Quyết định 570/QĐ-UBND

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 570/QĐ-UBND 2008 thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên chức năng nhiệm vụ tổ chức Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 570/QĐ-UBND 2008 thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH HOÁ TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND,UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện , thủ tục thành lập của tổ chức giới thiệu việc làm;

Căn cứ Thông tư số : 20/2005/TT/BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định điều kiện , thủ tục thành lập của tổ chức giới thiệu việc làm;

Xét đề nghị của các Sở Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính và Tờ trình số 316/SLĐTBXH-LĐVL ngày 04/3/2008 của Sở LĐTBXH đề nghị thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm trên cơ sở Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hoá thuộc Sở Lao động TBXH trên cơ sở Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hoá là đơn vị sự nghiệp có thu , có tài khoản tại kho bạc Nhà nước, có con dấu để hoạt động.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm giới thiệu việc làm:

- Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hoá thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 10 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ, Thông tư số: 20/2005/TT/BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động TBXH.

- Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm : Giám đốc, 1 Phó Giám đốc , có các phòng chuyên môn ( như tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện nay) để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 19/NĐ-CP của Chính phủ ,

- Biên chế sự nghiệp của Trung tâm nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của ngành LĐTBXH, do UBND tỉnh Thanh Hoá thông báo hàng năm . Trước mắt bố trí biên chế được giao đã được xếp mã ngạch viên chức hiện có ở Trung tâm hiện nay .

- Trung tâm được ký hợp đồng lao động, cộng tác viên, thỉnh giảng để tổ chức dạy nghề theo Luật lao động và các quy định hiện hành .

- Trụ sở của Trung tâm đặt tại trụ sở hiện có, hướng tới sẽ đầu tư xây dựng trụ sở mới tại vị trí khác .

- Giám đốc Sở Lao động TBXH có trách nhiệm chủ trì cùng các ngành chức năng chỉ đạo Trung tâm chuyển đổi và củng cố trung tâm, giao toàn bộ đất đai, tài sản, công nợ ( nếu có) cho Trung tâm giới thiệu việc làm tiếp tục quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: LĐTBXH, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Trung tâm giới thiệu việc làm, các ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3/QĐ;
- Lưu: VT, VX.
QĐtlttgtvlàmu208

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 570/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu570/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2008
Ngày hiệu lực12/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 570/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 570/QĐ-UBND 2008 thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 570/QĐ-UBND 2008 thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu570/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýVương Văn Việt
       Ngày ban hành12/03/2008
       Ngày hiệu lực12/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 570/QĐ-UBND 2008 thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 570/QĐ-UBND 2008 thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa