Quyết định 2581/QĐ-UBND

Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2012 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2012 ngân sách nhà nước Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VIII - kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07/12/2012 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013; Công văn số 316/HĐND ngày 19/12/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3069/TTr-STC ngày 18/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước chỉ tiêu thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 (Có biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 được giao, UBND huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban ngành và các doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2581/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 21/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2581/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2012 ngân sách nhà nước Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2012 ngân sách nhà nước Bình Phước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Phước
Người ký Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 21/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2012 ngân sách nhà nước Bình Phước

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2012 ngân sách nhà nước Bình Phước

  • 21/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực