Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 257/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2015 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH SƠN LA BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, gồm 42 văn bản (có 03 Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- BP Lưu trữ, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC 1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

 

 

 

01

Nghị quyết

106/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 69/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2016

02

Nghị quyết

69/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 128/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020

01/01/2016

03

Nghị quyết

40/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Được thay thế bằng Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 tỉnh Sơn La Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

01/10/2015

04

Nghị quyết

63/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Được thay thế bằng Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 tỉnh Sơn La Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020

01/10/2015

05

Nghị quyết

80/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

06

Nghị quyết

94/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

07

Nghị quyết

99/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

Về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

08

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

09

Nghị quyết

51/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2011

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 339/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2015

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành

 

 

 

10

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện,thành phố của tỉnh Sơn La

19/12/2015

11

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

30/5/2015

12

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

16/5/2015

13

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

Về việc Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

16/5/2015

14

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

08/8/2015

15

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sơn La

09/4/2015

16

Quyết định

40/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

09/4/2015

17

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

09/4/2015

18

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

19/12/2015

19

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

19/12/2015

20

Quyết định

36/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

19/12/2015

21

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

19/12/2015

22

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND ngày 20/4/2009

Quy định điền kiệu, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường; trưởng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

19/12/2015

23

Quyết định

33/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trưởng, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

19/12/2015

24

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ

19/12/2015

25

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, Phó các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

14/12/2015

26

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo về môi trường

Được thay thế bằng Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La về quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo về môi trường

12/8/2015

 

DANH MỤC 2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

 

 

 

1

Nghị quyết

76/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

- Điểm 18.4, Khoản 18, Mục I Điều 1;

- Khoản 2, Mục I Điều 1;

- Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 104/2015/NQ-HĐND ngày 15/01/2015 của HĐND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 18.4, Khoản 18, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

- Được thay thế bằng Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Sơn La Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 về việc Quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/02/2015

2

Nghị quyết

65/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La

- Khoản 4, Điều 1;

- Điểm 1.4, Khoản 1, Điểm 2.5, Khoản 2 Điều 2;

Được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ bằng Nghị quyết số 105/2015/NQ-HĐND ngày 15/01/2015 của HĐND tỉnh Sơn La Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển đối với huyện Vân Hồ, huyện Sốp Cộp và thành phố Sơn La

25/01/2015

3

Nghị quyết

77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

- Điều 2

Được thay thế bằng Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Sơn La Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

16/7/2015

4

Nghị quyết

25/2012/NQ-HDND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

- Điểm 2.2, Khoản 2 Điều 1

Được sửa đổi bằng Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Sơn La Sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HDND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh quy định chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tỉnh Sơn La

01/01/2016

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành

 

 

 

5

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Điều 9;

- Điều 10;

- Khoản 1 Điều 11;

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La

10/8/2015

6

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Điểm d, Khoản 1, Điểm e, Khoản 1, Gạch đầu dòng thứ 2, thứ 3, Khoản 2, Điểm a, Khoản 3, Điểm c, Khoản 3, Khoản 5 Điều 10;

- Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Điều 16;

- Điều 17;

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La

19/3/2015

7

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ; thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

- Điều 4;

- Điểm b, Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 Điều 5;

- Điểm đ, Khoản 3, Điểm c, Khoản 4, Điểm a, Khoản 5, Điểm b, Khoản 6, Điểm c, Khoản 6, Khoản 8, Khoản 9 Điều 6;

- Điều 9 ;

- Điểm b, Khoản 1, Khoản 2 Điều 10;

- Khoản 3, Khoản 4 Điều 16;

- Tiêu đề của Điều 17;

Được Sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh

 

20/3/2015

8

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Phụ biểu số 01, 05, 11,

Được Sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí chợ theo Nghị quyết số 76/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định một số khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

01/9/2015

9

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Khoản 2 Điều 3;

- Điều 4;

- Khoản 2 Điều 6

Được Sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Sơn La Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh

04/9/2015

 

DANH MỤC 3

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành

 

 

 

1

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2012

2

Nghị quyết

49/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

3

Nghị quyết

52/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

4

Nghị quyết

53/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2013

5

Nghị quyết

54/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

6

Nghị quyết

55/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách các huyện, thành phố năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

7

Nghị quyết

56/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

Phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 257/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 257/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2015 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu257/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành01/02/2016
       Ngày hiệu lực01/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 257/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2015 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 257/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Sơn La 2015 2016

           • 01/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực