Quyết định 2516/QĐ-UBND

Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa thành Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên chức năng nhiệm vụ tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH HÓA THÀNH TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH HÓA VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm;

Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 29/9/2008, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND cấp xã về lao động, người có công và xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1067/TTr-SLĐTBXH ngày 09/5/2014; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 411/TTr-SNV ngày 14 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa thành Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có chức năng tư vấn về việc làm và học nghề, chính sách liên quan đến lao động; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật; giới thiệu việc làm; dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn xuất khẩu lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh hóa; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Số 02, đường Tây Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Hoạt động tư vấn, bao gồm:

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người lao động;

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về qun trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

b) Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động, bao gồm:

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

- Cung ứng lao động theo yêu cu của người sử dụng lao động;

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

- Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

d) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

đ) Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

e) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

g) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

h) Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan theo quy định.

l) Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Quyền hạn:

a) Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

b) Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

c) Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

d) Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

đ) Thu phí theo quy định của pháp luật.

e) Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

g) Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm.

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo của Trung tâm.

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Các Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền quản lý các hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo quy định và phân cấp của UBND tỉnh; phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ chức danh quy định; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý công chức, viên chức và thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm có:

- Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm;

- Phòng Dự báo - Thông tin thị trường lao động;

- Phòng Đào tạo - Tư vấn xuất khẩu lao động;

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp;

- Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán tài chính.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

2. Số lượng người làm việc của Trung tâm:

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm dịch vụ việc làm, nằm trong tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm. Ngoài ra, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; kinh phí chi trả cho số lao động hợp đồng do Trung tâm tự cân đối.

b) Việc quản lý, xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức của Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan và các quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2516/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2516/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2516/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên chức năng nhiệm vụ tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên chức năng nhiệm vụ tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2516/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýTrịnh Văn Chiến
       Ngày ban hành11/08/2014
       Ngày hiệu lực11/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên chức năng nhiệm vụ tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên chức năng nhiệm vụ tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa

          • 11/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực