Quyết định 25/2012/QĐ-UBND

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên đã được thay thế bởi Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ QUA PHÀ ĐÔNG XUYÊN.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HDND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chình về việc hướng dẫn phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND17 ngày 25/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVII về việc quy định mức thu phí qua phà Đông Xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bàn “Quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Giao thông Vận tải; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU PHÍ QUA PHÀ ĐÔNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Quy định này quy định chi tiết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đông Xuyên.

Điều 2. Đồng tiền thu phí là Việt Nam đồng.

Điều 3. Nguyên tắc xác định mức thu phí là đảm bảo thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phục vụ công tác đảm bảo giao thông một cách hợp lý phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp phí.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

Điều 4. Phí qua phà Đông Xuyên.

1. Đối tượng nộp phí: Là các chủ phương tiện, hàng hóa, xúc vật và người đi bộ qua sông bằng phà tại bến phà Đồng Xuyên.

2. Mức thu:

STT

Nội dung và đối tượng thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

 

 

 

 

1

Khách đi bộ

đ/người/lượt

1.000

2

Khách đi xe dạp

đ/người/lượt

3.000

3

Khách đi xe máy ( xe + lái xe)

đ/người/lượt

5.000

4

Xe thô so súc vật kéo

 

 

 

 - Không hàng

đ/xe/lượt

10.000

 

 - Có hàng

d/xe/lượt

15.000

5

Xe thô sơ do nguời kéo

 

 

 

 - Không hàng

đ/xe/lượt

3.000

 

 - Có hàng

đ/xe/lượt

5.000

6

Xe ôtô con (Không kể người trên xe)

đ/xe/lượt

20.000

7

Xe chở khách (Không kể hành khách trên xe )

 

 

 

Xe từ 11 chỗ ngồi trở xuống

đ/xe/lượt

30.000

 

Xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi

đ/xe/lượt

40.000

 

Xe trên 30 chỗ ngồi

đ/xe/lượt

50.000

8

Xe tải

 

 

 

Xe dưới 2 tấn

 

 

 

 - Không hàng

đ/xe/lượt

30.000

 

 - Có hàng

đ/xe/lượt

40.000

 

Xe từ 2 dến dưới 4 tấn

 

 

 

 - Không hàng

đ/xe/lượt

40.000

 

 - Có hàng

đ/xe/lượt

50.000

 

Xe từ 5 dến dưới 7 tấn

 

 

 

 - Không hàng

đ/xe/lượt

60.000

 

 - Có hàng

đ/xe/lượt

80.000

 

Xe từ 7 tấn trở lên

 

 

 

 - Không hàng

đ/xe/lượt

80.000

 

 - Có hàng

đ/xe/lượt

100.000

9

Súc vật: Trâu, bò, ngựa…

đ/con/lượt

10.000

3. Miễn phí qua phà Đông Xuyên đối với:

- Thương binh và những người tàn tật;

- Xe cứu thương bao gồm cả các xe khác trở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu;

- Xe cứu hỏa;

- Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm: máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa;

- Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão;

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm: xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe trở lực lượng vũ trang đang hành quân;

- Xe, đoàn xe đưa tang;

- Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường;

- Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh;

Những trường hợp được miễn phí theo Quy định này, Bến phà Đông Xuyên phải niêm yết công khai tại nơi thu phí.

4. Đơn vị thu phí: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Ninh.

5. Quản lý sử dụng:

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Xây dựng giao thông Bắc Ninh được để lại 100% tiền thu phí thu được phục vụ cho các hoạt động đảm bảo giao thông tại bến phà Đông Xuyên.

Điều 5. Đơn vị thu phí có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền phí được để lại theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính chỉnh sửa bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 6. Tài chính kế toán:

1. Đơn vị thu phí phải cấp chứng từ cho người nộp phí do Cơ quan Thuế phát hành.

2. Đơn vị thu phí có trách nhiệm:

2.1. Mở sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước quy định để theo dõi phản ánh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được.

2.2. Định kỳ phải báo cáo quyết toán việc thu nộp sử dụng số tiền phí thu được theo đúng quy định của Nhà nước.

2.3. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 7. Thời gian thu phí, mức thu, tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí được ổn định. Khi có sự thay đổi chính sách về phí, lệ phí, hoặc không còn phù hợp với điều kiện thực tế, Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh phối hợp với các ngành chức năng xây dựng mức thu phí, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 8. Giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định này.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị sử lý theo Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ và Thông tư số 106/2003/NĐ-CP">06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 của Bộ Tài chính quy định về việc sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phí, lệ phí.

Đối tượng thu phí, nộp phí và các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HDND xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/05/2012
Ngày hiệu lực 04/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/01/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 25/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành 25/05/2012
Ngày hiệu lực 04/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 21/01/2019
Cập nhật 11 tháng trước
(09/01/2020)

Văn bản gốc Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2012/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua Phà Đông Xuyên