Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND về quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 151/2018/NQ-HĐND chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/2018/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VỀ AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; Pháp lệnh sửa đi, b sung một s điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012 và các văn bản hướng dn thi hành;

Căn cứ Nghị định s 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính ph quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đi tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định s 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình s 120/TTr-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tnh về việc ban hành quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đi với người cao tui trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Báo cáo thm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Htrợ tham gia bảo hiểm y tế: Hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đối với người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tui, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chưa tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác.

Điều 2. Chế độ trợ cấp hàng tháng:

1. Người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi là người có công, thân nhân người có công và vợ hoặc chồng liệt sỹ đi lấy chồng hoặc lấy vợ khác đang hướng trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, cụ thể:

a) Từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi: 135.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn 50% mức chuẩn của Nhà nước quy định mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội thì được nâng lên bằng 50% mức chun.

b) Từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi: 100.000 đồng/người/tháng.

2. Đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên đang hưởng chế độ tuất liệt shoặc không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác hiện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng chế độ trợ cấp là 135.000 đồng/tháng và 01 thẻ bảo hiểm y tế cho đến khi đủ 75 tuổi.

Trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn 50% mức chuẩn của Nhà nước quy định mức trợ cấp đối với các đi tượng bảo trợ xã hội thì được nâng lên bằng 50% mức chuẩn.

3. Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa thuộc hộ nghèo, có hộ khu thường trú và hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được hưởng chế độ trợ cp hàng tháng, cụ th:

a) Từ đủ 75 tuổi trở lên: 135.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn 50% mức chuẩn của Nhà nước quy định mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội thì được nâng lên bằng 50% mức chuẩn.

b) Từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi: 100.000 đồng/người/tháng.

4. Nguồn kinh phí htrợ: Từ ngân sách địa phương.

Điều 3. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐNĐ chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quảng Nam">122/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014; Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 04/9/2015; Nghị quyết số 17/2016/NQ- HĐND ngày 15/7/2016; Nghị Quyết s66/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 17/4/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính ph (b/c);
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- Bộ Y tế; BHXH VN (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH,
Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: CVP, phòng TH, lưu VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 101/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/04/2018
Ngày hiệu lực 01/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật 10 tháng trước
(01/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 101/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành 17/04/2018
Ngày hiệu lực 01/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật 10 tháng trước
(01/01/2019)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 101/2018/NQ-HĐND chế độ chính sách an sinh xã hội người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh