Quyết định 25/2012/QĐ-UBND

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2012 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách 2012 Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V kỳ họp thứ 4 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau: (Biểu số 1)

1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương là: 1.068.726 tỷ. Bao gồm:

- Nguồn ngân sách trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2011 là: 339.300 tỷ.

- Nguồn ngân sách trung ương bổ sung chi chương trình mục tiêu là: 68.195 tỷ.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng: 20.000 tỷ.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 2011 chuyển sang: 394.961 tỷ.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2012 là: 46.270 tỷ.

- Nguồn sử dụng quỹ dự trữ tài chính: 200.000 tỷ.

2. Điều chỉnh tăng chi ngân sách địa phương là: 1.068.726 tỷ. Bao gồm:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển là (chiếm 75% số tăng chi): 802.210 tỷ. Gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản : 485,169 tỷ.

Trong đó: Chi xây dựng cơ bản bố trí mới : 190.000 tỷ.

Chi hoàn ứng vốn xây dựng cơ bản : 295.169 tỷ.

+ Chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân : 10.000 tỷ.

+ Thưởng vượt thu năm 2011 cho cấp huyện là : 153.368 tỷ.

Chi tiết theo Biểu số 2.

+ Chi cấp lại cho ngân sách thành phố Vũng Tàu số vượt dự toán thu năm 2011 để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 có tính đến 2020 là: 133.673 tỷ.

+ Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng) là: 20.000 tỷ

- Bổ sung chi thường xuyên là (chiếm 25% số tăng chi): 266.516 tỷ. Gồm:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án : 117.303 tỷ.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội : 10.585 tỷ.

+ Bổ sung chi quản lý hành chính : 26.719 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo : 21.479 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp y tế : 9.500 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế : 67.847 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ : 1.219 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình : 6.700 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp văn hóa thông tin : 5.164 tỷ.

(Chi tiết các lĩnh vực theo Biểu số 3)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Biểu số 1

Biểu tổng hợp cân đối thu - chi bổ sung 6 tháng cuối năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Nội dung

Số tiền

A

Phần thu

1.068.726

1

Nguồn trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2011

339.300

2

Nguồn trung ương bổ sung chi chương trình mục tiêu

68.195

3

Nguồn thu vay (vốn tín dụng kiên cố hóa kênh mương)

20.000

4

Nguồn kết dư năm 2011 chuyển sang

394.961

5

Dự kiến nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2012

46.270

6

Nguồn thu sử dụng quỹ dự trữ tài chính

200.000

B

Phần chi

1.068.726

I

Chi đầu tư phát triển

802.210

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản bố trí trong dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm (1,1+1,2)

485.169

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản (bố trí mới)

190.000

1.2

Bố trí ngân sách để hoàn ứng trong 6 tháng cuối năm 2012 (trong đó có 200 tỷ từ nguồn quỹ dự trữ tài chính)

295.169

2

Chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân

10.000

3

Thưởng vượt thu cho ngân sách các huyện, thị, thành phố

153.368

4

Chi đầu tư theo Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Tỉnh ủy

133.673

5

Chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng)

20.000

II

Chi thường xuyên

266.516

1

Chi chương trình mục tiêu, chương trình đề án của tỉnh

117.303

2

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

10.585

3

Chi quản lý hành chính

26.719

4

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

21.479

5

Chi sự nghiệp y tế

9.500

6

Chi sự nghiệp kinh tế

67.847

7

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

1.219

8

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

6.700

9

Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

5.164

Biểu số 2

Biểu tổng hợp số thưởng vượt thu năm 2011 Khối huyện, xã

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Sắc thuế

Dự toán 2011

Thực hiện 2011

Chênh lệch

Số đề nghị trích thưởng

Thu NSNN

NSTW

Thu NSNN

NSTW

A

B

1

2

3=2*56%

4

5=4*56%

6=4-2

7=5-3

8=7*30%

1

Thành phố Vũng Tàu

 

735.040

411.622

2.071.767

1.160.190

1.336.727

748.567

117.984

 

 

Thuế VAT

570.700

319.592

1.650.949

924.531

1.080.249

604.939

94.597

 

 

Thuế TNDN

149.940

83.966

408.584

228.807

258.644

144.841

23.766

 

 

Thuế TTĐB

14.400

8.064

12.234

6.851

-2.166

-1.213

-379

2

Thị xã Bà Rịa

 

