Quyết định 2539/QĐ-UBND

Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 2539/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản Bình Chánh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện Bình Chánh;

Xét Tờ trình số 406/TTr-TP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 -2018 ính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 12038/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lữ

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BTHUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN BAN HÀNH KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014 - 2018
 (Đính kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

I. Lĩnh vực Giáo dục

1

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân huyện Bình Chánh

4/7/2011

Hết hiệu lực

2

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND Ngày 01/7/2011

Về sửa đổi bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

7/8/2011

Hết hiệu lực

3

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND Ngày 20/7/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

2/27/2011

Hết hiệu lực

II. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

1

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

5/21/2010

Hết hiệu lực

2

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND Ngày 23/9/2011

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

9/30/2011

Hết hiệu lực

VII. Lĩnh vực Tư pháp

1

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND Ngày 14/5/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

5/21/2010

Hết hiệu lực

VIII. Lĩnh vực Lao động Thương binh - Xã hội

1

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND Ngày 04/4/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

4/11/2011

Hết hiệu lực

XI. Lĩnh vực thuộc Thanh tra huyện

1

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND Ngày 14/5/2010

Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

5/21/2010

Hết hiệu lực

XII. Lĩnh vực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện

1

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND Ngày 25/5/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tchức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

6/1/2010

Hết hiệu lực

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

Tổng cộng: 09 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRẤN BAN HÀNH KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014 - 2018
ính kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

I. Lĩnh vực tư pháp

1

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

Bị bãi bỏ một phần bởi quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

1/16/2018

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

Tng cộng: 01 văn bản

 

Mu số 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014 - 2018
 (Đính kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

I. Lĩnh vực Giáo dục

1

Quyết định

05/2007/QĐ- UBND Ngày 9/2/2007

Về việc ban hành chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, giáo dục trên địa bàn huyện Bình Chánh

16/02/2007

Còn hiệu lực

2

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân huyện Bình Chánh

07/01/2008

Còn hiệu lực

3

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 24/01/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

2/1/2018

Còn hiệu lực

II. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

1

Quyết định

06/2007/QĐ- UBND Ngày 6/3/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

13/3/2007

Còn hiệu lực

2

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND Ngày 12/5/2015

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục kiểm đếm bắt buộc hiện trạng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Bình Chánh

19/5/2015

Còn hiệu lực

3

Chỉ thị

03/2010/CT- UBND Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

17/6/2010

Còn hiệu lực

4

Chỉ thị

04/2010/CT- UBND Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh

17/6/2010

Còn hiệu lực

5

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

07/01/2008

Còn hiệu lực

6

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND Ngày 06/6/2012

Về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 10/6/2010

13/06/2012

Còn hiệu lực

7

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND Ngày 10/11/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

11/20/2017

Còn hiệu lực

III. Lĩnh vực Kinh tế

1

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

27/9/2010

Còn hiệu lực

2

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 -2015

22/9/2011

Còn hiệu lực

3

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

22/9/2011

Còn hiệu lực

4

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Qui Đức, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

22/9/2011

Còn hiệu lực

5

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

22/9/2011

Còn hiệu lực

6

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND Ngày 13/10/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND , Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

20/10/2011

Còn hiệu lực

7

Chỉ thị

02/2011/CT- UBND Ngày 14/01/2011

Về tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

21/1/2011

Còn hiệu lực

8

Chỉ thị

05/2011/CT- UBND Ngày 16/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

23/3/2011

Còn hiệu lực

9

Chỉ thị

07/2011/CT- UBND Ngày 4/7/2011

Về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng

11/07/11

Còn hiệu lực

10

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND Ngày 3/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

10/03/11

Còn hiệu lực

IV. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội

1

Quyết định

11/2012/QĐ- UBND Ngày 7/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

14/10/2012

Còn hiệu lực

2

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/07/08

Còn hiệu lực

3

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

07/04/11

Còn hiệu lực

V. Lĩnh vực Quản lý đô thị

1

Chỉ thị

03/2010/CT- UBND Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

17/6/2010

Còn hiệu lực

2

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

27/9/2010

Còn hiệu lực

3

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

07/4/2011

Còn hiệu lực

4

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 28/5/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

06/04/2014

Còn hiệu lực

VI. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

1

Chỉ thị

10/2012/CT- UBND Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

20/9/2012

Còn hiệu lực

2

Quyết định

07/2007/QĐ- UBND Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Hành chính sự nghiệp

27/9/2007

Còn hiệu lực

3

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại cơ quan hành chính sự nghiệp

27/9/2007

Còn hiệu lực

4

Quyết định

04/2008/QĐ- UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/07/08

Còn hiệu lực

5

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND Ngày 03/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

10/03/11

Còn hiệu lực

6

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND Ngày 15/12/2011

Ban hành Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/12/2011

Còn hiệu lực

VII. Lĩnh vực Tư pháp

1

Chỉ thị

03/2013/CT- UBND Ngày 6//9/2013

Về nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh

13/9/2013

Còn hiệu lực

2

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

07/01/2008

Còn hiệu lực

3

Quyết định

02/2016/QĐ-UBND Ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

08/03/2016

Còn hiệu lực

4

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 04/01/2018

Bãi bỏ một phần Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Bình Chánh

16/01/2018

Còn hiệu lực

VIII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

1

Quyết định

06/2008/QĐ- UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/07/08

Còn hiệu lực

2

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 22/5/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

01/06/2018

Còn hiệu lực

IX. Lĩnh vực thuộc Phòng Nội vụ

1

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, T dân ph trên địa bàn huyện Bình Chánh

11/04/2011

Còn hiệu lực (Đề xuất thay thế)

2

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND Ngày 16/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân huyện với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện.

23/6/2014

Còn hiệu lực

3

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND Ngày 05/8/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

12/08/16

Còn hiệu lực

4

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND Ngày 25/10/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh

11/01/2015

Còn hiệu lực (Đề xuất thay thế)

5

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

07/01/2008

Còn hiệu lực

X. Lĩnh vực thuộc Phòng Y tế

1

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

07/01/2008

Còn hiệu lực

2

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

04/07/2011

Còn hiệu lực

XI. Lĩnh vực thuc Thanh tra huyện

1

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/07/08

Còn hiệu lực

2

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND Ngày 14/7/2017

Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

7/21/2017

Còn hiệu lực

XII. Lĩnh vực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện

1

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND Ngày 24/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

07/01/2008

Còn hiệu lực

2

Chỉ thị

07/2012/CT-UBND Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh

5/21/2012

Còn hiệu lực

3

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 03/7/2017

Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

10/7/2017

Còn hiệu lực

4

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 14/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND huyện

3/22/2018

Còn hiệu lực

XIII. Lĩnh vực khác

1

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND Ngày 6/5/2008

Về tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

13/5/2008

Còn hiệu lực

2

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Huyện

21/5/2012

Còn hiệu lực

3

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND Ngày 31/3/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh

04/07/2006

Còn hiệu lực

4

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND Ngày 4/5/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh

05/11/2006

Còn hiệu lực

5

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

21/05/2010

Còn hiệu lực

6

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

21/5/2010

Còn hiệu lực

7

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND Ngày 14/3/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh

21/3/2012

Còn hiệu lực

8

Quyết định

04/2016/QĐ-UBND Ngày 30/9/2016

Bãi bỏ Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 30/9/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

10/07/2016

Còn hiệu lực

9

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 05/01/2017

Bãi bỏ Chỉ thị số 08/2011/CT- UBND Ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

01/12/2017

Còn hiệu lực

10

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 16/6/2017

Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

6/23/2017

Còn hiệu lực

C. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

1

0

0

0

0

0

Tổng cộng: 62 văn bản

 

Mu số 06

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐI, BSUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - THỊ TRN BAN HÀNH KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2014 - 2018
ính kèm theo Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH

1

0

0

0

0

0

I. Lĩnh vực Quản lý đô thị

1

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND Ngày 28/5/2014

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

4/6/2014

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

II. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

1

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

20/9/2012

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

III. Lĩnh vực thuc Phòng Nội vụ

1

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND Ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

4/11/2011

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

2

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND Ngày 25/10/2015

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Bình Chánh

1/11/2015

Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRN BAN HÀNH

 

1

0

0

0

0

0

Tổng cộng: 04 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2539/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2539/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo15/04/2019
Số công báoTừ số 32 đến số 33
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2539/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2539/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản Bình Chánh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2539/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản Bình Chánh Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2539/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hoá văn bản Bình Chánh Hồ Chí Minh

          • 15/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/04/2019

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/03/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực