Quyết định 56/QĐ-UBND

Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH TRONG KỲ 2014- 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014- 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong 05 năm, kỳ 2014 - 2018.

(Có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, NC, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Quyết định

Số 77/2009/QÐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 483/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

Ngày 30/11/2014

2

Quyết định

Số 100/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh

Về việc Quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

3

Quyết định

Số 167/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh

Về việc quy định số lượng và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

4

Quyết định

Số 102/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ và kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

5

Quyết định

Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã và quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với công tác viên thú y thôn, khu phố

Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

6

Quyết định

Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên dân số- kế hoạch hoá gia đình ở thôn, khu phố tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

7

Quyết định

Số 142/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thay thế bởi Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015

Ngày 12/3/2015

8

Quyết định

Số 159/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Ngày 18/5/2015

9

Quyết định

Số 56/2010/QĐ-UBND ngày 30/5/2010 của UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Ngày 18/5/2015

10

Quyết định

Số 129/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

Ngày 11/6/2015

11

Nghị quyết

Số 149/2009/NQ-HĐND ngày 9/12/2009 của HĐND tỉnh

Về việc quy định phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

Ngày 01/01/2016

12

Quyết định

Số 46/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của UBND tỉnh

Quy định phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Ngày 02/3/2016

13

Quyết định

Số 124/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Ngày 21/3/2016

14

Quyết định

Số 55/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Ngày 21/3/2016

15

Quyết định

Số 126/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ngày 11/4/2016

16

Quyết định

Số 122/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ngày 11/4/2016

17

Quyết định

Số 78/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ngày 11/4/2016

18

Quyết định

Số 141/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

Ngày 26/5/2016

19

Quyết định

Số 123/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ngày 16/7/2016

20

Quyết định

Số 110/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

Ngày 20/8/2016

21

Quyết định

Số 103/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ngày 30/9/2016

22

Quyết định

Số 160/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/11 /2016

Ngày 11/11/2016

23

Nghị quyết

Số 118/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

24

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 về quy định một số chế độ chi tiêu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

25

Quyết định

Số 100/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

Về việc ban hành bản Quy định tạm thời tiêu chuẩn các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

Thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

Ngày 20/9/2017

26

Quyết định

Số 125/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Ngày 12/02/2018

27

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ngày 21/02/2018

28

Quyết định

Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh

Ban hành kèm theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Ngày 01/3/2018

29

Nghị quyết

Số 43/2012/NQ-HĐND17 ngày 25/4/2012 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

30

Nghị quyết

Số 83/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

31

Quyết định

Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh

Về việc Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Ngày 22/6/2018

32

Quyết định

Số 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Ngày 22/6/2018

33

Quyết định

Số 326/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Ngày 22/6/2018

34

Nghị quyết

Số 120/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

35

Nghị quyết

Số 102/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

36

Quyết định

Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 17/4/2018

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH

37

Nghị quyết

Số 76/2007/NQ-HĐND 16 ngày 17/8/2007 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành quy định khung mức thu, quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014

Ngày 05/5/2014

38

Quyết định

Số 27/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh

Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

Ngày 15/8/2014

39

Quyết định

Số 29/2009/QĐ- UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh

Ban hành nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giá của các cơ quan Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

Ngày 27/12/2015

40

Quyết định

Số 133/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành đơn giá vận chuyển và quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn

Thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ngày 8/01/2016

41

Quyết định

Số 109/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh

Quy định về trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Ngày 14/8/2016

42

Nghị quyết

Số 178/2010/NQ-HĐND 17 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

Thay thế bởi Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 08/12/2016

43

Nghị quyết

Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20/10/2011 của HĐND tỉnh

Ban hành quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian quy định trong văn bản

Ngày 31/12/2015

44

Quyết định

Số 130/2011/QĐ-UBND ngày 30/10/2011 của UBND tỉnh

Ban hành quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian quy định trong văn bản

Ngày 31/12/2015

45

Nghị quyết

Số 164/2010/NQ-HĐND16 ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh

Về việc quản lý ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011 tỉnh Bắc Ninh

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

46

Nghị quyết

Số 175/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2011-2015

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

47

Nghị quyết

Số 176/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

48

Quyết định

Số 101/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

49

Nghị quyết

Số 52/2012/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

50

Quyết định

Số 46/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh

Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

51

Quyết định

Số 74/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh

Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

52

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Ngày 01/01/2017

53

Nghị quyết

Số 55/2012/NQ-HDDND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Ngày 01/8/2017

54

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Ngày 01/8/2017

55

Quyết định

Số 107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

Ngày 04/8/2017

56

Quyết định

Số 81/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

Ngày 04/8/2017

57

Nghị quyết

Số 179/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

58

Quyết định

Số 151/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

59

Nghị quyết

Số 70/2012/NQ-HĐND17 ngày 22/12/2012 của HĐND tỉnh

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

60

Quyết định

Số 169/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

61

Nghị quyết

Số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của NĐND tỉnh

Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

62

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Ban hành bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

63

Quyết định

Số 168/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 01/01/2018

64

Nghị quyết

Số 150/2009/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2009 của NĐND tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

65

Nghị quyết

Số 131/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

66

Nghị quyết

Số 71/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạttrên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

67

Quyết định

Số 579/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014của UBND tỉnh

Về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Thực hiện theo Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

Ngày 05/3/2018

68

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018

Ngày 02/7/2018

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG- NÔNG NGHIỆP- GIAO THÔNG

69

Quyết định

Số 76/2014/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

Ngày 10/9/2015

70

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

Quy định tạm thời phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/ 9 / 2016

Ngày 30/9/2016

71

Quyết định

Số 34a/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ngày 01/9/2017

72

Quyết định

Số 992/QĐ- UBND ngày 30/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh

Về chính sách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

73

Quyết định

Số 292/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 992/QĐ - UBND ngày 30/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

74

Nghị quyết

Số 128/2014/NQ-HĐND 17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

75

Nghị quyết

Số 175/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

Về việc bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn theo Nghị quyết 128/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

76

Quyết định

Số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ngày 01/01/2017

77

Quyết định

Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ngày 01/01/2017

78

Nghị quyết

S31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 148 ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Ngày 01/01/2019

79

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 148 ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Ngày 01/01/2019

80

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ngày 10/8/2018

81

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ngày 25/8/2017

82

Quyết định

Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

Quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ngày 25/8/2017

83

Quyết định

Số 58/QĐ-UB ngày 10/8/1998 của UBND tỉnh

Về việc phân loại, phân cấp quản lý đường bộ địa phương

Thay thế bởi Quyết định số 399/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Ngày 22/9/2014

84

Nghị quyết

Số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo quy định của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Ngày 01/01/2017

85

Quyết định

Số 161/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo quy định của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Ngày 01/01/2017

86

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

Về việc ban hành mức thu phí qua bến phà Đông Xuyên

Bến phà ngừng hoạt động

Ngày 19/5/2014

87

Nghị quyết

Số 78/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Ngày 15/7/2016

88

Nghị quyết

Số 143/2014/NQ-HĐND17 ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

Quy định về tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hết thời gian

Ngày 31/12/2015

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

89

Quyết định

Số 31/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/02/2014

Ngày 10/3/2014

90

Quyết định

Số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế xác định giá đất các dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Ngày 08/3/2015

91

Quyết định

Số 105/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xác định giá đất các dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015

Ngày 08/3/2015

92

Quyết định

Số 221/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015

Ngày 4/7/2015

93

Quyết định

Số 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh

về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Ngày 27/12/2015

94

Quyết định

Số 94/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh

Về việc quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Ngày 27/12/2015

95

Quyết định

Số 60/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Ngày 27/12/2015

96

Quyết định

Số 159/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Ngày 27/12/2015

97

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017

Ngày 05/9/2017

98

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh

Ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phítài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

Ngày 01/8/2017

99

Quyết định

Số 529/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Ban hành quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Ngày 20/6/2018

100

Quyết định

Số 333/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh

Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hết thời gian

Ngày 28/03/2015

101

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 18/03/2015 của UBND tỉnh

Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hết thời gian

Ngày 15/04/2016

102

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 5/04/2016 của UBND tỉnh

Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hết thời gian

Ngày 01/5/2017

103

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh

Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hết thời gian

Ngày 20/5/2018

104

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018

Ngày 10/7/2018

105

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu kinh doanh dịch vụ làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ngày 15/8/2018

106

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ngày 15/8/2018

107

Quyết định

Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ngày 15/8/2018

108

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

109

Quyết định

S05/2016/QĐ-UBND ngày 7/03/2016 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ

110

Quyết định

Số 64/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh

Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/ 6 / 2016

Ngày 13/6/2016

111

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh

Quy định tạm thời một số nội dung công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/ 9 / 2016

Ngày 30/9/2016

112

Quyết định

Số 165/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh

Quy định trình tự thủ tục đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ngày 22/8/2017

113

Quyết định

Số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ngày 22/8/2017

114

Quyết định

Số 139/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND

Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ngày 22/8/2017

115

Quyết định

Số 386/2014/QĐ-UBND ngày 4/9/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Ngày 15/06/2018

116

Quyết định

Số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

Ngày 12/11/2018

VI. LĨNH VỰC Y TẾ- GIÁO DỤC- VĂN HÓA XÃ HỘI- LAO ĐỘNG

117

Quyết định

Số 1153/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu thuộc ngành y tế

Thay thế bởi Quyết định số 278/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

118

Nghị quyết

Số 31/NQ-HĐND ngày 13/10/1998 của HĐND tỉnh

Ban hành quy định về thực hiện một số chế độ chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện theo Pháp lệnh dân số

Ngày 01/5/2003

119

Quyết định

S363/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 176/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh

Hết thời gian

Ngày 01/01/2018

120

Nghị quyết

Số 192/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2017

Hết thời gian

Ngày 01/01/2018

121

Nghị quyết

Số 27/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011- 2015

Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

Ngày 01/8/2017

122

Nghị quyết

Số 211/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc bổ sung một số chế độ chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

Ngày 01/8/2017

123

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2017

Hết thời gian

Ngày 01/01/2018

124

Quyết định

Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

Ngày 01/8/2017

125

Quyết định

Số 143/2008/QÐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 242/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

Ngày 21/6/2014

126

Quyết định

S90/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 368/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

Ngày 01/9/2014

127

Quyết định

Số 100/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh

Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện tángngười chết trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Ngày 08/8/2015

128

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổitừ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

Ngày 02/10/2015

129

Quyết định

Số 288/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

Ngày 02/10/2015

130

Nghị quyết

Số 20/2011/NQ-HĐND17 ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định hỗ trợ hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015

Ngày 09/8/2015

131

Quyết định

Số 93/2009/QĐ - UBND ngày 7/7/2009 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

Ngày 27/12/2015

132

Nghị quyết

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 135/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

133

Quyết định

Số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Thay thế bởi Quyết định số 287/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

134

Quyết định

Số 57/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề trong các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động

Thay thế bởi Quyết định số 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

135

Nghị quyết

Số 154/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề trong các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

Ngày 05/5/2014

136

Quyết định

Số 174/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 279/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

Ngày 06/7/2014

137

Quyết định

Số 288/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

Ngày 02/10/2015

138

Quyết định

Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổitừ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

Ngày 02/10/2015

139

Quyết định

Số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

140

Quyết định

S195/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Ngày 18/8/2017

141

Quyết định

Số 88/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh

Quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 01/01/2018

142

Nghị quyết

Số 122/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

143

Quyết định

Số 412/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

144

Nghị quyết

Số 197/2015/NQ-HĐND ngày 04/9/2015 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

145

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

146

Nghị quyết

Số 66/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

147

Nghị quyết

Số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

 Thay thế bởi Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ngày 01/01/2019

148

Quyết định

Số 104/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định mức quà tặng người cao tuổi

Bãi bỏ bởi Nghị quyết Số 154/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ngày 17/12/2018

VII. LĨNH VỰC KHÁC

149

Nghị quyết

Số 180/2010/NQ-HĐND16ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Quy định về mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 227/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016

Ngày 01/5/2016

150

Nghị quyết

Số 25/2011/NQ-HĐND17 ngày 29/9/2011 của HĐND tỉnh.

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

151

Quyết định

Số 85/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

152

Quyết định

Số 86/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

153

Quyết định

Số 166/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

154

Quyết định

Số 465/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

155

Nghị quyết

Số 121/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

Ngày 01/5/2017

156

Nghị quyết

Số 66/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh

Về mô hình tổ chức, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

157

Quyết định

Số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016

Ngày 15/8/2016

158

Quyết định

Số 136/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

Ngày 10/4/2015

159

Quyết định

Số 392/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh

Ngày 20/4/2017

160

Quyết định

Số 104/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016

Ngày 10/4/2016

161

Quyết định

Số 103/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính

 Thay thế bởi Quyết định số 250/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

Ngày 23/6/2014

162

Quyết định

Số 106/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Thay thế bởi Quyết định số 250/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

Ngày 23/6/2014

163

Quyết định

Số 250/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

Ngày 10/01/2016

164

Quyết định

Số 160/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ngày 15/8/2018

165

Quyết định

Số 103/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ngày 15/8/2018

166

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ngày 21/02/2018

167

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Ngày 10/12/2018

168

Quyết định

Số 111/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh

Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông hiện đại” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Ngày 22/8/2015

169

Quyết định

Số 101/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh

Về việc ban hành “Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

170

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

Tổng số: 170 văn bản

 

Mẫu số 04.

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

Số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

- Điều 1

- Điều 2

- Điều 3

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

Ngày 21/6/2014

2

Quyết định

Số 47/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

- Khoản 1, 2, 3 Điều 1;

- Khoản 4 Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 299/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014

Ngày 10/7/2014

3

Quyết định

Số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

- Điều 2, Điều 8;

- Khoản 3 và 4 Điều 19

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 296/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

Ngày 07/7/2014

4

Quyết định

Số 123/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Điều 9

- Khoản 2 Điều 27

- Khoản 1, 2 Điều 28

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 05/01/2018

5

Quyết định

Số 83/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện về công tác thanh niên

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Ngày 12/02/2018

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-XÂY DỰNG- NÔNG NGHIỆP- GIAO THÔNG

6

Quyết định

Số 255/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời đơn giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

12/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

Ngày 21/5/2015

7

Quyết định

Số 147/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnhvề việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

13/2015/QĐ-UBND

11/5/2015

Ngày 21/5/2015

8

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Khoản 8, Điều 3

- Khoản 1 Điều 6

- Tiết 4, điểm a, Khoản 1 Điều 7

- Tiết 5, điểm c, Khoản 1 Điều 7

- Điều 10

- Khoản 2 Điều 12

- Điểm d Khoản 1, Điều 13

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

Ngày 10/3/2017

9

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 6

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

Ngày 01/6/2018

10

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Điều 2;

- Điểm 6, Khoản 1, Điều 4 ;

- Điều 10

Sửa đổi bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Ngày 15/8/2018

11

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 4

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Ngày 01/01/2017

12

Nghị quyết

Số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Mục 4

phần II

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

Ngày 01/8/2017

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ- Y TẾ-GIÁO DỤC- VĂN HÓA- LAO ĐỘNG

13

Nghị quyết

Số 156/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

Điểm 2, khoản 2 và ý 1, điểm 3.2, khoản 3, Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

Ngày 05/5/2014

14

Quyết định

Số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

Điểm 2, Khoản 2 và Ý 1, Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 273/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014

Ngày 04/7/2014

15

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Khoản 1, 2 Điều 3

Sửa đổi bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Ngày 16/7/2018

16

Nghị quyết

Số 119/2014/NQ-HDDND17 ngày 24/4/2014 của HĐND về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Mục 6 phần II

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

Ngày 01/8/2017

17

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiệncác dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điểm b, Khoản 4, Điều 3

Sửa đổi bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Ngày 20/9/2018

18

Nghị quyết

Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trongcác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

1. Phụ lục I: Số thứ tự 1, 2, 3, 4,5,6

2. Phụ lục II: Số thứ tự A:

+ 1

+ 2

+ 3:3.1, 3.2, 3.3, 3.4;

+ 4:4.1, 4.2, 4.3, 4.4

3. Phụ lục III:

- Số thứ tự A :

+ I: 1

+III: 29

+ IV: 42, 43, 44, 46,48, 50,52, 53, 67, 68.

- Số thứ tự B: 143, 168

- Số thứ tự C: 228, 231,234, 241, 242, 247, 258, 270, 271, 276, 279,286,287.

- Số thứ tự D:

+ V: 415, 467

+ VI: 693

+ VIII: 967, 972

- Số thứ tự E:

+ III: 1539, 1625

+ IV: 1712

- Số thứ tự E: 1808, 1809, 1822

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Ngày 01/8/2018

IV. LĨNH VỰC KHÁC

19

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Khoản 3

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/04/2016

20

Nghị quyết

Số 119/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Khoản 2 mục II Phần B

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

21

Nghị quyết

Số 119/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Điểm b, c khoản 1 mục II Phần B

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

22

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh

-Điều 1;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 2 ;

- Điều 4;

- Khoản 8 Điều 5;

- Khoản 2 Điều 6 ;

- Điều 7;

- Điều 8.

Sửa đổi bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

23

Quyết định

Số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Khoản 1 Điều 2;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 5;

- Khoản 3 Điều 6 ;

- Khoản 2, khoản 3 Điều 8;

- Bổ sung Điều 9;

- Khoản 2 Điều 10

Sửa đổi bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Ngày 24/11/2018

24

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ khoản 2, khoản 4 Điều 5

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

25

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sửa đổi

Điều 6

Sửa đổi bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

Tổng số: 25 văn bản

 

Mẫu số 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Nghị quyết

Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/05/2014

 

2

Nghị quyết

Số 133/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Ngày 05/05/2014

 

3

Quyết định

Số 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Ngày 21/6/2014

 

4

Quyết định

Số 283/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

Sau 10 ngày

 

5

Quyết định

Số 284/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

6

Quyết định

Số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

7

Quyết định

Số 299/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

8

Quyết định

Số 483/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

9

Quyết định

Số 500/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động

Sau 10 ngày

 

10

Quyết định

Số 544/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

11

Quyết định

Số 545/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

12

Nghị quyết

Số 215/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2016

 

13

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

14

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

15

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

16

Nghị quyết

Số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2017

 

17

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

18

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

19

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

20

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

21

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

22

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

23

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 6/5/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

24

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

25

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh

Về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

26

Quyết định

Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

27

Quyết định

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

28

Quyết định

Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

29

Quyết định

Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

30

Nghị quyết

Số 45/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 01/5/2017

 

31

Quyết định

Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Ngày 03/7/2017

 

32

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

Ngày 20/9/2017

 

33

Quyết định

Số 37//2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 123/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/01/2018

 

34

Nghị quyết

Số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng

Ngày 01/5/2018

 

35

Nghị quyết

Số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc bãi bỏ quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng,thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2018

 

36

Nghị quyết

Số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/10/2018

 

37

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12/02/2018

 

38

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh

Ban hànhQuy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 21/02/2018

 

39

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/3/2018

 

40

Quyết định

Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

Ngày 10/5/2018

 

41

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luậtvề chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút vàsử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/6/2018

 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH

42

Nghị quyết

Số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 05/5/2014

 

43

Nghị quyết

Số 124/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Sửa đổi Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/5/2014

 

44

Nghị quyết

Số 125/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho các xã, thôn có đất thu hồi xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện

Ngày 05/5/2014

 

45

Nghị quyết

Số 126/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

Ngày 05/5/2014

 

46

Quyết định

Số 138/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh

Về việc Quy định thu hồi vốn khấu hao tài sản cố định của các dự án nước sạch nông thôn được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 17/5/2014

 

47

Quyết định

Số 254/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hoá đã được giao đất tại các đô thị ở tỉnh Bắc Ninh

Ngày 17/6/2014

 

48

Quyết định

Số 255/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành tạm thời đơn giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

49

Quyết định

Số 296/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Sửa đổi quyết định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh

Sau 10 ngày

 

50

Quyết định

Số 340/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện trên số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thutrên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

51

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

52

Quyết định

Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

53

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 4/6/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành “Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Sau 10 ngày

 

54

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh

Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

55

Nghị quyết

Số 24/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Ngày 08/12/2016

 

56

Nghị quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 08/12/2016

 

57

Nghị quyết

Số 26/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

 về việc quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

Ngày 08/12/2016

 

58

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành tạm thời quy chế phối hợp trong quản lý, điều hành và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

59

Quyết định

Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Sau 10 ngày

 

60

Nghị quyết

Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách

Ngày 01/8/2017

 

61

Nghị quyết

Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

62

Nghị quyết

Số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

63

Nghị quyết

số 67/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

về việcQuy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/8/2017

 

64

Nghị quyết

Số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

65

Nghị quyết

Số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Ngày 01/01/2018

 

66

Nghị quyết

Số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020

Ngày 01/01/2018

 

67

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 02/6/2017

 

68

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Bắc Ninh

Ngày 04/8/2017

 

69

Quyết định

Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chínhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Ngày 21/8/2017

 

70

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 11/12/2017

 

71

Quyết định

Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

Ban hành quy định về thanh toán, quyết toán đối với công trình hạ tầng nông thôn được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/01/2018

 

72

Nghị quyết

Số 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

Ngày 01/5/2018

 

73

Nghị quyết

Số 114/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

Ngày 01/5/2018

 

74

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/04/2018 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/4/2018

 

75

Nghị quyết

Số 155/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Về việcQuy định mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2019

 

76

Nghị quyết

Số 156/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2019

 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG- NÔNG NGHIỆP- GIAO THÔNG

77

Quyết định

Số 77/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 13/03/2014

 

78

Quyết định

Số 125/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 28/4/2014

 

79

Quyết định

Số 292/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch đô thị,quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạchsử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

80

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

81

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

82

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

83

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

84

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

85

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

86

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

87

Nghị quyết

Số 56/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022 và định hướng đến năm 2030

Ngày 01/8/2017

 

88

Nghị quyết

Số 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

89

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh

Sửa đổi một số Điều của Quy địnhphân công,phân cấpquản lýdự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninhban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh

Ngày 10/03/2017

 

90

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/9/2017

 

91

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh

Sửa đổi Điều 6 của Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

Ngày 01/6/2018

 

92

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh

Ngày 15/8/2018

 

93

Nghị quyết

Số 154/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2019

 

94

Quyết định

Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2019

 

95

Quyết định

Số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

 

 

96

Quyết định

Số 452/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

97

Quyết định

Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

98

Nghị quyết

Số 225/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2016

 

99

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

100

Nghị quyết

Số 62/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

101

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh

Về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 17/7/2017

 

102

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 25/8/2017

 

103

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 13/11/2017

 

104

Nghị quyết

Số 106/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2018

 

105

Nghị quyết

Số 147/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2019

 

106

Nghị quyết

Số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

V/v Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2019

 

107

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12/3/2018

 

108

Quyết định

Số 399/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

109

Quyết định

Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

110

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

111

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe và chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2017

 

112

Quyết định

Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 16/10/2017

 

113

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

Ban hành giá dịch vụ tối đa sử dụng đò ngang đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 07/01/2019

 

114

Quyết định

Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 07/01/2019

 

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

115

Nghị quyết

Số 142/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

 

116

Nghị quyết

Số 154/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019

Sau 10 ngày

 

117

Nghị quyết

Số 156/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen ở khu vực đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

118

Quyết định

Số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/2/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 10/4/2014

 

119

Quyết định

Số 252/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ đốt của Hệ thống lò đốt NFI-05 series 3

Ngày 13/6/2014

 

120

Quyết định

Số 273/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

Ngày 05/7/2014

 

121

Quyết định

Số 274/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho các xã, thôn có đất thu hồi để xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện

Ngày 05/7/2014

 

122

Quyết định

Số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

123

Quyết định

Số 388/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc đơn giá vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ra ngoài địa bàn tỉnh

Ngày 15/9/2014

 

124

Quyết định

S402/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/9/2014

 

125

Quyết định

Số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2015

 

126

Quyết định

Số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

Ngày 01/01/2015

 

127

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen ở khu vực đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngày 04/02/2015

 

128

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 06/3/2015

 

129

Quyết định

Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành quy định ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hoá sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/3/2015

 

130

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 04/7/2015

 

131

Quyết định

Số 35/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

Quy định mức nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/7/2015

 

132

Quyết định

Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

133

Quyết định

Số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành đơn giá vận chuyển và quy trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 08/01/2016

 

134

Nghị quyết

Số 35/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Ngày 20/12/2016

 

135

Nghị quyết

Số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2017

 

136

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/03/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế về việc phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/4/2016

 

137

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 04/4/2016

 

138

Quyết định

Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh

Về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Ngày 01/01/2017

 

139

Quyết định

Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ

Ngày 01/01/2017

 

140

Nghị quyết

Số 60/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/7/2017

 

141

Quyết định

Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/9/2017

 

142

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/9/2017

 

143

Quyết định

Số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy trình luân chuyểnhồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính vềđất đai củangườisửdụngđất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

144

Quyết định

Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/01/2018

 

145

Quyết định

Số 238/QĐ-UBND ngày 23/5/2017

Về việc áp dụng một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 23/5/2017

 

146

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/02/2018

 

147

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/5/2018

 

148

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh

Ban hành quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng;diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/6/2018

 

149

Quyết định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 10/7/2018

 

150

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh

Sửa đổi một số điều của Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

Ngày 16/7/2018

 

151

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/10/2018

 

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

152

Nghị quyết

Số 216/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Sau 10 ngày

 

153

Quyết định

Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

154

Quyết định

Số 06 /2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

155

Quyết định

Số 07 /2015/QĐ-UBND ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

156

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

Ngày 01/01/2016

 

157

Quyết định

Số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

158

Nghị quyết

Số 57/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

159

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh

Về việcban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

160

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 18/6/2017

 

161

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/8/2017

 

162

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế sử dụng vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 29/9/2017

 

163

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp thực hiện và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 29/9/2017

 

164

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với DN, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

Ngày 15/6/2018

 

165

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/9/2018

 

166

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 12/11/2018

 

VI. LĨNH VỰC Y TẾ- GIÁO DỤC- VĂN HÓA XÃ HỘI- LAO ĐỘNG

167

Nghị quyết

Số 115/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/5/2014

 

168

Quyết định

Số 278/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định chi tiết một số chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

169

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

170

Nghị quyết

Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

 Về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

171

Nghị quyết

Số 121/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2018

 

172

Nghị quyết

Số 212/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2016

 

173

Quyết định

Số 48/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

174

Nghị quyết

Số 63/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định một số chế độ chính sáchđối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2017

 

175

Nghị quyết

Số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020

Ngày 01/8/2017

 

176

Nghị quyết

Số 149/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018- 2025

Ngày 01/01/2019

 

177

Nghị quyết

Số 117/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/5/2014

 

178

Nghị quyết

Số 191/2015/NQ-HĐND 17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh

Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

179

Quyết định

Số 242/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

180

Quyết định

Số 368/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng xếp hạng Quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa Văn Miếu Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

181

Quyết định

Số 553/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định khen thưởng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

182

Nghị quyết

Số 213/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Ngày 01/01/2016

 

183

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh

Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 08/8/2015

 

184

Quyết định

Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

185

Quyết định

Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

186

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh

Về việc thực hiện chế độ mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/7/2016

 

187

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

Về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/8/2016

 

188

Nghị quyết

Số 123/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế

Ngày 05/5/2014

 

189

Nghị quyết

Số 129/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 05/5/2014

 

190

Nghị quyết

Số 103/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việcquy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020

Ngày 01/5/2018

 

191

Quyết định

Số 277/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động tham gia xuất khẩu lao động

Sau 10 ngày

 

192

Quyết định

Số 279/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh

Sau 10 ngày

 

193

Quyết định

Số 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

194

Quyết định

Số 287/2014/QĐ-UBND 26/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế

Sau 10 ngày

 

195

Quyết định

Số 430/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề 5 tháng đối với người khuyết tật tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh và mức hỗ trợ người khuyết tật tham gia học nghề

Sau 10 ngày

 

196

Nghị quyết

Số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụnglệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoàilàm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

197

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 18/8/2017

 

198

Quyết định

Số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Ngày 01/01/2018

 

199

Nghị quyết

Số 151/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2019

 

200

Nghị quyết

Số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định mức quà tặng đối với đối tượng người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trênđịa bàn tỉnh

Ngày 01/01/2019

 

201

Quyết định

Số 1352/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt phẫu thuật

Sau 10 ngày

 

202

Nghị quyết

Số 191/2015/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

203

Quyết định

Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh

Về việc quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

204

Quyết định

Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

VII. LĨNH VỰC KHÁC

205

Nghị quyết

Số 141/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định một số mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

206

Nghị quyết

Số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

207

Quyết định

Số 393/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc Quy định một số mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

208

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

209

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

210

Quyết định

Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

211

Nghị quyết

Số 227/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2016

 

212

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy định mức trần chi phí chứng thực và mức trần thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

213

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh

Về việc áp dụng mức thu và quy định về chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

214

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

215

Nghị quyết

Số 48/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2017

 

216

Nghị quyết

Số 81/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

217

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh

về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 18/8/2018

 

218

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

219

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

220

Nghị quyết

Số 46/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/5/2017

 

221

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh

Về việc Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/5/2017

 

222

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh

Sửa đi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngày 24/11/2018

 

223

Nghị quyết

Số 224/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trường đại học công lập và bệnh viện công lập tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Ngày 01/5/2016

 

224

Quyết định

Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh

Về việc hỗ trợ khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trường đại học công lập và bệnh viện công lập tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020

Sau 10 ngày

 

225

Nghị quyết

Số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

226

Quyết định

Số 291/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh

Quy định mức thu, quản lý sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

227

Nghị quyết

Số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc thông qua mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

228

Nghị quyết

Số 144/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, thị trấn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

229

Quyết định

S362/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh

Về việc Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bịCho Công an xã, thị trấn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

230

Nghị quyết

Số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/01/2018

 

231

Quyết định

Số 456/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

232

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

233

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

234

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

235

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

Ban hànhQuy định phân công, phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/9/2017

 

236

Quyết định

Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/11/2017

 

237

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/6/2018

 

238

Nghị quyết

Số 220/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/5/2016

 

239

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

240

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

241

Nghị quyết

Số 111/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2018

 

242

Nghị quyết

Số 181/2015/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

243

Quyết định

Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh

Ban hành quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

244

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh

Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

245

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh

Ngày 19/10/2018

 

246

Quyết định

Số 437/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Sau 10 ngày

 

247

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

248

Nghị quyết

Số 179/2015/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Sau 10 ngày

 

249

Nghị quyết

Số 214/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh

Sau 10 ngày

 

250

Quyết định

Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

251

Nghị quyết

Số 49/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

Về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 121/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/5/2017

 

252

Quyết định

Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

253

Quyết định

Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh

Sau 10 ngày

 

254

Quyết định

Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh

Ngày 15/8/2018

 

255

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8/2018

 

Tổng số:255văn bản

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 06

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Quyết định

Số 325/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh

Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân tổ chức cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP hết hiệu lực thay thế bằng Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý IV năm 2018

2

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp

Sở Nông nghiệp và PTNT

Năm 2019

3

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp

Sở Thông tin &TT

Năm 2019

4

Quyết định

Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

Về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung không phù hợp

Sở Văn hóa-TT và Du lịch

Năm 2019

Tổng số: 04 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tiến Nhường
       Ngày ban hành21/01/2019
       Ngày hiệu lực21/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất