Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16

Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/2010/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KÌ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

I. Quy định mức chi công tác phí:

1. Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác:

a) Đi công tác trong tỉnh mức phụ cấp: 60.000 đồng/ngày/người;

b) Đi công tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh mức phụ cấp: 150.000 đồng/ngày/người;

c) Đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa là: 200.000 đồng/ngày/người thực tế đi biển, đảo;

d) Đi công tác ở các vùng còn lại: 100.000 đồng/ngày/người;

e) Trường hợp đi công tác đi và về trong ngày do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức phụ cấp lưu trú (theo các tiêu chí của Thông tư 97/2010/TT-BTC) và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

a) Thanh toán theo hình thức khoán:

- Đi công tác ở quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh mức khoán: 350.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh mức khoán: 250.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác tại các vùng còn lại mức khoán: 200.000 đồng/ngày/người;

b) Thanh toán theo hoá đơn thực tế:

Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại điểm a nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau:

- Đi công tác tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh:

+ Đối với các đối tượng lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

+ Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

- Đi công tác tại các vùng còn lại:

+ Đối với các đối tượng lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng;

+ Đối với các đối tượng, cán bộ công chức còn lại: Được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ: 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng;

3. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

a) Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng mức khoán: 150.000 đồng/người/tháng;

b) Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng mức khoán: 300.000 đồng/người/tháng.

II. Quy định mức chi tổ chức hội nghị:

1. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

a) Cuộc họp do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức mức chi: 100.000 đồng/ngày/người;

b) Cuộc họp do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức mà theo thành phần mời dự có đối tượng là học sinh, sinh viên, nông dân chiếm từ 50% trở lên mức: 60.000 đồng/ngày/người;

c) Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức mức chi: 60.000 đồng/ngày/người.

2. Chi tiền nước uống trong cuộc họp:

a) Cuộc họp do cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức mức chi: 30.000 đồng/ngày (2 buổi)/đại biểu.

b) Cuộc họp do do xã, phường, thị trấn tổ chức mức chi: 20.000 đồng/ngày (2 buổi)/đại biểu.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2010.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND16 ngày 18/7/2007 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 22 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/2010/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu179/2010/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/2010/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu179/2010/NQ-HĐND16
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Công Ngọ
       Ngày ban hành09/12/2010
       Ngày hiệu lực20/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/01/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 179/2010/NQ-HĐND16 chế độ công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp Bắc Ninh