Quyết định 2528/QĐ-UBND

Quyết định 2528/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2528/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2528/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định s 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 177/TTr-SNN-TC ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tnh Bình Phước giai đoạn 2014 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Anh Minh             - PCT UBND tỉnh                       - Trưởng Ban;

2. Ông Trần Văn Lộc                  - GĐ S NN&PTNT                    - Phó Ban TT;

3. Ông Phạm Khắc Toán            - Phó CHT BCHQS tnh              - Phó Ban;

4. Ông Lê Đa Tịnh                      - Phó CHT BCH BĐBP tnh         - Phó ban;

5. Ông Lê Trường Sơn              - TP CSPCTP về MT CA tỉnh      - Phó ban;

Các ủy viên gồm:

1. Ông Trần Văn Mi                    - GĐ S Tài chính;

2. Ông Võ Văn Mãng                 - GĐ Sở LĐTB&XH;

3. Ông Nguyễn Văn Hiếu            - PGĐ Sở Công thương;

4. Ông Lê Tấn Nam                    - PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Trương Văn Phúc           - PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Ông Nguyễn Thành Long        - PGĐ Đài Phát thanh và Truyền hình;

7. Ông Nguyễn Thanh Bình         - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng;

8. Ổng Nguyễn Văn Tặng           - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú;

9. Ông Nguyễn Gia Hòa             - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh;

10. Ông Nguyễn Văn Lâm          - Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản;

11. Ông Nguyễn Xuân Hoan       - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập;

12. Ông Hoàng Xuân Lương      - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long;

13. Ông Diệp Hoàng Thu           - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp;

14. Ông Lê Văn Tánh                 - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

15. Ông Bùi Việt Hà                   - PGĐ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Mời các ông tên sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Ông Đỗ Đại Đồng                  - PCT UBMTTQVN tỉnh Bình Phước;

2. Ông Nguyễn Lương Nhân      - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

3. Ông Hoàng Thanh Dũng         - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011-2020, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện các vấn đề sau:

a) Chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn, hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

b) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách, vn đầu tưđề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các dự án phát triển rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án phát triển rừng; sơ kết tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trình Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thông qua kế hoạch phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của tỉnh.

3. Điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chng phá rừng, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật.

4. Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng trình Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Đề nghị khen thưởng (hoặc kỷ luật) đối với tập thể, cá nhân có thành tích (hoặc vi phạm) trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 3. Tổ chc thực hiện

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử dụng bộ máy của Sở để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thtrưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 5;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (03 bản);
- Sở Nội vụ (03 bản);
- LĐVP, Ph
òng NC - NgV, KTN;
- Lưu: VT(Đ.Th
ng QĐ 61).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2528/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2528/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2016
Ngày hiệu lực07/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2528/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2528/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2528/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2528/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành07/10/2016
       Ngày hiệu lực07/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2528/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2528/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước 2016

           • 07/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực