Quyết định 183/2013/QĐ-UBND

Quyết định 183/2013/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 183/2013/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác cát sỏi trái phép Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác trái phép sỏi lòng sông Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 183/2013/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác cát sỏi trái phép Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 183/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG KHAI THÁC, TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ, nhiệm vụ;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, đun đốt gạch ngói thủ công trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG KHAI THÁC, TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 183/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sau:

a. Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Công an tỉnh.

b. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nơi có các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp huyện);

c. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nơi có các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp xã);

d. Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố nơi có các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông (sau đây gọi chung là trưởng thôn).

2. Cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quy định tại Mục a, b, c khoản 1 của Điều này cũng phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý điều hành bằng văn bản ủy quyền hoặc bằng quyết định phân công phụ trách lĩnh vực được giao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tại khoản 1, Điều 2 Quy định này sau đây gọi tắt là người đứng đầu;

- Khai thác cát, sỏi trái phép là các hoạt động khai thác không có Giấy phép, khai thác không đúng quy định của Giấy phép;

- Điểm khai thác trái phép là nơi có nguồn nguyên liệu cát, sỏi nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác và có từ một phương tiện khai thác trái phép trở lên;

- Khu vực tập kết là nơi để chứa cát, sỏi; trong một khu vực tập kết có một hoặc nhiều bãi tập kết;

- Tập kết trái phép là hoạt động mở bãi tập kết nằm ngoài quy hoạch; các bãi tập kết nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Vận chuyển cát sỏi trái phép là vận chuyển cát, sỏi không rõ nguồn gốc; vận chuyển quá tải trọng cho phép.

Điều 4. Nguyên tắc xác định trách nhiệm

1. Khi xem xét xác định trách nhiệm của người đứng đầu để khen thưởng, hoặc xử lý kỷ luật phải khách quan, đúng người, đúng việc; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của người đứng đầu.

2. Khi xử lý kỷ luật với người đứng đầu căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm gây ra, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng và những quy định của pháp luật mà người đứng đầu để xảy ra.

3. Việc khen thưởng, xử lý kỷ luật người đứng đầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh và các quy định tại văn bản này.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG KHAI THÁC, TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÁI PHÉP

Điều 5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan

Người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan đến các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để tự giác thực hiện đúng quy định.

Điều 6. Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra

Hàng năm người đứng đầu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

Điều 7. Tổ chức ký cam kết

1. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh không để xảy ra các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn huyện.

2. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ký cam kết với Chủ tịch UBND cấp huyện không để xảy ra các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn xã.

3. Các trưởng thôn có trách nhiệm ký cam kết với Chủ tịch UBND cấp xã không để xảy ra các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn thôn.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM KHAI THÁC, TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

Điều 8. Trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm

Người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Bộ phận chức năng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn. Phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm thuộc địa bàn quản lý của mình để chủ động xử lý, ngăn chặn.

Điều 9. Trách nhiệm xử lý hành vi vi phạm

Khi phát hiện hành vi vi phạm khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép xảy ra trên địa bàn, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn, xử lý, hạn chế thấp nhất hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức không làm tròn nhiệm vụ trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm.

MỤC 3. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC NGĂN CHẶN, XỬ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, TẬP KẾT, VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÁI PHÉP

Điều 10. Các mức độ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu

Trên cơ sở kết quả thực hiện việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép ở từng địa bàn để xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo các mức sau đây:

1. Hoàn thành nhiệm vụ: không để xảy ra các trường hợp vi phạm, phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

2. Không hoàn thành nhiệm vụ: để xảy ra tình trạng vi phạm không có biện pháp xử lý; xử lý thiếu kiên quyết để xảy ra tái diễn vi phạm gây ảnh hưởng đến đê điều, công trình thủy lợi; ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

Điều 11. Khen thưởng

Người đứng đầu có thành tích trong việc phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các vi phạm về khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép và thực hiện tốt các quy định tại văn bản này thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Xử lý

1. Người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra mà áp dụng các hình thức kỷ luật theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ; Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh và áp dụng các hình thức khác:

a. Áp dụng hình thức khiển trách:

- Đối với Người đứng đầu vi phạm một trong các quy định tại các khoản của Điều 5, Điều 6, Điều 7 và không nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định tại Điều 8, Điều 9 của văn bản này;

- Phát hiện hành vi vi phạm nhưng xử lý không đúng theo quy định của pháp luật.

b. Áp dụng hình thức cảnh cáo:

Đối với người đứng đầu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép thuộc địa bàn quản lý, cụ thể như sau:

- Trưởng thôn để xảy ra trên địa bàn quản lý một trong hai vi phạm sau:

+ 1 điểm khai thác cát, sỏi trái phép;

+ 1 bãi tập kết cát, sỏi trái phép.

- Chủ tịch UBND cấp xã để xảy ra trên địa bàn quản lý có một trưởng thôn bị cảnh cáo.

- Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra trên địa bàn quản lý:

+ Có một Chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo;

+ Để xảy ra tái diễn tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

c. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khác có liên quan:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hoặc mức độ không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao để xem xét, xử lý tương ứng.

2. Trình tự, thủ tục xử lý: thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc xử lý vi phạm khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép. Trường hợp không giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có biện pháp xử lý theo Luật định.

- Chỉ đạo Thanh tra sở, Phòng Nước - Khoáng sản và Khí tượng thủy văn, Chi cục Bảo vệ môi trường tăng cường công tác kiểm tra;

 - Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quy định này và tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm khu vực bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão.

3. Giám đốc Công an tỉnh theo thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định đối với các phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh.

5. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về trình tự, thủ tục khen thưởng, xử lý người đứng đầu theo quy định.

6. UBND cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy định này trong mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức việc ký cam kết theo quy định, đồng thời chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng phối hợp với UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn.

7. UBND cấp xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy định này trong mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức việc ký cam kết theo quy định, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chức năng chủ động trong công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tội phạm liên quan đến việc thực hiện Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn giao thông đường thủy nội địa; chọn những vụ án điểm để xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

9. Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động Đoàn viên, Hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

Người đứng đầu có trách nhiệm định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Quy định này lên cấp trên trực tiếp. Khi có vi phạm xảy ra phải báo cáo ngay lên cấp trên về tình hình, mức độ nguy hiểm, các biện pháp đã áp dụng và hướng xử lý tiếp theo.

Điều 15. Sửa đổi và bổ sung quy định

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 183/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu183/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 183/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 183/2013/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác cát sỏi trái phép Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 183/2013/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác cát sỏi trái phép Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu183/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tử Quỳnh
       Ngày ban hành17/05/2013
       Ngày hiệu lực27/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 183/2013/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác cát sỏi trái phép Bắc Ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 183/2013/QĐ-UBND trách nhiệm người đứng đầu khai thác cát sỏi trái phép Bắc Ninh