Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2017/QĐ-UBND chăm sóc điều trị phục hồi chức năng người tâm thần Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2017/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, ĐIỀU TRỊ, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải th cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đi tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh p thực hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1904/TTr-LĐTBXH ngày 14/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các khoản đóng góp chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang.

1. Đối tượng áp dụng

a) Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang (Trung tâm); các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, người giám hộ, tổ chức, gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp chi phí để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo hình thức nội trú tại Trung tâm.

c) Người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, người giám hộ, tổ chức, gia đình và cá nhân tự nguyện đóng góp chi phí để thực hiện điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo hình thức bán trú tại Trung tâm.

2. Đối tượng tự nguyện chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng theo hình thức nội trú tại Trung tâm, phải đóng góp toàn bộ chi phí theo các nội dung sau:

a) Tiền ăn (03 bữa/ngày, gồm: sáng, trưa, tối): 1.080.000 đồng/người/tháng.

b) Tiền vật tư y tế; thuốc chữa bệnh thông thường: 70.000 đồng/người/tháng, trong đó:

Vật tư y tế: 30.000 đồng/người/tháng.

Thuốc chữa bệnh thông thường: 40.000 đồng/người/tháng.

c) Tiền điện, nước, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, vật tư tiêu hao: 310.000 đồng/người/tháng.

d) Tiền mua sắm đồ dùng rẻ tiền mau hỏng dùng chung, sửa chữa nhỏ: 100.000 đồng/người/tháng.

đ) Tiền vệ sinh môi trường (xử lý rác thải y tế, sinh hoạt, phòng dịch): 10.000 đồng/người/tháng.

e) Chi phí quản lý, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho đối tượng, cụ thể:

Đối tượng không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối tượng còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

g) Vệ sinh cá nhân đối với phụ nữ: 25.000 đồng/người/tháng.

3. Đối tượng tự nguyện điều trị, phục hồi chức năng theo hình thức bán trú tại Trung tâm, phải đóng góp toàn bộ chi phí theo các nội dung sau:

a) Tiền vật tư y tế; thuốc chữa bệnh thông thường: 70.000 đồng/người/tháng, trong đó:

Vật tư y tế: 30.000 đồng/người/tháng.

Thuốc chữa bệnh thông thường: 40.000 đồng/người/tháng.

b) Tiền vệ sinh môi trường (xử lý rác thải y tế, sinh hoạt, phòng dịch): 10.000 đồng/người/tháng.

c) Chi phí quản lý, điều trị, phục hồi chức năng cho đối tượng, cụ th:

Đối tượng không còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối tượng còn khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân: Bằng 1 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

4. Mức đóng góp chi phí để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng quy định tại Quyết định này là mức thu tối thiu; trường hợp đối tượng và gia đình đối tượng có nhu cầu phục vụ cao hơn ở nội dung nào thì phải thỏa thuận cụ thvới Giám đốc Trung tâm được thể hiện theo hợp đồng trách nhiệm giữa hai bên.

5. Điều chỉnh mức đóng góp: Khi thay đổi chi phí chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng tăng hoặc giảm từ 20% trở lên (không bao gồm chi phí quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 1 và điểm c, Khoản 3, Điều 1 của Quyết định này do điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung và mức đóng góp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

6. Việc tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tự nguyện tại Trung tâm phải được thực hiện bằng hợp đồng trách nhiệm giữa hai bên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo hình thức tự nguyện tại Trung tâm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động-TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, TT UBND
tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Viện Kiểm sá
t nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh;
- VP UBND tỉnh: + LĐVP, Các phòng, TTTT;
+ Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Lê Ánh Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 25/2017/QĐ-UBND chăm sóc điều trị phục hồi chức năng người tâm thần Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2017/QĐ-UBND chăm sóc điều trị phục hồi chức năng người tâm thần Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành27/07/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 25/2017/QĐ-UBND chăm sóc điều trị phục hồi chức năng người tâm thần Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2017/QĐ-UBND chăm sóc điều trị phục hồi chức năng người tâm thần Bắc Giang

            • 27/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực