Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND

Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Điều 62 Quyết định 928/2008/QĐ-UBND về Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2575/2008/QĐ-UBND

Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 62 TẠI QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 928/2008/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 3061/TC-VGCS ngày 31 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 62 tại Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế, cụ thể như sau:

"Điều 62.

1. Đối với các Dự án, hạng mục đã được phê duyệt và đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quy định này;

2. Đối với các Dự án, hạng mục đã được phê duyệt và đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa bố trí đất tái định cư thì cho phép điều chỉnh lại giá trị nhà cửa, vật kiến trúc và các công trình sinh hoạt có liên quan của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải tái định cư;

3. Đối với các hạng mục đã được phê duyệt nhưng thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng và điều chỉnh theo Quy định này."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Điều 62 của Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện, thành phố Huế; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2575/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2575/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2008
Ngày hiệu lực 21/11/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2575/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2575/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành 11/11/2008
Ngày hiệu lực 21/11/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2575/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 928/2008/QĐ-UBND