Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31/12/2006 hết hiệu lực


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

 


 

DANH MỤC 1:

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 25/QĐ/2007/BLĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2007)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Phạm vi hiệu lực

1

Thông tư

26/2003/TT-BLĐTBXH

09/12/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn cấp sở Bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

Văn bản quy định có hiệu lực thi hành đến năm 2005

Toàn bộ

2

Thông tư

08/2003/TT-BLĐTBXH

08/4/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của chính phủ

Trái với quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội

Toàn bộ

3

Thông tư

07/2003/TT-BLĐTBXH

12/03/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/1995/NĐ-CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007

Toàn bộ

4

Thông tư

17/1993/LĐTBXH-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

5

Thông tư

23/1993/LĐTBXH-TT

07/07/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

6

Thông tư

19/1993/LĐTBXH-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

7

Thông tư

14/1997/LĐTBXH-TT

10/04/1997

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

8

Thông tư

05/2001/TT-BLĐTBXH

29/01/2001

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

9

Thông tư

03/2002/TT-BLĐTBXH

09/01/2002

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

10

Thông tư

20/1999/TT-BLĐTBXH

08/09/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

11

Thông tư

04/2002/TT-BLĐTBXH

09/01/2002

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

12

Thông tư

06/2001/TT-BLĐTBXH

29/01/2001

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn tính tốc độ tăng trưởng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

13

Thông tư

16/1993/LĐTBXH-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

14

Thông tư

04/2003/TT-BLĐTBXH

17/02/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005

Toàn bộ

15

Thông tư

20/1999/TT-BLĐTBXH

08/09/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/9/1999 về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005

Toàn bộ

16

Thông tư

09/2002/TT-BLĐTBXH

01/06/2002

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty TNHH một thành viên Nhà nước nẵm 100% vốn điều lệ

Bị hết hiệu lực khi Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 bị thay thế bởi Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngay 08/09/2006

Toàn bộ

17

Thông tư

25/2005/TT-BLĐTBXH

Ngày 04/10/2005

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2006

Toàn bộ

 

 

DANH MỤC 2

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 25/QĐ/2007/BLĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2007)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Phạm vi hiệu lực

1

Thông tư liên bộ

12/LB-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới trong các doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

2

Thông tư liê bộ

28/LB-TT

02/12/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

3

Thông tư liên bộ

06/LB-TT

28/02/1997

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/09/1996 về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005

Toàn bộ

4

Thông tư liên tịch

23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC

30/12/1997

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

5

Thông tư liên tịch

17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC

31/12/1998

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005

Toàn bộ

6

Thông tư liên tịch

18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC

31/12/1998

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp nhà nước không bảo đảm chi tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

7

Thông tư liên tịch

19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

14/08/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

8

Thông tư liên tịch

04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

09/01/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển đi nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005

Toàn bộ

9

Thông tư liên tịch

10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

04/04/2000

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005

Toàn bộ

10

Thông tư liên tịch

03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN

18/01/2001

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban dân tộc miền núi (nay là Uỷ Ban dân tộc)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005

Toàn bộ

11

Thông tư liên tịch

03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV

1/02/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia và phục vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNG-BNV ngày 04/08/2005

Toàn bộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2007
Ngày hiệu lực12/12/2007
Ngày công báo27/11/2007
Số công báoTừ số 791 đến số 792
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31/12/2006 hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31/12/2006 hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu25/2007/QĐ-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýHuỳnh Thị Nhân
       Ngày ban hành21/11/2007
       Ngày hiệu lực12/12/2007
       Ngày công báo27/11/2007
       Số công báoTừ số 791 đến số 792
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31/12/2006 hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến 31/12/2006 hết hiệu lực

           • 21/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực