Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013 - 2017

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Chương trình Sữa học đường mầm non Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 56/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Chương trình Sữa học đường mầm non Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “SỮA HỌC ĐƯỜNG” TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2013 - 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 192/NQ-HĐND17 kỳ họp thứ 15 ngày 29/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểu 1 Quyết định số 363/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 176/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thời gian thụ hưởng:

- Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi đang học trong các trường mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non có số lượng trẻ ổn định từ 50 trẻ trở lên (đã được cấp phép hoạt động) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thụ hưởng trong năm và định mức sử dụng:

+ Trẻ được uống sữa trong thời gian 9 tháng (một năm học);

+ Mỗi trẻ được uống 3 lần/tuần, mỗi lần uống 180ml.

- Đối với trẻ có cơ địa dị ứng với sữa (không uống được sữa từ Chương trình “Sữa học đường”, chỉ uống được một loại sữa chuyên dụng, đặc thù) sẽ có hợp đồng riêng với gia đình.

- Đối với trẻ khuyết tật, trẻ thuộc hộ gia đình diện đối tượng chính sách (thương binh, liệt sỹ, người có công) và hộ gia đình khó khăn, nghèo, cận nghèo được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh (bằng 75% giá trị/hộp sữa trẻ được uống trong Chương trình “Sữa học đường”), được áp dụng từ năm học 2014 - 2015.

2. Loại sữa sử dụng: Sữa Vinamilk, do Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamlik) cung cấp.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP; các Bộ: GD&ĐT, TC (b/c);
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Báo BN, Đài PTTH tỉnh;
- TT Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, VX, KTTH, LĐVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Chương trình Sữa học đường mầm non Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Chương trình Sữa học đường mầm non Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Hữu Thành
       Ngày ban hành17/08/2015
       Ngày hiệu lực27/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Chương trình Sữa học đường mầm non Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Chương trình Sữa học đường mầm non Bắc Ninh