Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2016

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN 31/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 28/STP-XDKTVB ngày 18/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần đến ngày 31/12/2016.

(Có Danh mục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 46/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của UBND tỉnh

Quy định phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế mt cửa ở tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

Ngày 02/3/2016

2

Quyết định

Số 124/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Ngày 21/3/2016

3

Quyết định

Số 55/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Ngày 21/3/2016

4

Quyết định

Số 104/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh

Quy định về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

Ngày 10/4/2016

5

Quyết định

Số 126/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ngày 11/4/2016

6

Quyết định

Số 122/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ngày 11/4/2016

7

Quyết định

S78/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

Ngày 11/4/2016

8

Quyết định

Số 141/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

Ngày 26/5/2016

9

Quyết định

Số 64/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh

Quy định về định mức xây dựng và phân bdự toán kinh phí đối với các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

Ngày 13/6/2016

10

Quyết định

Số 102/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh

Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ngày 14/7/2016

11

Quyết định

Số 123/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

Ngày 16/7/2016

12

Quyết định

Số 171/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011- 2016

Thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

Ngày 11/8/2016

13

Quyết định

Số 109/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh

Quy định về trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Ngày 14/8/2016

14

Quyết định

Số 110/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

Ngày 20/8/2016

15

Quyết định

S33/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

Quy định tạm thời phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ngày 30/9/2016

16

Quyết định

Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh

Quy định tạm thời một số nội dung công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ngày 30/9/2016

17

Quyết định

Số 103/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

Ngày 30/9/2016

18

Quyết định

Số 160/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Ngày 11/11/2016

19

Nghị quyết

S 180/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Quy định về mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết s 227/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016

Ngày 01/5/2016

20

Nghị quyết

Số 78/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Ngày 15/7/2016

21

Nghị quyết

Số 143/2014/NQ-HĐND17 ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

Quy định về tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bãi bỏ bởi Nghị quyết s 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

Ngày 15/7/2016

22

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ- HĐND17 ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh

Về việc Quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016

Ngày 01/8/2016

23

Nghị quyết

Số 178/2010/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2010 của HĐND tỉnh

Ban hành nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bchi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 -2015

Thay thế bởi Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 08/12/2016

24

Nghị quyết

S 128/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết s 31 /2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

25

Nghị quyết

Số 175/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

Về việc bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

26

Nghị quyết

Số 118/ NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

Về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

27

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết s 118/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 về quy định một số chế độ chi tiêu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

Thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

28

Nghị quyết

Số 25/2011/NQ-HĐND17 ngày 29/9/2011 của HĐND tỉnh

Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

Ngày 01/01/2017

29

Quyết định

Số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bc Ninh”

Thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ngày 01/01/2017

30

Quyết định

Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung ‘‘Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ngày 01/01/2017

31

Quyết định

Số 29/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu và tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Ngày 08/01/2017

32

Nghị quyết

Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20/10/2011 của HĐND tỉnh

Ban hành quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian quy định trong văn bản

Ngày 31/12/2015

33

Quyết định

Số 130/2011/QĐ-UBND ngày 30/10/2011 của UBND tỉnh

Ban hành quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

Hết thời gian quy định trong văn bản

Ngày 31/12/2015

34

Nghị quyết

S164/2010/NQ-HĐND16 ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh

Về việc quản lý ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011 tỉnh Bắc Ninh

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

35

Nghị quyết

Số 175/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Ban hành quy định tỷ lệ phn trăm(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2011-2015

Theo quy định của Luật NSNN s 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

36

Nghị quyết

S 176/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

Ban hành định mức phân bdự toán chi thường xuyên năm 2011

Theo quy định của Luật NSNN s 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

37

Quyết định

S101/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Theo quy định của Luật NSNN s 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

38

Nghị quyết

Số 52/2012/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

Về việc bổ sung tỷ lệ phn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

39

Quyết định

Số 46/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh

Về việc bổ sung tỷ lệ phn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật NSNN s 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

40

Quyết định

Số 74/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh

Về việc bổ sung tỷ lệ phn trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

Theo quy định của Luật NSNN s 83/2015/QH13

Ngày 31/12/2016

41

Quyết định

Số 249/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Thay thế bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

Ngày 27/11/2016

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

S20/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Khoản 3 Điều 1

Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/4/2016

2

Nghị quyết

S119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Phần II, mục 1, điểm a trong danh mục kèm theo

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 226/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh

Ngày 01/5/2016

3

Quyết định

S26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Khoản 5 Điều 21

Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

Ngày 17/3/2016

4

Quyết định

S36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Điều 4

Bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

Ngày 01/01/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2017
Ngày hiệu lực23/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu85/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tiến Nhường
       Ngày ban hành23/01/2017
       Ngày hiệu lực23/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-UBND 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bắc Ninh

           • 23/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực