Quyết định 53/QĐ-UBND

Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2017

Nội dung toàn văn Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 01 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2017 ( có danh mục kèm theo Quyết định ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp(b/c);
- TT.TU, TT.HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2017
(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 85/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

2

Quyết định

Số 86/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

3

Quyết định

Số 166/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

4

Quyết định

Số 465/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Ngày 28/01/2017

5

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của UBND tỉnh

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Ngày 01/01/2017

6

Quyết định

Số 71/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định việc cho thuê và quản lý vận hành nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

Ngày 10/12/2015

7

Quyết định

Số 392/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh

Ngày 20/4/2017

8

Nghị quyết

Số 121/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

Ngày 01/5/2017

9

Nghị quyết

Số 55/2012/NQ-HDDND17 ngày 13/7/2012

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Ngày 01/8/2017

10

Quyết định

Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

Ngày 01/8/2017

11

Quyết định

Số 127/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh

Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

Ngày 01/8/2017

12

Quyết định

Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

Ngày 01/8/2017

13

Quyết định

Số 107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

Ngày 4/8/2017

14

Quyết định

Số 81/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi một số điều Quyết định số 107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

Ngày 4/8/2017

15

Quyết định

số 195/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Ngày 18/8/2017

16

Quyết định

Số 165/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh

Quy định trình tự thủ tục đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ngày 22/8/2017

17

Quyết định

Số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ngày 22/8/2017

18

Quyết định

Số 139/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND

Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

Ngày 22/8/2017

19

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ngày 25/8/2017

20

Quyết định

Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

Quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

Ngày 25/8/2017

21

Quyết định

Số 34a/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

Ngày 01/9/2017

22

Quyết định

Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017

Ngày 05/9/2017

23

Quyết định

Số 100/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

Về việc ban hành bản Quy định tạm thời tiêu chuẩn các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

Thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

Ngày 20/9/2017

24

Quyết định

Số 183/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013

Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác; tập kết; vận chuyển trái phép về: Cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017

Ngày 06/10/2017

25

Nghị quyết

Số 66/2012/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012

Về mô hình tổ chức, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

26

Nghị quyết

Số 179/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

27

Quyết định

Số 151/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

28

Nghị quyết

Số 70/2012/NQ-HĐND17 ngày 22/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

29

Quyết định

Số 169/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Ngày 01/01/2018

30

Nghị quyết

Số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

31

Quyết định

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

32

Quyết định

Số 322/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014

Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 01/01/2018

33

Quyết định

Số 168/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 01/01/2018

34

Quyết định

Số 88/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

Quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 01/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

- Khoản 8, Điều 3

- Khoản 1 Điều 6

- Tiết 4, điểm a, Khoản 1 Điều 7

- Tiết 5, điểm c, Khoản 1 Điều 7

- Điều 10

- Khoản 2 Điều 12

- Điểm d Khoản 1, Điều 13

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

Ngày 10/3/2017

2

Nghị quyết

số 119/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

Khoản 2 mục II Phần B

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

3

Nghị quyết

số 119/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

Điểm b, c khoản 1 mục II Phần B

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Ngày 01/01/2018

4

Quyết định

Số 123/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013

- Điều 9

- Khoản 2 Điều 27

- Khoản 1, 2 Điều 28

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Ngày 05/01/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu53/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu53/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tiến Nhường
       Ngày ban hành18/01/2018
       Ngày hiệu lực18/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 53/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bắc Ninh

           • 18/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực