Quyết định 333/2014/QĐ-UBND

Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước;

Căn cứ Văn bản số 86/TTHĐND ngày 29/7/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: Sở Tài chính tại tờ trình số 199/TTr-STC ngày 14/7/2014 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Sở Tư pháp tại công văn số 395/STP-VBPQ ngày 17/6/2014 về việc thẩm định dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

a) Đối với đất ở:

- Đối với đất ở tại đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,2 lần

- Đối với đất ở ven trục quốc lộ, đường huyện ngoài đô thị, hệ số điều chỉnh bằng 1,1 lần.

- Đối với đất tại nông thôn, hệ số điều chỉnh bằng 1 lần

b) Đối với đất sản xuất kinh doanh: hệ số điều chỉnh bằng 1 lần.

Các hệ số điều chỉnh trên tương ứng với Bảng giá đất cùng loại trong Quyết định số 570/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Được áp dụng để tính tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định giá khởi điểm đề đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 333/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 333/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2014
Ngày hiệu lực 10/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 333/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bắc Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 333/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành 31/07/2014
Ngày hiệu lực 10/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bắc Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 333/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất 2014 Bắc Ninh