Quyết định 2534/QĐ-UBND

Quyết định 2534/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2534/QĐ-UBND 2019 Quy trình nhắn tin phòng chống thiên tai đến người dân Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2534/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH NHẮN TIN SMS PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ĐẾN NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật, phòng chống thiên tai;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 750/STTTT-BCVT ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Quy trình nhắn tin SMS phòng, chống thiên tai được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cảnh báo sớm, thông báo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, nhanh chóng đến người dân; giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế tối đa ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung thực hiện tin nhắn SMS về phòng, chống thiên tai

1. Hình thức: Tin nhắn SMS Brandname, miễn phí.

2. Quy trình: Theo sơ đồ sau:

Trong đó:

(1): Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) gởi nội dung tin nhắn cần gởi đến các doanh nghiệp viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông theo Biểu mẫu 01 qua email và gọi điện thông báo, xác nhận cho các doanh nghiệp. Sau mỗi đợt thiên tai tổng hợp các nội dung đã yêu cầu nhắn tin và gửi theo đường văn bản để các doanh nghiệp lưu trữ.

Doanh nghiệp viễn thông xác nhận đã nhận được văn bản cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông theo một trong các phương thức tin nhắn, điện thoại, email, fax.

(2): Doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhắn tin đến người dân. Thời gian thực hiện tối đa 03 giờ từ lúc doanh nghiệp nhận được văn bản từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

(3): Sau khi hoàn tất việc nhắn tin, doanh nghiệp viễn thông thực hiện báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông theo Biểu mẫu 02.

3. Đối tượng nhận tin: Thuê bao di động của người dân ở các khu vực trên địa bàn tỉnh (khu vực cụ thể do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu theo xã, huyện).

4. Loại tin: tin nhắn Brandname không dấu, tối đa 160 ký tự.

5. Quy định sử dụng Brandname

Tên Brandname: UBND_QNAM

Brandname UBND_QNAM là Alias nhắn tin chính thức của UBND tỉnh Quảng Nam sử dụng cho nhắn tin phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhắn tin cho các hoạt động, sự kiện khác của tỉnh.

Doanh nghiệp viễn thông chỉ dùng Brandname UBND_QNAM để nhắn tin khi có yêu cầu của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về nhắn tin phòng, chống thiên tai và khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông về nhắn tin khác.

Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đăng ký Brandname UBND_QNAM theo quy định.

6. Thông tin đầu mối liên hệ: Thông tin đầu mối liên hệ của mỗi đơn vị được đính kèm tại Phụ lục 01. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm theo dõi, bổ sung thông tin đầu mối liên hệ của các đơn vị khi có thay đổi.

III. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Chủ trì cung cấp các nội dung về tin nhắn phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh đến các doanh nghiệp viễn thông để thực hiện nhắn tin đến người dân.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bộ sung quy trình cho phù hợp với thực tế.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền về Brandname nhắn tin phòng, chống thiên tai của tỉnh đến với người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thiết lập hạ tầng thông tin, tổ chức thực hiện nhắn tin SMS phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc, điều chỉnh, bổ sung quy trình cho phù hợp với thực tế triển khai.

Tổ chức tuyên truyền về Brandname nhắn tin phòng, chống thiên tai của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với người dân.

3. Các doanh nghiệp viễn thông

Thiết lập hệ thống hạ tầng thông tin sẵn sàng đáp ứng công tác nhắn tin SMS phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện nhắn tin về tình hình thời tiết, bão lụt, thiên tai đến người dân khi nhận được thông báo từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo đúng quy trình, nhanh chóng và kịp thời.

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhắn tin về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, theo dõi.

Báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhắn tin về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý; đảm bảo hiệu quả việc nhắn tin trong các tình huống công tác phòng, chống thiên tai xảy ra.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc: Viễn thông Quảng Nam, Mobifone Quảng Nam, Viettel Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Viễn thông Quảng Nam, Mobifone Quảng Nam, Viettel Quảng Nam;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

PHỤ LỤC 01

ĐẦU MỐI LIÊN HỆ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẮN TIN SMS PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /8/2019 của UBND tỉnh)

TT

Tên

Chức vụ

Số cố định

Số di động

Email

I. Sở thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3811758

Fax: 0235.3811759

1

Phạm Hồng Quảng

Giám đốc

 

0905048555

[email protected]

2

Phạm Thị Ngọc Quyên

Phó Giám đốc

 

0914239151

[email protected]

3

Nguyễn Văn Hiệu

PTP BCVT

02353820999

0983198737

[email protected]

II. Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh

Địa chỉ: 117 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852481

Fax: 0235.3852476

1

Trương Xuân Tý

Chánh văn phòng

 

0913427266

[email protected]

 

Nguyễn Ngọc Khải

Văn phòng thường trực

02353852473

0975797121

[email protected]

 

Đỗ Thị Phượng

Văn phòng thường trực

02353852473

0984425427

[email protected]

III. Mobifone Quảng Nam

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3838868

Fax: 0235.3838869

1

Nguyễn Hải Nguyên

Phó Giám đốc

 

0905236236

Nguye[email protected]

2

Nguyễn Trần Hiền Vi

Chuyên viên

02353818898

0935373538

[email protected]

IV. Viễn thông Quảng Nam

Địa chỉ: 02A Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3831111

Fax: 0235.3831111

1

Nguyễn Văn Quốc

PGĐ TT Kinh doanh

02353819819

0914104333

[email protected]

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Chuyên viên

02353821111

0948737737

[email protected]

V. Viettel Quảng Nam

Địa chỉ: 121 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.6250006

Fax: 0235.6250006

1

Đồng Xuân Minh

Giám đốc

 

01685101111

[email protected]

2

Đoàn Thị Lệ

Chuyên viên

 

0972735009

[email protected]

 

Biểu mẫu 01

THÔNG TIN VỀ PCTT&TKCN CẦN GỞI QUA HỆ THỐNG SMS
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /8/2019 của UBND tỉnh)

Nơi gởi: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Nơi nhận: Các doanh nghiệp viễn thông

Thời điểm gởi: …h…, ngày …/…/……

Nội dung tin nhắn

(độ dài không quá 160 kí tự không dấu)

Nơi nhận

Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp

Khu vực bị ảnh hưởng gián tiếp

1

2

3

 

- Huyện:… , gồm các xã:…

- Huyện:…, gồm các xã:…

- Huyện:… , gồm các xã:…

- Huyện:… , gồm các xã:…

Giải thích:

1: Nội dung tin nhắn PCTT&TKCN cần gởi SMS, không quá 160 kí tự không dấu.

2: Ghi rõ tên các xã của huyện bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong trường hợp cả huyện bị ảnh hưởng thì ghi toàn huyện. Thứ tự ưu tiên được sắp xếp từ trên xuống dưới.

3: Ghi rõ tên các xã của huyện bị ảnh hưởng gián tiếp. Trong trường hợp cả huyện bị ảnh hưởng thì ghi toàn huyện.

 

Biểu mẫu 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHẮN TIN PCTT&TKCN
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /8/2019 của UBND tỉnh)

Nơi gởi: Doanh nghiệp viễn thông ……………..

Nơi nhận: Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Thời điểm gởi: …h…, ngày …/…/……

Nội dung tin nhắn

Thời điểm hoàn tất việc nhắn tin

Tổng số tin nhắn đã gởi

Trong đó

Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp

Khu vực bị ảnh hưởng gián tiếp

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1: Nội dung tin nhắn SMS doanh nghiệp đã gởi đi.

2: Thời điểm doanh nghiệp hoàn tất việc nhắn tin: bao gồm ngày và giờ

3: Tổng số tin nhắn SMS doanh nghiệp đã gởi

4: Số thuê bao tại khu vực vị ảnh hưởng trực tiếp nhận được. Liệt kê theo xã, ví dụ: xã A: 200 thuê bao, xã B 250 thuê bao. Nếu toàn huyện nhận tin nhắn thì ghi số lượng của toàn huyện, ví dụ: huyện Thăng Bình: 100.000 thuê bao.

5: Số thuê bao tại khu vực bị ảnh hưởng gián tiếp nhận được. Liệt kê theo xã, ví dụ: xã C: 200 thuê bao, xã D: 300 thuê bao… Nếu toàn huyện nhận tin nhắn thì ghi số lượng của toàn huyện, ví dụ: huyện Thăng Bình: 100.000 thuê bao.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2534/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2534/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2019
Ngày hiệu lực07/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2534/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2534/QĐ-UBND 2019 Quy trình nhắn tin phòng chống thiên tai đến người dân Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2534/QĐ-UBND 2019 Quy trình nhắn tin phòng chống thiên tai đến người dân Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2534/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành07/08/2019
        Ngày hiệu lực07/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2534/QĐ-UBND 2019 Quy trình nhắn tin phòng chống thiên tai đến người dân Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2534/QĐ-UBND 2019 Quy trình nhắn tin phòng chống thiên tai đến người dân Quảng Nam

            • 07/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực