Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 quy định chế độ chi tiêu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND18 chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/NQ-HĐND18

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 118/2014/NQ-HĐND17 NGÀY 24/4/2014 VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-TTHĐND18 ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ Hai thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, các Bộ: Tư pháp, Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh uỷ (b/c),
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy,
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo BN, Đài PTTH, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, các phòng CM, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2016/NQ-HĐND18

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu18/2016/NQ-HĐND18
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2016
Ngày hiệu lực15/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2016/NQ-HĐND18

Lược đồ Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu18/2016/NQ-HĐND18
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành15/07/2016
        Ngày hiệu lực15/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND18 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh