Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17

Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản công đơn vị thuộc địa phương Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/2014/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Xét Tờ trình số 39/Ttr-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,           

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý. Cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước:

1.1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý:

- Trụ sở làm việc, ô tô;

- Tài sản cố định có giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

1.2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định mua sắm tài sản không thuộc phạm vi quy định tại Mục 1.1 Khoản 1 Điều này.

Riêng đối với việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia thuộc Mục 1.2 Khoản 1 Điều này, thủ trưởng các đơn vị quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính.

2. Thanh lý tài sản nhà nước:

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lý trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; ô tô; tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản cố định (trừ trường hợp phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thanh lý trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý.

- Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định thanh lý tài sản (trừ hai nội dung trên) thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của mình (bao gồm cả các tài sản thuộc dự án đầu tư).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành quyết định thực hiện. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2014.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sỹ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 131/2014/NQ-HĐND17

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu131/2014/NQ-HĐND17
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 131/2014/NQ-HĐND17

Lược đồ Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu131/2014/NQ-HĐND17
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Sỹ
        Ngày ban hành24/04/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 131/2014/NQ-HĐND17 sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước Bắc Ninh