82.170

46.015

91.225

51.086

9.055

5.071

1.521

 

 

Thuế VAT

64.300

36.008

66.568

37.278

2.268

1.270

381

 

 

Thuế TNDN

16.870

9.447

23.854

13.358

6.984

3.911

1.173

 

 

Thuế TTĐB

1.000

560

803

450

-197

-110

-33

3

Huyện Tân Thành

 

449.290

251.602

576.147

322.642

126.857

71.040

21.312

 

 

Thuế VAT

318.200

178.192

473.198

264.991

154.998

86.799

26.040

 

 

Thuế TNDN

43.100

 

24.136

75.589

42.330

32.489

18.194

5.458

 

 

Thuế TTĐB

87.990

49.274

27.360

15.322

-60.630

-33.953

-10.186

4

Huyện Long Điền

 

100.040

56.022

109.902

61.545

9.862

5.523

1.657

 

 

Thuế VAT

92.170

51.615

101.776

56.995

9.606

5.379

1.614

 

 

Thuế TNDN

7.650

4.284

7.850

4.396

200

112

34

 

 

Thuế TTĐB

220

123

276

155

56

31

9

5

Huyện Đất Đỏ

 

23.800

13.328

31.451

17.613

7.651

4.285

1.285

 

 

Thuế VAT

21.530

12.057

21.068

11.798

-462

-259

-78

 

 

Thuế TNDN

2.180

1.221

10.253

5.742

8.073

4.521

1.356

 

 

Thuế TTĐB

90

50

130

73

40

22

7

6

Huyện Châu Đức

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Thuế VAT

Không vượt dự toán

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế TNDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

 

 

 

 

7

Huyện Xuyên Mộc

 

60.820

34.059

115.481

64.669

54.661

30.610

9.183

 

 

Thuế VAT

59.460

33.298

84.889

47.538

25.429

14.240

4.272

 

 

Thuế TNDN

1.360

762

30.195

16.909

28.835

16.148

4.844

 

 

Thuế TTĐB

0

0

397

222

397

222

67

8

Huyện Côn Đảo

 

4.340

2.430

6.877

3.851

2.537

1.421

426

 

 

Thuế VAT

3.940

2.206

6.361

3.562

2.421

1.356

407

 

 

Thuế TNDN

400

224

489

274

89

50

15

 

 

Thuế TTĐB

0

0

27

15

27

15

5

 

Tổng cộng

 

1.455.500

815.080

3.002.850

1.681.596

1.547.350

866.516

153.368

Ghi chú:

Riêng thành phố Vũng Tàu, số thưởng vượt thu của các doanh nghiệp thực hiện CPH tính bằng 50% mức thưởng chung.

- (1,336,727 tr.đ – 1,268,885 tr.đ) x 56% x 30% = 11,397 tr.đ.

- 1,268,885 tr.đ x 56% x 30% x 50% = 106,587 tr.đ.

 Cộng: 117,984 tr.đ.

Biểu số: 3

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Đơn vị: triệu đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí dự kiến bổ sung 06 tháng cuối năm 2012

Số tiền

Văn bản

Số

Ngày

 

Bổ sung từ ngân sách tỉnh 6 tháng cuối năm 2012

 

 

 

266.516

I

Chương trình mục tiêu, chương trình đề án của tỉnh

 

 

 

117.303

1

Sở Giáo dục - Đào tạo

 

 

 

4.700

a

Đề án sữa học đường

Sở Giáo dục - Đào tạo

02/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

4.700

2

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

 

 

 

8.300

a

Quỹ sách (địa phương và luân chuyển lưu động)

Thư viện tỉnh

598.PC-UBND; 539/SVHTTDL

05/6/2012 25/5/2012

1.000

b

Số hoá địa chỉ, tài liệu quý hiếm

Thư viện tỉnh

598.PC-UBND; 539/SVHTTDL

05/6/2012 25/5/2012

200

c

Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao (phần còn lại của năm 2012)

Trung tâm thể dục thể thao

05/2012/QĐ-UBND

10/02/2012

4.500

d

Đề án phát triển bóng đá giai đoạn 2011-2015

Trung tâm thể dục thể thao

05/2011/QĐ-UBND

27/01/2011

2.600

3

Sở Công thương

 

 

 

1.022

a

Đề án xử lý chất thái chăn nuôi gia súc sản xuất khí sinh học chạy máy phát điện, xử lý ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi trên đia bàn tỉnh

Sở Công thương

2850/UBND-VP

22/5/2012

307

b

Đề án thành lập khu công nghiệp chuyên sâu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Công thương

3121/UBND-VP

01/6/2012

715

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

 

 

 

663

a

Chương trình quan trắc môi trường

Sở tài nguyên – Môi trường

998/STNMT-VP

13/6/2012

663

5

Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo

 

 

 

577

a

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Ban Quản lý vườn quốc gia Côn Đảo

723/QĐ-UBND

16/4/2012

577

6

Hội người cao tuổi

 

 

 

177

a

Kinh phí sửa chữa nhà cho người cao tuổi

Hội người cao tuổi

7592/UBND-VP

22/12/2012

177

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

11.312

a

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

723/QĐ-UBND

16/4/2012

80

b

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

723/QĐ-UBND

16/4/2012

1.390

c

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh

723/QĐ-UBND

16/4/2012

544

d

Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế dịch vụ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Chi cục phát triển nông thôn

648/QĐ-UBND

06/4/2012

140

e

Đề án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Chi cục phát triển nông thôn

646/QĐ-UBND

06/4/2012

286

f

Dự án nâng cao năng lực ngành thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Chi cục thú y

529/QĐ-UBND

22/3/2012

3.123

g

Dự án sản xuất giống lúa nguyên chủng và nhân giống lúa xác nhận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Trung tâm KN-KN 

642/QĐ-UBND

06/4/2012

1.570

h

Dự án phát triển giống bò thịt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Trung tâm KN-KN

641/QĐ-UBND

06/4/2012

1.572

k

Dự án sản giống gà thả vườn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012

Trung tâm KN-KN

657/QĐ-UBND

09/4/2012

2.607

8

Chương trình mục tiêu quốc gia

Các ngành

867/QĐ-BTC

17/5/2012

68.195

9

Bổ sung kinh phí chương trình mục tiêu của tỉnh

Các ngành

Công văn 867/SKHĐT-VX

15/6/2012

10.000

10

Kinh phí chương trình đồng bào dân tộc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công văn 1703/UBND-VP

12/6/2012

12.357

II

Đảm bảo xã hội

 

 

 

10.585

1

Nâng mức trợ cấp thu hút cho cán bộ viên chức tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc ngành lao động quản lý

04 cơ sở BTXH thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

2.275

2

Sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ trại viên tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn

Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn

438/PC-UBND; 869/LĐTBXH-KHTC

09/5/2012; 24/4/2012

800

3

Kinh phí giải tỏa 83 hộ hành nghề đóng đáy, 71 hộ nuôi trồng thủy sản trái phép

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

580/QĐ-UBND

29/3/2012

6.204

4

Kinh phí hoàn trả xe lăn

Hội Chữ thập đỏ

172/UBND-VP; 1367/STC-HCVX

02/3/2012; 04/6/2012

1.306

III

Quản lý nhà nước

 

 

 

25.478

1

Sửa chữa Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh tại phường Phước Trung thị xã Bà Rịa

Văn phòng UBND tỉnh

 

2912/UBND-VP 

23/5/2012

500

2

Thuê trụ sở làm việc Trạm Thanh tra thủy sản

Thanh tra nông nghiệp

464/PC-UBND

09/5/2012

60

3

Kinh phí di dời trụ sở làm việc

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

175/SKHCN

11/5/2012

32

4

Kinh phí di dời trụ sở làm việc

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

175/SKHCN

11/5/2012

31

5

Kinh phí tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường

Ban Quản lý các KCN

 

199/UBND-PC

12/3/2012

388

6

Kinh phí lập chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Sở Xây dựng

1027/QĐ-UBND

25/5/2012

695

7

Kinh phí đi học tập kinh nghiệm tại Malaysia

Chi cục thú y

760/UBND-VP

15/02/2012

24

8

Nhiệm vụ quan trắc môi trường

Sở tài nguyên – Môi trường

619/PC-UBND

41.071

237

9

Kinh phí tập huấn, tuyên truyền kiến thức phòng tránh lụt bão và giảm nhẹ thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1087/QĐ-UBND

06/6/2012

136

10

Kinh phí đi học tập kinh nghiệm tại Thái Bình của thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Chi cục phát triển nông thôn

07/TTr-BCĐ-SNN

17/02/2012

187

11

Bổ sung điều chỉnh định mức chi hành chính

Các đơn vị

 

 

23.188

IV

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

 

 

 

21.479

1

Sự nghiệp giáo dục

 

 

 

7.436

a

Kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường chuyên Lê Quý Đôn

Trường chuyên

Lê Quý Đôn

01/2012/QĐ-UBND

17/01/2012

5.300

b

Kinh phí tổ chức các kỳ thi phổ thông

Sở Giáo dục và - Đào tạo

625/SGDĐT-KHTC

13/6/2012

900

c

Chi bù tiết giảng Hội đồng bộ môn cấp tỉnh

Sở Giáo dục và - Đào tạo

645/TTLS-GDĐT-TC

15/6/2012

300

d

Chi bù tiết giảng Hội đồng bộ môn cấp huyện

Cấp huyện

645/TTLS-GDĐT-TC

15/6/2012

936

2

Sự nghiệp đào tạo

 

 

 

14.043

a

Bố sung kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho công nghiệp hỗ trợ

Trường Cao đẳng nghề

3212/UBND-VP

06/6/2012

8.900

b

Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục tại Trường Chính trị cũ phục vụ công tác dạy nghề

Trường Cao đẳng nghề

522/PC-UBND; 1392/STC-HCVX

23/5/2012; 07/6/2012

4.000

c

Bổ sung kinh phí đào tạo, bổi dưỡng CBCCVC năm 2012 của các cơ quan, đơn vị

Các đơn vị

646/SNV-ĐTVTLT

13/6/2012

1.143

c.1

An ninh quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự

 

 

629

c.2

Sự nghiệp văn hoá

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

 

 

189

c.3

Sự nghiệp đào tạo

Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

 

230

c.4

Quản lý nhà nước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

95

V

Sự nghiệp kinh tế

 

 

 

67.847

1

Sự nghiệp nông - lâm – thuỷ lợi

 

 

 

4.869

a

Kinh phí mua sắm trang thiết bị giám sát sâu bệnh

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

936/UBND-VP

27/02/2012

726

b

Mua máy photo copy phục vụ công tác

BQL rừng phòng hộ  

464/PC-UBND

14/5/2012

90

c

Kinh phí đo vẽ, lập bản đổ địa chính, cắm mốc xác định ranh giới rừng phòng hộ Châu Đức

BQL rừng phòng hộ

219/PC-UBND

14/3/2012

108

d

Kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng phòng hộ

BQL rừng phòng hộ

1152/UBND-VP

05/3/2012

115

e

Kinh phí đo vẽ, lập bản đồ địa chính, sửa chữa công trình thủy lợi

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

642/PC-UBND

13/6/2012

3.830

2

Sự nghiệp giao thông

 

 

 

15.633

a

Bổ sung kinh phí thanh toán khối lượng duy tu, sửa chữa các công trình giao thông

Sở Giao thông Vận tải

1354/STC-HCVX

04/6/2012

15.633

3

Sự nghiệp môi trường

 

 

 

13.523

a

Bổ sung kinh phí khối lượng thoát nước đô thị năm 2011 theo Hướng dẫn 3735/HD-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh

Sở Xây dựng

2792/UBND-VP

18/5/2012

13.404

b

Kinh phí xử lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 Vườn Quốc Gia Côn Đảo

Vườn Quốc Gia Côn Đảo

20/PC-UBND

10/01/2012

119

4

Sự nghiệp địa chính

 

 

 

2.738

a

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai môi trường

Sở Tài nguyên - Môi trường

579/PC-UBND

01/6/2012

2.738

5

Sự nghiệp kinh tế khác

 

 

 

3.637

a

Kinh phí bổ sung do tăng chỉ tiêu HĐLĐ

Trung tâm lưu trữ

591/SNV-VP

04/6/2012

100

b

Bổ sung kinh phí hoạt động do tăng biên chế (37 b/c) cho Ban Quản lý Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh

Ban Quản lý Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh

24/CV-BQLTTHC-CT

02/5/2012

1.100

c

Kinh phí đầu tư, lắp đặt tuyến ống cấp nước xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMTNT

3022/UBND-VP

29/5/2012

2.437

6

Sự nghiệp kinh tế khối huyện

 

 

 

27.447

a

Kinh phí sửa chữa khắc phục sự cố hư hỏng đường km7+800 đường Trung tâm - Bến Đầm

UBND huyện Côn Đảo

7651/UBND-VP

23/12/2012

2.149

b

Kinh phí thực hiện hạng mục trồng cây xanh, sửa chữa bó vỉa đường vành đai thị xã Bà Rịa và xung quanh khu trung tâm hành chính tỉnh

UBND thị xã Bà Rịa

1989/UBND-VP

06/4/2012

2.000

c

Kinh phí sữa chữa chợ Bà Rịa

UBND thị xã Bà Rịa

1898/UBND-VP

05/4/2012

2.298

d

Kinh phí duy tu, bảo trì các tuyến đường giao thông nông thôn

UBND huyện Châu Đức

2916/UBND-VP

24/5/2012

21.000

VI

Sự nghiệp y tế

 

 

 

9.500

1

Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ từ quý 4/2009 đến quý 1/2012

Bảo hiểm xã hội tỉnh

351/BHXH-PT

05/6/2012

8.300

2

Hệ thống thoát nước, cống ngầm ở Bệnh viện Bà Rịa

Bệnh viện Bà Rịa

4028/UBND-VI PHạM 604/SKHĐT-VX

25/7/2012 08/6/2012

1.200

VII

Sự nghiệp văn hoá

 

 

 

5.164

1

Sự nghiệp văn hoá tỉnh

 

 

 

2.608

a

Kinh phí tổ chức lớp học làm người có ích

Nhà văn hóa thanh niên

339/PC-UBND

10/4/2012

102

b

Kinh phí tổ chức cuộc thi ''Tự hào sử xanh BR-VT'' năm 2012

Nhà văn hóa thanh niên

339/PC-UBND

10/4/2012

156

c

Bổ sung kinh phí do tăng biên chế (35 biên chế) của Ban Quản lý di tích Côn Đảo

Ban Quản lý di tích Côn Đảo

1460/STC-HCVX

19/6/2012

2.350

2

Sự nghiệp văn hoá khối huyện

 

 

 

2.556

a

Kinh phí thực hiện đề án nâng cao chất lượng thị xã văn hóa giai đoạn 2011-2015

UBND thị xã Bà Rịa

2005/QĐ-UBND

14/9/2012

696

b

Kinh phí phục vụ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

UBND thị xã Bà Rịa

490/PC-UBND

17/5/2012

1860

VIII

Sự nghiệp khoa học - công nghệ

 

 

 

1.219

1

Kinh phí triển khai ISO (Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện)

Sở Khoa học Công nghệ

496/PC-UBND; 213/SKHCN-TĐC

17/5/2012; 13/6/2012

1.219

IX

Sự nghiệp phát thanh – truyền hình

 

 

 

6.700

1

Bổ sung kinh phí di dời Trạm truyền dẫn phát sóng từ núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu về thị xã Bà Rịa

Đài Phát thanh - Truyền hình

134/PTTH-VP

12/6/2012

6.598

2

Kinh phí sơ khảo liên hoan phát thanh toàn quốc

Đài Phát thanh - Truyền hình

2942/UBND-VP

24/5/2012

102

X

Các nội dung chi khác

 

 

 

1.241

1

Đoàn thể được đảm bảo

 

 

 

1.241

a

Nâng cấp, cải tạo Trung tâm hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân tỉnh

3448/UBND-VP

14/6/2012

900

b

Kinh phí tổng kết 5 năm công tác xây dựng cơ sở hội vững mạnh

Hội Nông dân tỉnh

5311/UBND-VP

21/9/2012

37

c

Kinh phí tham gia giải bóng đá nông dân toàn quốc Báo Nông thôn ngày nay lần thứ II năm 2012

Hội Nông dân tỉnh

5311/UBND-VP

21/9/2012

187

d

Kinh phí tổng kết phong trào ‘’Vì con em nông dân’’ giai đoạn 2007-2012

Hội Nông dân tỉnh

5311/UBND-VP

21/9/2012

33

e

Kinh phí tham dự hội thi ''Nhà nông đua tài'' lần III năm 2012

Hội Nông dân tỉnh

5311/UBND-VP

21/9/2012

31

f

Hội nghị tổng kết 5 năm (2007-2012) phong trào ''nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu

Hội Nông dân tỉnh

5311/UBND-VP

21/9/2012

53

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách 2012 Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách 2012 Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực10/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách 2012 Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2012/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán ngân sách 2012 Bà Rịa

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực