Quyết định 55/QĐ-UBND

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2018

Nội dung toàn văn Quyết định 55/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2018.

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT, NC, CVP.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2018
(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 125/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Ngày 12/02/2018

2

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

Thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

Ngày 21/02/2018

3

Quyết định

Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

Ban hành kèm theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

Ngày 01/3/2018

4

Nghị quyết

Số 122/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

5

Nghị quyết

Số 197/2015/NQ-HĐND ngày 04/9/2015

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

6

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

7

Nghị quyết

Số 66/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

8

Nghị quyết

Số 150/2009/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2009

Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

9

Nghị quyết

Số 131/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014

Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

Thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

10

Nghị quyết

Số 71/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

11

Nghị quyết

Số 43/2012/NQ-HĐND17 ngày 25/4/2012

Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

12

Nghị quyết

Số 83/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013

Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Ngày 01/5/2018

13

Quyết định

Số 529/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Ban hành quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Ngày 20/6/2018

14

Quyết định

Số 386/2014/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

Ngày 15/06/2018

15

Quyết định

Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh

Về việc Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Ngày 22/6/2018

16

Quyết định

Số 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Ngày 22/6/2018

17

Quyết định

Số 326/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

Ngày 22/6/2018

18

Quyết định

Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018

Ngày 10/7/2018

19

Quyết định

Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ngày 10/8/2018

20

Quyết định

Số 160/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ngày 15/8/2018

21

Quyết định

số 103/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

Ngày 15/8/2018

22

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu kinh doanh dịch vụ làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ngày 15/8/2018

23

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ngày 15/8/2018

24

Quyết định

Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

Ngày 15/8/2018

25

Quyết định

Số 101/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh

Về việc ban hành “Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

26

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

27

Quyết định

Số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh

Về việc ban hành quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

28

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

29

Quyết định

S05/2016/QĐ-UBND ngày 7/03/2016 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

30

Nghị quyết

Số 120/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

31

Nghị quyết

Số 102/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

32

Nghị quyết

Số 20/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 135/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

Ngày 15/10/2018

33

Quyết định

Số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

Ngày 12/11/2018

34

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Ngày 10/12/2018

35

Nghị quyết

Số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Về việc ban hành Quy định Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ngày 01/01/2019

36

Quyết định

Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy định Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ngày 01/01/2019

37

Nghị quyết

Số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

Về việc Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ngày 01/01/2019

38

Quyết định

Số 104/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011

Về việc ban hành quy định mức quà tặng người cao tuổi

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

Ngày 17/12/2018

* Tổng số: 38 văn bản

 

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 83/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện về công tác thanh niên.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

Ngày 12/02/2018

2

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 6

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

Ngày 01/6/2018

3

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Khoản 1, 2 Điều 3

Sửa đổi bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

Ngày 16/7/2018

4

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Điều 2;

- Điểm 6, Khoản 1, Điều 4 ;

- Điều 10

Sửa đổi bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Ngày 15/8/2018

5

Nghị quyết

Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

 1. Phụ lục I: Số thứ tự 1, 2, 3, 4,5,6

 2. Phụ lục II: Số thứ tự A:

+ 1

+ 2

+ 3:3.1, 3.2, 3.3, 3.4;

+ 4:4.1, 4.2, 4.3, 4.4

 3. Phụ lục III:

- Số thứ tự A :

+ I: 1

+III: 29

+ IV: 42, 43, 44, 46,48, 50,52, 53, 67, 68.

- Số thứ tự B: 143, 168

- Số thứ tự C: 228, 231,234, 241, 242, 247, 258, 270, 271, 276, 279,286,287.

- Số thứ tự D

+ V; 415, 467

+ VI: 693

+ VIII: 967, 972

- Số thứ tự E

+ III: 1539, 1625

+ IV: 1712

- Số thứ tự E: 1808, 1809, 1822

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

Ngày 01/8/2018

6

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ khoản 2, khoản 4 Điều 5

Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

7

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sửa đổi Điều 6

Sửa đổi bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

Ngày 20/8/2018

8

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điểm b, Khoản 4, Điều 3

Sửa đổi bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

Ngày 20/9/2018

9

Quyết định

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh

- Điều 1;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 2 ;

- Điều 4;

- Khoản 8 Điều 5;

- Khoản 2 Điều 6 ;

- Điều 7;

- Điều 8. 

Sửa đổi bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ngày 19/10/2018

10

Quyết định

Số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Khoản 1 Điều 2;

- Khoản 1, khoản 2 Điều 5;

- Khoản 3 Điều 6 ;

- Khoản 2, khoản 3 Điều 8;

- Bổ sung Điều 9;

- Khoản 2 Điều 10

Sửa đổi bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

Ngày 24/11/2018

* Tổng số: 10 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tiến Nhường
       Ngày ban hành21/01/2019
       Ngày hiệu lực21/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Ninh

           • 21/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực