Quyết định 2495/QĐ-BGTVT

Quyết định 2495/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2495/QĐ-BGTVT 2014 công bố tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh đến Quảng Bình


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2495/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN TỪ QUẢNG NINH ĐẾN QUẢNG BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 61/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa (QCVN72:2013/BGTVT);

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tuyến vận tải ven biển

Công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình giữa các cảng, bến thủy nội địa, cảng biển thuộc các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình (chi tiết tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4 ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tàu, thuyền viên hoạt động trên tuyến vận tải ven biển

1. Tàu hoạt động trên tuyến vận tải ven biển tối thiểu mang cấp VR-SB theo quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa (QCVN 72:2013/BGTVT).

2. Thuyền viên làm việc trên tàu phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định.

3. Tàu phải được cơ quan có thẩm quyền tổ chức quản lý, đăng ký hành chính theo quy định.

Điều 3. Thủ tục tàu vào, rời cảng, bến

1. Thủ tục tàu vào, rời cảng biển thực hiện theo quy định của pháp luật hàng hải.

2. Thủ tục tàu vào, rời cảng, bến thủy nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Trách nhiệm của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam:

a) Tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ cho thuyền viên điều khiển tàu VR-SB, đào tạo pháp luật đường thủy nội địa cho các thuyền viên có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hàng hải, thủy sản có nhu cầu chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đường thủy nội địa.

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phương tiện, thuyền viên và luồng đường thủy nội địa trong phạm vi trách nhiệm được giao.

c) Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan khác để đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn trên đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo Chi cục Đường thủy nội địa, Cảng vụ Đường thủy nội địa hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động vận tải trên tuyến vận tải ven biển và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

đ) Tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến an toàn, an ninh, tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa.

e) Chủ trì, phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu thiết lập các tuyến vận tải ven biển khác trên vùng biển Việt Nam theo quy hoạch đường thủy nội địa đã được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam:

a) Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý hoạt động trên tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình.

b) Chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của tàu bảo đảm an toàn, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

c) Tổ chức và hướng dẫn công tác phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển theo quy định.

d) Tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn, an ninh, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

đ) Kịp thời báo cáo đề xuất với Bộ Giao thông vận tải những vấn đề phát sinh liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu hoạt động trên tuyến.

3. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam:

Hướng dẫn và thực hiện việc phân cấp tàu cho các chủ tàu có nhu cầu chuyển đổi sang cấp VR-SB.

4. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, hướng dẫn và thực hiện đăng ký đối với tàu chuyển sang cấp VR-SB.

b) Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến an toàn, an ninh, tìm kiếm cứu nạn.

d) Chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động vận tải trên tuyến vận tải ven biển và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Vụ trưởng Vụ Vận tải có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng quý báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình;
- Các Thứ trưởng;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VP, VT (Lg5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC 1:

ĐIỂM GIỚI HẠN MÉP NGOÀI TUYẾN VẬN TẢI VEN BỜ BIỂN ÁP DỤNG CHO TÀU MANG CẤP VR-SB TỪ QUẢNG NINH ĐẾN QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên điểm

Toạ độ điểm

Chiều dài đoạn

Ghi chú

1

A

20°49’36” N;
107°17’42” E

A-B

9,6 hải lý

Hòn Soi Đèn

2

B

20°41’00” N;
107°20’00” E

B-C

23,2 hải lý

 

3

C

20°35’00” N;
106°58’00” E

C-D

13,6 hải lý

 

4

D

20°26’00” N;
106°48’00” E

D-E

20,2 hải lý

 

5

E

20°08’00” N;
106°43’00” E

E-F

14,4 hải lý

 

6

F

20°02’00” N;
106°30’00” E

F-G

25,6 hải lý

 

7

G

19°46’00” N;
106°11’00” E

G-H

15,7 hải lý

 

8

H

19°35’00” N;
106°00’00” E

H-I

12,8 hải lý

 

9

I

19°23’00”N;
106°02’00”E

I-K

27 hải lý

Cách Hòn Mê 07 hải lý về phía Đông

10

K

18°58’00” N;
105°51’’00”E

K-L

21,8 hải lý

 

11

L

18°38’00” N;
106°00’00” E

L-M

19,4 hải lý

 

12

M

18°25’00” N;
106°14’00” E

M-N

17,6 hải lý

 

13

N

18°16’00” N;
106°29’00” E

N-O

20,5 hải lý

 

14

O

18°00’00” N;
106°41’00” E

O-P

17 hải lý

 

15

P

17°43’00” N;
106°41’00” E

P-Q

15,6 hải lý

 

16

Q

17°30’00” N;
106°50’00” E

Q-R

13,8 hải lý

 

17

R

17°25’00” N;
106°41’00” E

 

 

Cách cửa Nhật Lệ 05 hải lý về phía Nam

 

PHỤ LỤC 2:

ĐIỂM GIỚI HẠN MÉP TRONG TUYẾN VẬN TẢI VEN BỜ BIỂN TỪ QUẢNG NINH ĐẾN QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên điểm

Tọa độ điểm

Chiều dài đoạn

Ghi chú

1

1

20°38’36” N;
106°50’00” E

1-2

12,4 hải lý

Điểm 1 cách Hòn Dấu 2,2 hải lý về phía Nam

2

2

20°30’00” N;
106°41’00” E

2-3

19 hải lý

 

3

3

20°13’00”N;
106°38’00” E

3-4

10,9 hải lý

 

4

4

20°08’00” N;
106°28’00” E

4-5

27 hải lý

 

5

5

19°51’00” N;
106°08’00” E

5-6

19 hải lý

 

6

6

19°40’00” N;
105°53’00” E

6-7

22,3 hải lý

 

7

7

19°19’00” N;
105°50’00” E

7-8

20,1 hải lý

 

8

8

19°00’00” N;
105°43’00” E

8-9

31,6 hải lý

 

9

9

18°33’00”N;
105°53’00”E

9-10

16,6 hải lý

 

10

10

18°20’00” N;
106°04’00” E

10-11

27 hải lý

 

11

11

18°08’00” N;
106°28’00” E

11-12

12,8 hải lý

 

12

12

17°56’00” N;
106°33’00” E

12-13

11,4 hải lý

 

13

13

17°45’00” N;
106°30’00” E

13-14

15,4 hải lý

1

14

14

17°31’36” N;
106°38’00” E

 

 

Cách Hòn Hiền 0,5 hải lý về phía Đông

 

PHỤ LỤC 3:

TỌA ĐỘ VÀO CÁC CỬA SÔNG
(Ban hành kèm Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên cửa sông

Ký hiệu

Tọa độ

Độ sâu luồng tối thiểu
Hmin
(Đơn vị: mét)

1

Lạch Tray

LT1

20°41’48” N;
106°52’00” E

1,1

LT2

20°45’12” N;
106°47’50” E

2

Văn Úc

VU1

20°37’12” N
106°48’12” E

1,5

VU2

20°37’12”N
106°47’22’ E

3

Thái Bình

TB1

20°34’18” N
106°44’42” E

1,0

TB2

20°35’36” N
106°44’18” E

4

Trà Lý

TL1

20°29’42” N
106°38’50” E

1,6

TL2

20°28’36” N
106°36’40” E

5

Cửa Đáy

CĐ1

19°50’58” N
106°05’35” E

1,3

CĐ2

19°51’50” N
106°05’45” E

6

Lạch Trào

LTR1

19°47’50” N
105°57’46” E

1,0

LTR2

19°47’50” N
105°57’30” E

7

Cửa Hới

CH1

18°46’36” N
105°47’56” E

2,5

CH2

18°45’54” N
105°46’12” E

8

Cửa Sót

CS1

18°28’16” N
105°56’00” E

0,9

CS2

18°27’45” N
105°55’48” E

9

Cửa Gianh

CG1

17°42’46” N
106°30’00” E

2,2

CG2

17°42’24” N
106°29’36” E

 

PHỤ LỤC 4:

TỌA ĐỘ GIỚI HẠN VẬT CHƯỚNG NGẠI
(Ban hành kèm Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên vật chướng ngại

Ký hiệu

Tọa độ

1

Hòn Mê

HM1

19°23’12” N
105°51’36” E

HM2

19°23’12” N
105°56’36” E

HM3

19°19’00” N
105°56’00” E

HM4

19°19’00” N
105°51’36” E

2

Hòn Lạp - Hòn Nồm

LN1

18°46’00” N
105°49’36” E

LN2

18°46’00” N
105°51’00” E

LN3

18°44’40” N
105°51’00” E

LN4

18°44’40” N
105°49’36” E

3

Hòn Én - Hòn Oản

EO1

18°19’00” N

106°09’00” E

EO2

18°19’00” N
106°11’00” E

EO3

18°18’00” N
106°11’00” E

EO4

18°18’00” N
106°09’00” E

4

Hòn Chim

HC1

18°07’36” N
106°29’00” E

HC2

18°07’36” N
106°30’00” E

HC3

18°07’00” N
106°30’00” E

HC4

18°07’00” N
106°29’00” E

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2495/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2495/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2495/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2495/QĐ-BGTVT 2014 công bố tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh đến Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2495/QĐ-BGTVT 2014 công bố tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh đến Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2495/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2495/QĐ-BGTVT 2014 công bố tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh đến Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2495/QĐ-BGTVT 2014 công bố tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh đến Quảng Bình

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực