dựng kè bảo vệ): 525.000 đ/m2.

7. Đối với chi phí nhà đầu tư ứng trước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Công ty cổ phn GaMi Hội An triển khai dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy hoạch được duyệt và nộp tiền thuê đất vào ngân sách theo thông báo của cơ quan thuế.

2. Cục Thuế có trách nhiệm căn cứ các quy định của Nhà nước về thu tiền thuê đất nộp một lần và giá đất cụ thể phê duyệt tại Điều 1 để xác đnh tiền thuê đất phải nộp và thông báo cho Công ty cổ phần GaMi Hội An nộp tiền thuê đất vào ngân sách theo đúng quy định.

3. UBND thành phố Hội An:

a) Kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch đã được duyệt; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ và nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của Cục Thuế;

b) Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án đã được duyệt để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã quản lý quỹ đất hành lang an toàn giao thông theo đúng quy định;

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần GaMi Hội An theo quy định của pháp luật.

4. Sở Xây dựng khẩn trương điều chỉnh lại Quy hoạch chi tiết 1/500; đồng thi, xác định lại diện tích đất thực tế sử dụng tại khu vực cồn lớn, cồn nhỏ và 02 thửa đất thuộc tuyến đưng Lương Như Bích (trừ diện tích đất hành lang bảo vệ đường sông).

5. Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật lại diện tích sử dụng đất sau khi điều chnh quy hoạch chi tiết 1/500 để tham mưu điều chỉnh lại quyết định thu hồi đất, cho thuê đất (nếu có); phối hp với UBND thành phố Hội An hướng dẫn chủ đầu tư lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính cùng với Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Hội An theo dõi, kim tra việc nộp tin sử dụng đt vào ngân sách của Công ty c phn GaMi Hội An và điu tiết, phân chia ngun thu theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Giám đốc Công ty cổ phần GaMi Hội An và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2488/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/07/2017
Ngày hiệu lực 12/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2488/QĐ-UBND 2017 giá đất thu tiền thuê đất Công viên Ấn tượng Hội An Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2488/QĐ-UBND 2017 giá đất thu tiền thuê đất Công viên Ấn tượng Hội An Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Trần Đình Tùng
Ngày ban hành 12/07/2017
Ngày hiệu lực 12/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2488/QĐ-UBND 2017 giá đất thu tiền thuê đất Công viên Ấn tượng Hội An Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2488/QĐ-UBND 2017 giá đất thu tiền thuê đất Công viên Ấn tượng Hội An Quảng Nam

  • 12/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực