Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT năm 2017 về sửa đổi Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT 2017 cấp biển XE HỘ ĐÊ làm nhiệm vụ Phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH VÀ CẤP BIỂN “XE HỘ ĐÊ” LÀM NHIỆM VỤ KHẨN CẤP VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê, xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại “Quy định về quản lý, phát hành và cấp biển “XE HỘ ĐÊ” làm nhiệm vụ khẩn cấp về Phòng chống thiên tai” ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-BNN-TCTL ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng:

1. Ở cấp Trung ương:

a) Xe phục vụ Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành.

b) Xe phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động ứng phó khẩn cấp trong thiên tai.

2. cấp Địa phương:

a) Xe phục vụ các chức danh chủ chốt của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố bao gồm: Trưởng ban; Phó trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban phụ trách chuyên môn (Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố).

b) Xe phục vụ công tác của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố.

3. Những trường hợp khác: Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong tình hình ứng phó thiên tai, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng - Trưởng ban xem xét, giải quyết.”

2. Sửa đổi Điều 2 như sau:

“Điều 2. Thẩm quyền cấp biển

1. Tổng cục Phòng, chống thiên tai cấp biển “XE HỘ ĐÊ” cho các đối tượng quy định tại Điều 1 của quy định này, hoạt động trong phạm vi toàn quốc.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 như sau:

“Điều 3. Trách nhiệm quản lý, sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ”

1. Đơn vị cấp biển xe lập sổ thống kê theo dõi số liệu về quản lý, sử dụng biển “XE HỘ ĐÊ” hoạt động trong phạm vi toàn quốc.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, PCTT (
ƯPKP-90b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3552/QĐ-BNN-PCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3552/QĐ-BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2017
Ngày hiệu lực31/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3552/QĐ-BNN-PCTT

Lược đồ Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT 2017 cấp biển XE HỘ ĐÊ làm nhiệm vụ Phòng chống thiên tai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT 2017 cấp biển XE HỘ ĐÊ làm nhiệm vụ Phòng chống thiên tai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3552/QĐ-BNN-PCTT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Xuân Cường
       Ngày ban hành31/08/2017
       Ngày hiệu lực31/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT 2017 cấp biển XE HỘ ĐÊ làm nhiệm vụ Phòng chống thiên tai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3552/QĐ-BNN-PCTT 2017 cấp biển XE HỘ ĐÊ làm nhiệm vụ Phòng chống thiên tai

           • 31/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực