Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Bình Phước 2014 - 2020 đã được thay thế bởi Quyết định 2528/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng Bình Phước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 07/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Bình Phước 2014 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 12/TTr-SNN ngày 17/02/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 253/TTr-SNV ngày 28/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trên cơ sở sáp nhập Ban Chỉ đạo Bảo vệ rừng tỉnh với Ban Điều hành Dự án trồng mới 05 triệu ha rừng tỉnh gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi

- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

- Trưởng Ban;

2. Ông Trần Văn Lộc

- Phó GĐ Sở NN&PTNT

- Phó Trưởng Ban TT;

3. Ông Trần Minh Quân

- Phó CHT Bộ CHQS tỉnh

- Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Văn Lâm

- Phó CNHC, Bộ CHBĐBP tỉnh

- Phó Trưởng Ban;

5. Ông Trà Văn Hồng

- TP.CSĐTTP về Môi trường, Công an tỉnh

- Phó TB;

Các Ủy viên gồm:

1. Ông Trương Văn Phúc

- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

2. Ông Trần Văn Mi

- Phó Giám đốc Sở Tài chính;

3. Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Phó Giám đốc Sở Công Thương;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình

- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Võ Văn Mãng

- Phó Giám đốc Sở Lao động, TB&XH;

6. Ông Nguyễn Thành Chương

- Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú;

7. Ông Hoàng Nhật Tân

- Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh;

8. Ông Nguyễn Hoàng Minh

- Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản;

9. Ông Bùi Quốc Minh

- Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập;

10. Ông Trịnh Công Sơn

- Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng;

11. Ông Hoàng Xuân Lương

- Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long;

12. Ông Nguyễn Văn Ách

- Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp

13. Ông Nguyễn Thành Long

- Phó Giám đốc Đài Phát thanh và TH tỉnh

14. Ông Đặng Hà Giang

- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

15. Ông Lê Văn Tánh

- Q.Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

16. Ông Nguyễn Minh Chiến

- Q.Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp;

17. Ông Vương Văn Hào

- Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp;

18. Ông Bùi Việt Hà

- Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Mời các ông có tên sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Quang Tiên

- Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Ông Huỳnh Thanh

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

3. Ông Phạm Kim Trọng

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh;

4. Ông Hoàng Thanh Dũng

- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chỉnh phủ về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011-2020. Trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện các vấn đề sau:

a) Chỉ đạo, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng trung hạn và hàng năm; phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

b) Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách, vốn đầu tư và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các dự án phát triển rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án phát triển rừng; sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trình Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Thông qua kế hoạch phân bổ nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của tỉnh.

3. Điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu chữa cháy rừng, đấu tranh chống phá rừng, buôn bán lâm sản, động vật rừng trái pháp luật.

4. Chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản; phòng cháy, chữa cháy rừng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

5. Đề nghị khen thưởng (hoặc kỷ luật) đối với tập thể, cá nhân có thành tích (hoặc vi phạm) trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử dụng bộ máy của cơ quan mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo;

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22/05/2012 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ rừng tỉnh.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 - 2020, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 5;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT (T-QD37-4/3).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 569/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu569/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 569/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Bình Phước 2014 - 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Bình Phước 2014 - 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu569/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành21/03/2014
       Ngày hiệu lực21/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Bình Phước 2014 - 2020

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng Bình Phước 2014 - 2020