Quyết định 2542/QĐ-UBND

Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2542/QĐ-UBND 2007 phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2542/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tống the phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Xét đề nghị của Sở Ke hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1003/TTr- KH&ĐT ngày 26/10/2007 về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là quy hoạch), với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

- Đánh giá thực trạng về mạng lưới và tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2004 - 2007, dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh xăng dầu đến năm 2020;

- Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu đến năm 2020 phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan; đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các điều kiện về kinh doanh xăng dầu theo quy định của Nhà nước và thực hiện văn minh thương mại.

2. Quy hoạch mạng lưới Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

a. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

Đến năm 2010, dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh khoảng 118.250 m3; đến năm 2015 là 212.000 m3 và đến năm 2020 là 321.300 m3.

b. Quy hoạch mạng lưới Cửa hàng xăng dầu:

- Số cửa hàng hiện có đến 31/7/2007: Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 94 cửa hàng.

- Quy hoạch đến năm 2020: Toàn tỉnh có 196 cửa hàng, gồm:

+ Giữ nguyên theo quy hoạch cũ: 37 cửa hàng đủ điều kiện; cải tạo, nâng cấp 42 cửa hàng và 51 cửa hàng quy hoạch;

+ Quy hoạch bổ sung: 66 cửa hàng;

- Từ nay đến năm 2010, thực hiện di dời, xoá bỏ 15 cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định (về vị trí, diện tích, an toàn giao thông...).

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Các giải pháp thực hiện:

a. UBND Các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng xăng dầu chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn dành quỹ đất để xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu; bố trí địa điểm, diện tích đất phù hợp với quy hoạch, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh kinh doanh xăng dầu; thực hiện xoá bỏ, di dời các cửa hàng không đủ điều kiện về kinh doanh xăng dầu trước ngày 31/12/2010.

b. Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

c. về vốn đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu: Do các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tự bố trí; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cửa hàng hiện đại, có các dịch vụ phụ trợ phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Điều 2. Giao Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã công bố công khai quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1432/QĐ-ƯB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh; -Lưu VT 11028, VP4, VP5,
TN/16/TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

PHỤ LỤC 1

HIỆN TRẠNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NGÀY 31/07/2007
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 2542/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM

I

HUYỆN GIA VIỄN

1

DNTN Ninh Dân

CHXD Gia Lập

ĐT477- xã Gia Lập

2

CNXD Ninh Bình

CHXD Gia Phú

ĐT477- xã Gia Phú

3

DNTN Lành Luyến

CHXD Gia Phú

ĐT477- xã Gia Phú

4

DNTN Nhật Lan

CHXD Gia Phú

ĐT477- xã Gia Phú

5

Cty CP đá Gia Thanh

CHXD Gia Thanh

xã Gia Thanh

6

Chi nhánh PETEC

CHXD Gia Thanh

QL1- xã Gia Thanh

7

CNXD Ninh Bình

CHXD Gia Trấn

QL1- xã Gia Trấn

8

DNTN XD Gia Vân

CHXD Gia Vân

ĐT477- xã Gia Vân

9

DNTN Tuyết Cường

CHXD Tuyết Cường

ĐT477- TT Me

10

CNXD Ninh Bình

CHXD Gia Tân

ĐT477- xã Gia Tân

11

DNTN Cạnh Định

CHXD Gia Lạc

xã Gia Lạc

12

CNXD Ninh Bình

CHXD TT Me

Đường tránh -Thị trấn Me

II

HUYỆN HOA LƯ

1

CNXD Ninh Bình

CHXD Ninh Mỹ

QL1- xã Ninh Mỹ

2

DNTN Minh Thắm

CHXD Ninh Vân

xã Ninh Vân

3

DNTN Bùi Phương

CHXD Trường Yên

xã Trường Yên

III

HUYỆN KIM SƠN

1

DNTN Tiên Dịu

CHXD Ân Hoà 1

QL10- xã Ân Hoà

2

DNTN Tạo Nga

CHXD Ân Hoà 2

QL10- xã Ân Hoà

3

TNHH Nga Hải

CHXD Đồng Hướng

QL10- xã Đồng Hướng

4

DNTN Phi Hùng Sơn

CHXD Cồn Thoi

ĐT481- xã Cồn Thoi

5

DNTN Hổng Vân

CHXD Chính Tâm

ĐT481D- xã Chính Tâm

6

DNTN Khánh Thành

CHXD Kim Đông

ĐT481-xã Kim Đông

7

TNHH Cường Thịnh

CHXD Cường Thịnh

xã Quang Thiện

8

DNTN Lai Thành

CHXD Lai Thành

QL10- xã Lai Thành

9

DNTN Ngọc Tú

CHXD Lai Thành

QL10- xã Lai Thành

 

DNTN Hiện Nga

CHXD Sơn Hà

QL12B- xã Sơn Hà

 

DNTN.Ngọc Hân

CHXD Thạch Bình

ĐT479B- xã Thạch Bình

 

DNTN Quang Chiến

CHXD TT Nho Quan

QL12B- TT Nho Quan

10

DNTN Liên Hoà

CHXD Xích Thổ

ĐT479- xã Xích Thổ

11

DNTN Hoàng Nga

CHXD Văn Phú

QL12B - xã Văn Phú

12

CNXD Ninh Bình

CHXD Quảng Lạc

QL12B- xã Quảng Lạc

13

DNTN Trung Thành

CHXD Văn Phong

QL12B- xã Văn Phong

VI

THỊ XÃ TAM ĐIỆP

1

DNTN Hoà Mây

CHXD Đông Sơn

xã Đông Sơn

2

Cty vận tải Ôtô số 4

CHXD Tam Điệp

QLl-P.Bắc Sơn

3

Chi nhánh PETEC

CHXD Nam Sơn

QL1- P.Nam Sơn

4

CNXD Ninh Bình

CHXD Đồng Giao

QL1- P.Nam Sơn

5

Cty CPTPXK ĐG

CHXD Đồng Giao

QL1-Trung Yên- P.Trung Sơn

6

Quân đoàn 1

CHXD Quân đội

QL1- xã Yên Bình

7

CNXD Ninh Bình

CHXD Tam Điệp

QL1- xã Yên Bình

8

Cty CP đá ĐG

CHXD Đồng Giao

QL1-P. Nam Sơn

9

DNTN Linh Anh

CHXD Chi Lăng

Đường Chi Lăng- xã Quang Sơn

10

DNTN Hoà Mây

CHXD Hoà Mây 2

QL12B- xã Yên Sơn

VII

HUYỆN YÊN KHÁNH

1

DNTN Thành Ngọc

CHXD Khánh Hồng

ĐT481B- xã Khánh Hồng

2

DNTN Trường Phong

CHXD Khánh Mậu

ĐT481B- xã Khánh Mậu

3

Ông Phượng

CHXD Khánh Thiện

ĐT481B- xã Khánh Thiện

4

TNHH Thành Tiến

CHXD Khánh Thành

ĐT481C- xã Khánh Thành

5

DNTN Duy Hiệu

CHXD Khánh Trung

ĐT481C- xã Khánh Trung

6

DNTN Đức Nam

CHXD Khánh An

QL10- xã Khánh An

7

DNTN Thành Tiến

CHXD Khánh Nhạc

QL10- xã Khánh Nhạc

8

CNXD Ninh Bình

CHXD Yên Ninh

QLlO-TTYên Ninh

9

Chi nhánh PETEC

CHXD Khánh Ninh

QL10-TT Yên Ninh

10

DNTN Minh Ngọc

CHXD Khánh Nhạc

QL10- xã Khánh Nhạc

11

DNTN Hồng Nhẫn

CHXD Khánh Cường

Nam Cường- xã Khánh Cường

12

DNTN Anh Nghĩa

CHXD Khánh Cư

QL10- xã Khánh Cư

13

DNTN Quốc Trung

CHXD Đò 10

Xóm 18- xã Khánh Thành

14

TNHH Nam Thoa

CHXD Khánh Hoà

QL10- xã Khánh Hoà

 

PHỤ LỤC 2A

TỔNG HỢP CỬA HÀNG XĂNG DẦU DI DỜI, XÓA BỎ ĐẾN NĂM 2010

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM

I

HUYỆN GIA VIỄN

1

DNTN Nhật Lan

CHXD Gia Phú

ĐT477- xã Gia Phú

II

HUYỆN HOA LƯ

1

DNTN Minh Thắm

CHXD Ninh Vân

xã Ninh Vân

III

HUYỆN KIM SƠN

1

DNTN Ngọc Tú

CHXD Lai Thành

QL10- xã Lai Thành

2

TNHH Cường Thịnh

CHXD Cường Thịnh

xã Quang Thiện

IV

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

1

CNXD Ninh Binh

CHXD Đông Thành

QL1A- P.Đông Thành

2

CNXD Ninh Bình

CHXD Núi Thuý

P.Thanh Bình

3

XN xe khách NB

CHXD bến xe NB

QL10- P.Thanh Bình

4

Cty CP VTNN NB

CHXD Nam Bình

QL1A- P.Ninh Phong

5

Tỉnh đội Ninh Bình

CHXD Quân đội

QL1A-P. Ninh Phong

V

HUYỆN NHO QUAN

1

DNTN Thế Anh

CHXD Gia Lâm

ĐT479- xã Gia Lâm

2

DNTN Sinh Lực

CHXD Lạc Vân

ĐT479- xã Lạc Vân

VI

HUYỆN YÊN KHÁNH

1

DNTN Hồng Nhẫn

CHXD Khánh Cường

xã Khánh Cường

2

Ông Phượng

CHXD Khánh Thiện

ĐT481B- xã Khánh Thiện

3

TNHH Thành Tiến

CHXD Khánh Thành

ĐT481C- xã Khánh Thành

4

DNTN Minh Ngọc

CHXD Khánh Nhạc

QL10- xã Khánh Nhạc

Tổng số: 15 cửa hàng

 

PHỤ LỤC 2B

TỔNG HỢP CỬA HÀNG XĂNG DẦU CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐẾN NĂM 2020

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM

I

HUYỆN GIA VIỄN

1

DNTN Tuyết Cường

CHXD Tuyết Cường

ĐT477- TT Me

2

DNTN Ninh Dân

CHXD Gia Lập

ĐT477- xã Gia Lập

3

DNTN Lành Luyến

CHXD Gia Phú

ĐT477- xã Gia Phú

4

Cty CP đá Gia Thanh

CHXD Gia Thanh

xã Gia Thanh

5

DNTN Cạnh Định

CHXD Gia Lạc

xã Gia Lạc

II

HUYỆN HOA LƯ

1

DNTN Bùi Phương

CHXD Trường Yên

xã Trường Yên

III

HUYỆN KIM SƠN

1

DNTN Phi Hùng Sơn

CHXD Cồn Thoi

ĐT481- xã Cồn Thoi

2

DNTN Hùng Dũng

CHXD Bình Minh

ĐT481- TT Bình Minh

3

DNTN Tạo Nga

CHXD Ân Hoà 2

QL10- xã Ân Hoà

4

TNHH Nga Hải

CHXD Đồng Hướng

QL10- xã Đổng Hướng

5

DNTN Hổng Vân

CHXD Chính Tâm

ĐT481D- xã Chính Tâm

6

DNTN Khánh Thành

CHXD Kim Đông

ĐT481- xã Kim Đông

7

DNTN Lai Thành

CHXD Lai Thành

QL10- xã Lai Thành

8

DNTN Dương Tài Ngân

CHXD Văn Hải

ĐT481- xã Văn Hải

9

DNTN Minh Hoạt

CHXD Yên Lộc

QL10- xã Yên Lộc

10

DNTN Hiển Đăng

CHXD Hiển Đăng

xã Kim Đông

11

DNTN Toàn Hằng

CHXD Toàn Hằng 1

Trì Chính- TT Phát Diệm

12

DNTN Quốc Sửu

CHXD Quốc Sửu

xã Kim Tân

IV

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

1

Công an tỉnh NB

CHXD Thanh Bình

QL10- P.Thanh Bình

2

Chi nhánh PETEC

CHXD Nam Bình

QL1A- P.Nam Bình

3

CNXD Ninh Bình

CHXD Ninh Phúc

QL10- xã Ninh Phúc

4

DNTN Thành Trung

CHXD Quang Trung

QL1A- P.Ninh Phong

5

DNTN Hợp Thịnh

CHXD Hợp Thịnh

QL1A- P.Ninh Khánh

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2C

CỬU HÀNG XĂNG DẦU GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG ĐẾN NĂM 2020

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN CỬA HÀNG

ĐỊA ĐIỂM

I

HUYỆN GIA VIỄN

1

CNXD Ninh Bình

CHXD Gia Phú

ĐT477- xã Gia Phú

2

Chi nhánh PETEC

CHXD Gia Thanh

QL1- xã Gia Thanh

3

CNXD Ninh Bình

CHXD Gia Trấn

QL1- xã Gia Trấn

4

DNTN XD Gia Vân

CHXD Gia Vân

ĐT477- xã Gia Vân

5

CNXD Ninh Bình

CHXD Gia Tân

ĐT477- xã Gia Tân

6

CNXD Ninh Bình

CHXDTT Me

Đường tránh Thị trấn Me

II

HUYỆN HOA Lư

1

CNXD Ninh Binh

CHXD Ninh Mỹ

QL1- xã Ninh Mỹ

III

HUYỆN KIM SƠN

1

DNTN Tiên Dịu

CHXD Ân Hoà 1

QL10- xã Ân Hoà

2

CNXD Ninh Bình

CHXD Kim Sơn

TT Phát Diệm

3

DNTN Toàn Hằng

CHXD Toàn Hằng 2

ĐT481- xã Định Hoá

4

CNXD Ninh Bình

CHXD Ân Hoà

QLlO-xã Ân Hoà

IV

THÀNH PHỐ NINH BÌNH

1

CNXD Ninh Bình

CHXD Đông Thành

QL10- Đường Lương Văn Thăng

2

CNXD Ninh Bình

CHXD Quang Trung

QL1A- P.Nam Bình

3

XN xe khách NB

CHXD XN Xe khách

QL1B- P.Nam Thành

4

XNTMDKHKMB

CHXD Hàng không

QL1B- P.Nam Thành

5

DNTN Vũ Tính

CHXD Vũ Tính

Sông Đáy- xã Ninh Phúc

6

TNHH Nghĩa Thịnh

CHXD Nghĩa Thịnh

Km72- Sông Đáy- xã Ninh.Phúc

V

HUYỆN NHO QUAN

1

CNXD Ninh Bình

CHXD Đồng Phong

QL12B- xã Đồng Phong

2

DNTN Quang Chiến

CHXD TT Nho Quan

QL12B- TT Nho Quan

3

CNXD Ninh Bình

CHXD Quảng Lạc

QL12B- xã Quảng Lạc

4

DNTN Trung Thành

CHXD Văn Phong

QL12B- xã Văn Phong

VI

THỊ XÃ TAM ĐIỆP

1

CNXD Ninh Bình

CHXD Đồng Giao

QL1- P.Nam Sơn

 

PHỤ LỤC 3

CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUY HOẠCH XÂY DỰNG MỚI ĐẾN 2020

STT

ĐỊA BÀN

ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH

I

HUYỆN GIA VIÊN

1

Xã Gia Tiến

ĐT 477B

2

Xã Gia Tân

Đường Tân Tiến

3

Xã Gia Sinh

ĐT 491

4

Xã Gia Phong

ĐT 477C

5

Xã Gia Phương

ĐT 477B

6

Xã Liên Sơn

ĐT 477C

7

Xã Gia Hoà

ĐT 477B

8

Xã Gia Hưng

Đường Gia Phú - Gia Hưng

9

Xã Gia Sinh

ĐT 491-KV bãi đỗ xe du lịch

10

Xã Gia Tân

Đường trục xã- Thôn Tuỳ Hối

11

Xã Gia Thịnh

ĐT 477- Đường tránh thị trấn Me

12

Xã Gia Thịnh

Đường trục xã- KV bãi đỗ xe Kênh Gà

13

Xã Gia Vượng

ĐT 477- Đường tránh thị trấn Me

14

Xã Gia Xuân

QL1- Xã Gia Xuân

II

HUYỆN HOA LƯ

1

Xã Ninh Giang

QL1- Xã Ninh Giang

2

Xã Ninh Thắng

Đường Tam Cốc - Bích Đông

3

Xã Ninh Hoà

ĐT 491-KV cầu Ninh Hoà

4

Xã Trường Yên

ĐT 491-KV giáp Ninh Hoà

5

Xã Ninh Xuân

ĐT 491B- KV ngã ba đường tỉnh 491B và đường du lịch Tràng An

6

Xã Ninh An

Từ QLl-UBNDxã

7

Xã Ninh Vân

Đường trục xã- KV thôn Tân Dưỡng 2

8

Xã Ninh Vân

Từ Cầu Yên- UBND xã

9

Xã Trường Yên

Đường du lịch Tràng An- Kv bến xe Tràng An

III

HUYẸN KIM SƠN

1

Xã Yên Mật

ĐT 481B- Đoạn Yên Mật- Kiến Thái

2

Xã Văn Hải

Đường Lưu Phương- Cồn Thoi

3

Xã Lai Thành

QL10- Ngã ba Lai Thành

4

Xã Hồi Ninh

ĐT 481D

5

Xã Lưu Phương

Lưu Phương- Kim Tân(Từ khu quy hoạch đô thị- Kim Tân)

6

Xã Kim Mỹ

ĐT 481 (Từ Kim Mỹ- Cồn Thoi)

7

Xã Bình Minh

Đường trục xã(Từ Thị trấn Bình Minh- Kim Hải)

8

Xã Đồng Hướng

Đường tránh QL10 phía Bắc- KV xã Đồng Hướng

15

Xã Yên Hưng

Đường thị trấn Yên Thịnh- Yên Mỹ- Xóm Dò

16

Xã Yên Mạc

ĐT 480- Đông Sơn 2

17

Xã Yên Mỹ

ĐT 480D- KV Chùa Cháy

18

Xã Yên Nhân

ĐT 480E- KV Liên Phương

19

Xã Yên Nhân

Đường Bút- Đò Đức Hậu- Thôn Bình Hải

20

Xã Yên Phú

ĐT 480- KV Cầu Vĩnh Lợi

21

Xã Yên Thái

Đường Yên Lâm- Yên Đồng- KV Hậu Thôn

22

Xã Yên Thắng

Đường Yên Thắng- Yên Hoà- KV Quảng Bình

23

Xã Yên Từ

ĐT 480E- Thôn Quảng Từ

Tổng cộng: 117 cửa hàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2542/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2542/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2007
Ngày hiệu lực01/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2542/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2542/QĐ-UBND 2007 phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2542/QĐ-UBND 2007 phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2542/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
     Người kýĐinh Quốc Trị
     Ngày ban hành01/11/2007
     Ngày hiệu lực01/11/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2542/QĐ-UBND 2007 phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2542/QĐ-UBND 2007 phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Ninh Bình 2020