Quyết định 2561/QĐ-UBND

Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2561/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2561/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng th phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1285/TTr-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2015 (Báo cáo số 1286/BC-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, với các nội dung sau đây:

1. Đưa ra khỏi quy hoạch 01 cửa hàng xăng dầu, gồm:

- Cửa hàng xăng dầu Tiến Ngoan (Quy mô cửa hàng loại III) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

2. Điều chỉnh vị trí quy hoạch 03 cửa hàng xăng dầu:

- Cửa hàng xăng dầu Pác Cam (Quy mô cửa hàng loại III) tại thị trn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên đến vị trí mới thuộc xóm Xa Khao, thị trn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên.

- Cửa hàng xăng dầu Công ty cổ phần thương mại tng hợp Hạ Lang (Quy mô cửa hàng loại III) tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang di dời đến địa điểm mới tại khu vực thuộc địa bàn xã An Lạc (tiếp giáp với thị trấn Thanh Nhật) theo đường tỉnh lộ 207.

- Cửa hàng xăng dầu xã Duyệt Chung, thành phố Cao Bằng (Quy cửa hàng loại III) đến vị trí mới thuộc xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng.

3. Bsung quy hoạch 02 cửa hàng xăng dầu:

- Cửa hàng xăng dầu thuộc xã Hưng Đạo, Hồng Trị, huyện Bảo Lạc dọc Quốc lộ 34.

- Cửa hàng xăng dầu thuộc thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình dọc Quốc lộ 34 (phí đi huyện Bảo Lạc).

4. Việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại các vị trí mới: phải đảm bảo các điều kiện về khoảng cách giữa các cửa hàng và theo đúng các tiêu chí Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký và là bộ phận cấu thành của các Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Điều 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện và thành phố Cao Bằng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (Thực hiện);
-
Bộ Công Thương;
-
TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
-
Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
-
CV: CN, GT, NĐ, XD;
-
Trung tâm TT;
-
Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2561/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực25/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2561/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2561/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2561/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
     Người kýHoàng Xuân Ánh
     Ngày ban hành25/12/2015
     Ngày hiệu lực25/12/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2561/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2561/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng 2015

         • 25/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực