Quyết định 139/2012/QĐ-UBND

Quyết định 139/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 58/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 139/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Quy định thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 22/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 139/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2011/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH.

UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 72/KH-KTTT&TN ngày 14 tháng 6 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

- Sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 2 như sau:

a) Nhà đầu tư trong nước đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải ký quỹ đảm bảo đầu tư gồm: Dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành gắn với quyền sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao; Dự án hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; Dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở thương mại, bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai (bao gồm cả Dự án khác tạo vốn thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT)

b) Các các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, dự án chia tách; dự án chậm tiến độ thực hiện theo kết luận thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các Dự án khác theo quyết định của UBND tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan theo chức năng phối hợp hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU,TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục thuế Bắc Ninh;
- CVP, các PVP.UBND tỉnh;
- Báo BN, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TT Điện tử;
- Lưu VT, KTTH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu139/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2012
Ngày hiệu lực03/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 139/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 139/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu139/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành24/12/2012
       Ngày hiệu lực03/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 139/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 139/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 58/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh