Quyết định 2489/QĐ-UBND

Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2009 về chấm dứt hoạt động của Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM Cityweb) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2489/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp Internet thành phố Hồ Chí Minh HCM Cityweb


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2489/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH MẠNG THÔNG TIN TÍCH HỢP TRÊN INTERNET CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCM CITYWEB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) có kèm theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cityweb;
Căn cứ Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao Trang thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh cho Sở Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 415/STTTT-TTĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 568/TTr-SNV ngày 15 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt hoạt động của Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm theo Quyết định số 1715/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (HCM Cityweb) với các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Trực tiếp quản lý toàn diện HCM Cityweb và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về mọi hoạt động của HCM Cityweb.

2. Tổ chức phối hợp các sở-ngành, quận-huyện và các tổ chức liên quan trong việc bảo đảm hoạt động an ninh thông tin và phát triển mạng HCM Cityweb theo đúng quy định của luật pháp.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HCM Cityweb theo định kỳ 6 tháng và 01 năm cho Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành và phát triển mạng HCM Cityweb.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Thủ trưởng các đơn vị tham gia mạng HCM Cityweb chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB: CT, các PCT;
- Công an thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước TP;
- Sở Nội vụ (2b); 
- Các thành viên BĐH HCM Cityweb;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN/HH) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực20/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2489/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp Internet thành phố Hồ Chí Minh HCM Cityweb


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2489/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp Internet thành phố Hồ Chí Minh HCM Cityweb
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành20/05/2009
        Ngày hiệu lực20/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2489/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp Internet thành phố Hồ Chí Minh HCM Cityweb

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2489/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động Ban Điều hành Mạng thông tin tích hợp Internet thành phố Hồ Chí Minh HCM Cityweb

            • 20/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực