Quyết định 259/2005/QĐ-UB

Quyết định 259/2005/QĐ-UB quy định mức thu và phân phối chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 259/2005/QĐ-UB mức thu và phân phối chi phí đã được thay thế bởi Quyết định 2129/QĐ-UBND mức thu và phân phối chi phí và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 259/2005/QĐ-UB mức thu và phân phối chi phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 259/2005/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 02 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ PHÂN PHỐI CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét tờ trình số 118/TT-TC ngày 18/01/2005 của Sở Tài chính về việc mức thu và phân chia chi phí thẩm định phương án đền bù giải phóng mặt bằng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu và phân phối chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như sau:

1. Mức thu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án như sau:

- Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ có giá trị dưới 3 (ba) tỷ đồng thì mức chi phí là 2% và số trích thấp nhất là 1.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ có giá trị từ 3 (ba) tỷ đồng trở lên thì mức chi phí là 60 triệu đồng cộng (+) 1,5% của phần giá trị bồi thường, hỗ trợ tăng thêm.

Mức thu trên không gồm chi phí đo đạc lập bản đồ giải thửa phục vụ cho công tác thu hồi đất và cấp đất.

2. Tổng số thu tại khoản 1 Điều này được phân phối như sau:

a. Cơ quan chủ trì thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 40%. Số thu này quy thành 100% và phân phối như sau:

- Cơ quan phê duyệt phương án đền bù : 10%.

- Cơ quan trực tiếp báo cáo kết quả thẩm định: 30%.

- Trung tâm Thẩm định Tài chính : 60%.

b. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc tổ chức phát triển quỹ đất (gọi chung là tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư): 60%. Số thu này quy thành 100% và phân phối như sau:

- Kho bạc nhà nước trực tiếp chi trả bồi thường đến từng hộ dân: 10%.

- Tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 90%.

3. Trường hợp những dự án không phải thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì căn cứ vào mức thu quy định tại khoản 1 Điều này, giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Điều 2: Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng và quyết toán chi phí tại Điều 1 theo đúng quy định tại Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính (b/c);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c)
- TT. UBND tỉnh (b/c);
- P. TH, NC, Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 259/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/02/2005
Ngày hiệu lực 02/02/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/10/2008
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 259/2005/QĐ-UB mức thu và phân phối chi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 259/2005/QĐ-UB mức thu và phân phối chi phí
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 259/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành 02/02/2005
Ngày hiệu lực 02/02/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/10/2008
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 259/2005/QĐ-UB mức thu và phân phối chi phí

Lịch sử hiệu lực Quyết định 259/2005/QĐ-UB mức thu và phân phối chi phí