Quyết định 2492/QĐ-UBND

Quyết định 2492/QĐ-UBND năm 2019 quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 2492/QĐ-UBND 2019 quản lý biển xe hộ đê làm nhiệm vụ chống thiên tai Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG BIỂN “XE HỘ ĐÊ” LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe hộ đê làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 3552/QĐ-BNN-PCTT ngày 31/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, phát hành và cấp biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng chống thiên tai;

Căn cứ Văn bản số 209/TWPCTT ngày 26/12/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc quản lý, phát hành và cấp biển “XE HỘ ĐÊ” ở các địa phương;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 50/TTr-BCH ngày 29/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- BCĐ TW về PCTT;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- TT Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY ĐỊNH

PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG BIỂN “XE HỘ ĐÊ” LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Ở cấp tỉnh:

a) Xe phục vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện chỉ đạo công tác hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai.

b) Xe phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động ứng phó khẩn cấp thiên tai theo sự huy động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ở cấp huyện: Xe phục vụ các chức danh chủ chốt của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, bao gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Văn phòng Thường trực.

3. Các trường hợp khác: Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong công tác phòng chống thiên tai, xe của tổ chức, cá nhân được điều động để vận chuyển vật tư, thiết bị, nhân lực phục vụ công tác hộ đê, làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai theo quyết định huy động của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở trình của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Điều 2. Thẩm quyền cấp biển “XE HỘ ĐÊ”

1. Đối với xe phục vụ các chức danh chủ chốt của tỉnh, bao gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban phụ trách công tác phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng Thường trực, biển “xe hộ đê” được Tổng cục Phòng chống thiên tai cấp, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

2. Đối với xe phục vụ các thành viên khác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các trường hợp khác theo quy định tại Điều 1 của quy định này, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cấp, hoạt động trên phạm vi tỉnh.

Điều 3. Thời hạn cấp biển “XE HỘ ĐÊ”

1. Cấp cả năm: cấp cho đối tượng thường trực, trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai.

2. Cấp ngắn hạn: Các đối tượng khác tham gia thực thi nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống thiên tai cấp trong khoảng thời gian tình huống thiên tai xảy ra hoặc được dự báo, cảnh báo xảy ra trong thời gian nhất định.

Điều 4. Trình tự, thủ tục cấp biển “XE HỘ ĐÊ”

1. Hàng năm, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp danh sách đối tượng được cấp, làm thủ tục đề nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai cấp biển theo quy định.

2. Đối với xe phục vụ các thành viên khác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các chức danh chủ chốt của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có hồ sơ đề nghị cấp biển. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, thẩm định hồ sơ, in ấn và trình lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ký ban hành.

3. Đối với xe thuộc các trường hợp khác theo quy định tại Điều 1 của quy định này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, lập danh sách, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định huy động; đồng thời in ấn và trình lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ký ban hành. Hồ sơ lưu gồm: Bản sao công chứng giấy đăng ký xe.

4. Hồ sơ đề nghị cấp biển gồm:

- Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị cấp biển (Văn bản đề nghị ghi rõ các thông tin: Biển số xe đề nghị cấp, tên người sử dụng xe, lý do đề nghị cấp biển, thời gian và phạm vi hoạt động xe).

- Bản sao công chứng giấy đăng ký xe.

- Ảnh màu chụp biển xe.

5. Người nộp hồ sơ và nhận biển “xe hộ đê” phải có giấy giới thiệu của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị cấp biển, xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), số điện thoại liên hệ. Khi nhận biển ký xác nhận vào Sổ quản lý cấp biển.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý, sử dụng biển

1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập Sổ quản lý cấp biển “XE HỘ ĐÊ” trên địa bàn tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” có trách nhiệm sử dụng theo đúng yêu cầu quy định tại Điều 1 và chỉ được sử dụng khi thi hành nhiệm vụ theo quy định.

3. Phối hợp thông tin hai chiều đến cơ quan quản lý giao thông trên địa bàn và các cơ quan có liên quan nhằm quản lý sử dụng biển xe chặt chẽ, hiệu quả.

Điều 6. Hình thức, kích thức biển

1. Hình thức biển “XE HỘ ĐÊ” theo mẫu kèm theo Quy định này và được dán tem chống giả.

2. Biển “XE HỘ ĐÊ” hình chữ nhật, nền xanh; khung dọc có kích thước 20 cm x 23 cm, nét màu đỏ rộng 0,5cm, trong khung được chia làm 3 phần:

- Phần trên: Gồm 3 dòng.

+ Dòng trên chữ màu xanh, ghi “PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THÁI NGUYÊN”; chữ cao 1 cm, nét rộng 0,2cm.

+ Dòng giữa chữ màu đỏ, ghi “XE HỘ ĐÊ”; chữ cao 3,5 cm, nét rộng 0,7cm.

+ Dòng dưới chữ màu đen, ghi “CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ”; chữ cao 0,5cm, nét rộng 0,1 cm.

- Phần giữa: gồm 2 dòng, dòng trên ghi biển số đăng ký xe được cấp, dòng dưới ghi thời hạn sử dụng biển, trong đó:

+ Dòng trên chữ màu đen ghi “BIỂN XE:…………” chữ cao 0,5cm, nét rộng 0,1 cm; Phần ghi biển số đăng ký xe được cấp chữ màu xanh, cao 1,5 cm, nét rộng 0,4cm.

+ Dòng dưới chữ màu đen ghi “GIÁ TRỊ ĐẾN: ………… chữ cao 0,5cm, nét rộng 0,1 cm; Phần ghi thời hạn sử dụng biển, chữ màu xanh, cao 1,5cm, nét rộng 0,4cm.

- Phần dưới: Ghi số cấp, ngày cấp biển và chữ ký, dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp biển.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các Sở, ngành, địa phương báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2492/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2492/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2492/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2492/QĐ-UBND 2019 quản lý biển xe hộ đê làm nhiệm vụ chống thiên tai Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2492/QĐ-UBND 2019 quản lý biển xe hộ đê làm nhiệm vụ chống thiên tai Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2492/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2492/QĐ-UBND 2019 quản lý biển xe hộ đê làm nhiệm vụ chống thiên tai Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2492/QĐ-UBND 2019 quản lý biển xe hộ đê làm nhiệm vụ chống thiên tai Thái Nguyên

            • 13/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực