Quyết định 2594/QĐ-UBND

Quyết định 2594/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, thủ tục hành chính tiếp nhận và thực hiện tại Sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 306/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Trung tâm hành chính công Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2594/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN TẠI SỞ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và Danh mục các thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến qua mạng mức độ 3, 4 được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công b Danh mục thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 123/TTr-STP ngày 27/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, thủ tục hành chính tiếp nhận và thực hiện tại Sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký và thay thế:

1. Điểm III.1, Khoản III của Mục A, phần I Danh mục TTHC và Điểm III.1, Khoản III của Mục A, phần II Nội dung cụ thể của TTHC được ban hành tại Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư, Tư vấn pháp luật, Giám định tư pháp, Trọng tài thương mại, Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (VPCP);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC
(TTHC-20-28/9).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2594/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2594/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2594/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2594/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
    Người kýNguyễn Văn Trăm
    Ngày ban hành17/10/2017
    Ngày hiệu lực17/10/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2019
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 2594/QĐ-UBND 2017 tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Bình Phước